XXIII sesja - 20 października 2020

Protokół XXIII sesji Rady Miejskiej Bielska-Białej VIII kadencji

RODO – Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych.

Data sesji Nr sesji Plik z protokołem (pdf)
20.10.2020  XXIII/2020 Protokół do pobrania

Retransmisja XXIII sesji RM dostępna pod tym linkiem: https://umbielsko.smarthost.pl/sesje/index.php/s/VEEsu6AXzPFkP90

Wyszukiwarka uchwał RM w BIP: https://bip.um.bielsko.pl/Article/id,356.html

Punkt
porządku
obrad
Tytuł punktu porządku obrad Plik dźwiękowy Wyniki głosowania Nr podjętej
uchwały RM
1. Otwarcie sesji Rady Miejskiej.

plik mp3

Wynik głosowania 1

Wynik głosowania 2

Wynik głosowania 3

Wynik głosowania 4 

 
2.

Przyjęcie protokołu XXII sesji Rady Miejskiej.

plik mp3 -  
3.

Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o interpelacjach i zapytaniach złożonych przez Radnych Rady Miejskiej.

Pobierz

plik mp3 -  
5.

Wystąpienia Parlamentarzystów i zaproszonych gości.

plik mp3 -  
4.

Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej dotycząca oświadczeń majątkowych Radnych Rady Miejskiej Bielska-Białej za rok 2019.

plik mp3 -  
5.

Wystąpienia Parlamentarzystów i zaproszonych gości.

plik mp3 cz.1

plik mp3 cz.2

-  
6.

Informacja Prezydenta Miasta o sytuacji epidemiologicznej w mieście.

plik mp3 -  
7.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/297/2019 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 17 grudnia 2019 r. - Wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej.
DRUK NR 595 + KOREKTA

plik mp3

Wynik głosowania 5

Wynik głosowania 6 

XXIII/574/2020
8.

Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2020 rok.
DRUK NR 596 + KOREKTA

plik mp3 Wynik głosowania 7  XXIII/575/2020
9.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/457/2020 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Bielska-Białej w 2020 roku oraz spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.
DRUK NR 597

plik mp3 Wynik głosowania 8 XXIII/576/2020
10.

Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytów długoterminowych w Europejskim Banku Inwestycyjnym na finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Bielska-Białej w latach 2020-2024.
DRUK NR 598

plik mp3 Wynik głosowania 9 XXIII/577/2020
11.

Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami miasta Bielska-Białej.
DRUK NR 583

plik mp3 Wynik głosowania 10 XXIII/578/2020
12.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/502/2020 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w sprawie przyjęcia Regulaminu naboru oraz realizacji projektu grantowego pn. „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Bielska-Białej”. 
DRUK NR 588

plik mp3 Wynik głosowania 11 XXIII/579/2020
13.

Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej pod nazwą Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 w Bielsku-Białej.
DRUK NR 589

plik mp3 Wynik głosowania 12 XXIII/580/2020
14.

Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej pod nazwą Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2 w Bielsku-Białej.
DRUK NR 590

plik mp3 Wynik głosowania 13 XXIII/581/2020
15.

Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej pod nazwą Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 3 w Bielsku-Białej.
DRUK NR 591

plik mp3 Wynik głosowania 14 XXIII/582/2020
16.

Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej pod nazwą Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 4 w Bielsku-Białej. 
DRUK NR 592

plik mp3 Wynik głosowania 15 XXIII/583/2020
17.

Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej pod nazwą Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 5 „Słoneczny Dom” w Bielsku-Białej.
DRUK NR 593

plik mp3 Wynik głosowania 16 XXIII/584/2020
18.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXI/525/2020 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bielsku-Białej, nadania jednostce statutu oraz organizacji wspólnej obsługi placówek opiekuńczo-wychowawczych w Bielsku-Białej.
DRUK NR 594

plik mp3 Wynik głosowania 17 XXIII/585/2020
19.

Podjęcie uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej - samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, na podstawie Raportu za rok 2019 oraz prognozy na lata 2020-2022.
DRUK NR 602

plik mp3 Wynik głosowania 18 XXIII/586/2020
20.

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
DRUK NR 605

plik mp3 Wynik głosowania 19 XXIII/587/2020
21.

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości.
DRUK NR 606 - II WERSJA

plik mp3 Wynik głosowania 20 XXIII/588/2020
22.

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
DRUK NR 607

plik mp3

Wynik głosowania 21

Wynik głosowania 22

XXIII/589/2020
23.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Bielsku-Białej ozn. jako działka nr 1927/37 obręb Lipnik, stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała.
DRUK NR 584

plik mp3 Wynik głosowania 23 XXIII/590/2020
24.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie przez Prezydenta Miasta bonifikaty w wysokości 80% od ceny zbywanej nieruchomości na rzecz Rzymskokatolickiej Parafii pw. Chrystusa Króla.
DRUK NR 599

plik mp3 Wynik głosowania 24 XXIII/591/2020
25.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie przez Prezydenta Miasta bonifikaty w wysokości 80% od ceny zbywanej nieruchomości na rzecz Rzymskokatolickiej Parafii Jezusa Chrystusa Odkupiciela Człowieka.
DRUK NR 600

plik mp3 Wynik głosowania 25 XXIII/592/2020
26.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Bielsko-Biała.
DRUK NR 601

plik mp3 Wynik głosowania 26 XXIII/593/2020
27.

Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie Stare Bielsko w rejonie ulic Pienińskiej i Juhasów. 
DRUK NR 585

plik mp3 Wynik głosowania 27 XXIII/594/2020
28.

Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wprowadzającego zakaz zabudowy dla obszarów położonych w dolinie rzeki Niwki.
DRUK NR 586

plik mp3

Wynik głosowania 28

Wynik głosowania 29

XXIII/595/2020
29.

Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego na północ od skrzyżowania ul. Wyzwolenia z ul. Józefa Piłsudskiego, po zachodniej stronie ul. Wyzwolenia.
DRUK NR 587 + II WERSJA UZASADNIENIA

plik mp3 Wynik głosowania 30 XXIII/596/2020
30.

Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w rejonie ulic Poprzecznej i prof. dr. Mieczysława Michałowicza.
DRUK NR 603

plik mp3

Wynik głosowania 31

Wynik głosowania 32

Wynik głosowania 33

Wynik głosowania 34

Wynik głosowania 35

Wynik głosowania 36

XXIII/597/2020
31.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie przemysłu  i rzemiosła w Wapienicy, obejmującego tereny położone w gminach katastralnych Międzyrzecze Górne i Wapienica, przy ulicy Bohaterów Monte Cassino i Zwierzynieckiej, uchwalonego uchwałą Nr XLVII/1557/2005 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 30 sierpnia 2005 roku. 
DRUK NR 604

plik mp3 Wynik głosowania 37 XXIII/598/2020
31a.

Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie Mikuszowice Śląskie w rejonie ulic Bystrzańskiej i Wolskiej.
DRUK NR 609

Projekt uchwały w Druku nr 609 wprowadzony do porządku obrad w drodze głosowania w punkcie 1.

plik mp3 Wynik głosowania 38 XXIII/599/2020
31b.

Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia tytułu „Zasłużony dla Miasta Bielska-Białej”.
DRUK NR 610

Projekt uchwały w Druku nr 610 wprowadzony do porządku obrad w drodze głosowania w punkcie 1.

plik mp3 Wynik głosowania 39 XXIII/600/2020
32.

Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z 9 marca 2020 r. Pana M___O____ na działanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej.
DRUK NR 581

plik mp3 Wynik głosowania 40 XXIII/601/2020
33.

Podjęcie uchwały w sprawie uznania petycji Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin dotyczącej podjęcia przez Radę Miejską Bielska-Białej uchwały w sprawie przyjęcia „Samorządowej Karty Praw Rodzin” jako wyrazu ochrony wartości poświadczonych w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w tym ochrony rodziny, małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny, rodzicielstwa i macierzyństwa, prawa do ochrony życia rodzinnego, prawa rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami oraz prawa dziecka do ochrony przed demoralizacją za niezasługującą na uwzględnienie.
DRUK NR 608

plik mp3 Wynik głosowania 41 XXIII/602/2020
34.

Sprawy różne.

plik mp3 - -
35.

Zamknięcie obrad.

plik mp3 - -