XX sesja - 23 czerwca 2020

Protokół XX sesji Rady Miejskiej Bielska-Białej VIII kadencji

RODO – Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych.

Data sesji Nr sesji Plik z protokołem (pdf)
23.06.2020  XX/2020 Protokół do pobrania

Retransmisja XX sesji RM dostępna pod tym linkiem: https://umbielsko.smarthost.pl/sesje/index.php/s/iN1fee0kYDwjOxy

Wyszukiwarka uchwał RM w BIP: https://bip.um.bielsko.pl/Article/id,356.html

Punkt
porządku
obrad
Tytuł punktu porządku obrad Plik dźwiękowy Wyniki głosowania Nr podjętej
uchwały RM
1. Otwarcie sesji Rady Miejskiej.

plik mp3

Wynik głosowania 1

 

-
2.

Przyjęcie protokołu XIX sesji Rady Miejskiej.

plik mp3 - -
3. 

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Bielsku-Białej na 2020 rok.
DRUK NR 471

plik mp3 Wynik głosowania 2 XX/451/202
4.

Rozpatrzenie Raportu o stanie miasta Bielska-Białej za rok 2019. Debata nad Raportem.
SPR. NR 37

plik mp3 - -
5.

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Bielska-Białej wotum zaufania.
DRUK NR 502

plik mp3 Wynik głosowania 3 XX/452/2020
6.

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania finansowego miasta Bielska-Białej za 2019 rok" wraz ze „Sprawozdaniem Prezydenta Miasta Bielska-Białej z wykonania budżetu za rok 2019".
DRUK NR 472

Sprawozdanie finansowe miasta Bielska-Białej za 2019 rok wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta.
SPR. NR 36

Sprawozdanie Nr BD.3035.3.2020 Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 30 marca 2020 r. z wykonania budżetu miasta Bielska-Białej za 2019 rok. 
SPR. NR 33

Informacja Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 26 marca 2020 r. o stanie mienia komunalnego Gminy Bielsko-Biała oraz Miasta na prawach powiatu Bielsko-Biała wg stanu na dzień 31.12.2019 r.
SPR. NR 31 Z ERRATĄ

plik mp3

Wynik głosowania 4

Wynik głosowania 5

XX/453/2020
7.

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Prezydenta Miasta z tytułu wykonania budżetu miasta Bielska-Białej za rok 2019.
DRUK NR 473

plik mp3 Wynik głosowania 6 XX/454/2020
8. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o interpelacjach i zapytaniach złożonych przez Radnych Rady Miejskiej.
(Pobierz)
plik mp3 - -
9.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/297/2019 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 17 grudnia 2019 r. - Wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej.
DRUK NR 494 - II WERSJA

plik mp3 Wynik głosowania 7 XX/455/2020
10.

Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2020 rok.
DRUK NR 495 + II WERSJA ZAŁĄCZNIKA NR 2 i NR 12

plik mp3 Wynik głosowania 8 XX/456/2020
11.

Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Bielska-Białej w 2020 roku oraz spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.
DRUK NR 496

plik mp3 Wynik głosowania 9 XX/457/2020
12.

Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki rewitalizacyjnej w Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację projektu pn. „Nowe życie w starych – nowych budynkach” etap I i etap II.
DRUK NR 497

UWAGA: w ww. sprawie Rada Miejska obradowała nad II wersją projektu uchwały w Druku Nr 497a - II wersja (w pkt 12a) i Druku Nr 497b - II wersja (w pkt 12b).

- - -
12a. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki rewitalizacyjnej w Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację projektu pn. „Nowe życie w starych – nowych budynkach. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – etap I”.
DRUK NR 497a - II WERSJA
plik mp3 Wynik głosowania 10 XX/458/2020
12b.

Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki rewitalizacyjnej w Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację projektu pn. „Nowe życie w starych – nowych budynkach. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – etap II".
DRUK NR 497b - II WERSJA

plik mp3 Wynik głosowania 11 XX/459/2020
13. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
DRUK NR 498
plik mp3 Wynik głosowania 12 XX/460/2020
14.

Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości opłaty za pobyt w Ośrodku Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej.
DRUK NR 461

plik mp3 Wynik głosowania 13 XX/461/2020
15.

Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
DRUK NR 463

plik mp3 Wynik głosowania 14 XX/462/2020
16.

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej w 2019 roku.
DRUK NR 466

plik mp3 Wynik głosowania 15 XX/463/2020
17.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/831/2018 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie miasta Bielska-Białej miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
DRUK NR 474

plik mp3 Wynik głosowania 16 XX/464/2020
18.

Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście Bielsko-Biała na rok szkolny 2020/2021.
DRUK NR 457 + AUTOPOPRAWKA

plik mp3 Wynik głosowania 17 XX/465/2020
19.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia Bielsko-Bialskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Bielsku-Białej i nadania mu Statutu.
DRUK NR 464

plik mp3 Wynik głosowania 18 XX/466/2020
20.

Podjęcie uchwały w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej nr 23 w Bielsku-Białej.
DRUK NR 470

plik mp3 Wynik głosowania 19 XX/467/2020
21.

Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród nauczycielom przedszkoli, szkół, placówek, dla których organem prowadzącym jest Miasto Bielsko-Biała.
DRUK NR 476

plik mp3 Wynik głosowania 20 XX/468/2020
22.

Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów i trybu przyznawania nagród za osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły, nauczycielom przedszkoli, szkół oraz placówek, dla których organem prowadzącym jest Miasto Bielsko-Biała.
DRUK NR 477

plik mp3 Wynik głosowania 21 XX/469/2020
23.

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na wykonanie projektu budowlanego remontu konserwatorskiego kamienicy przy ul. Zamkowej 8 w Bielsku-Białej dla właścicieli nieruchomości położonej przy ul. Zamkowej 8 w Bielsku-Białej - osób fizycznych.
DRUK NR 468

plik mp3 Wynik głosowania 22 XX/470/2020
24.

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na wykonanie projektu budowlanego remontu konserwatorskiego budynku przy ul. Zygmunta Lubertowicza 3 w Bielsku-Białej dla właścicieli nieruchomości położonej przy ul. Zygmunta Lubertowicza 3 w Bielsku-Białej - osób fizycznych. 
DRUK NR 469

plik mp3 Wynik głosowania 23 XX/471/2020
24a.

Podjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego dotyczącej Parku Krajobrazowego Beskidu Małego - część położona w województwie śląskim.
DRUK NR 505

Punkt 24a - wprowadzony do porządku obrad w drodze głosowania w punkcie 1.

plik mp3 Wynik głosowania 24 XX/472/2020
25. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg powiatowych.
DRUK NR 475
plik mp3 Wynik głosowania 25 XX/473/2020
26.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonych jako działki: 621/12, 630/17, 2246/9, 676/4, obręb Komorowice Krakowskie, położone w Bielsku-Białej.
DRUK NR 462

plik mp3 Wynik głosowania 26 XX/474/2020
27.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Bielska-Białej niezabudowanej nieruchomości ozn. jako działka 758/8 o pow. 424 m² obręb Komorowice Śląskie.
DRUK NR 465

plik mp3 Wynik głosowania 27 XX/475/2020
28.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Bielska-Białej nieruchomości niezabudowanej ozn. jako działka 1059/15 o pow. 522 m² obręb Stare Bielsko.
DRUK NR 478

plik mp3 Wynik głosowania 28 XX/476/2020
29.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie przez Gminę Bielsko-Biała części nieruchomości oznaczonej jako działka 883/19 obręb Aleksandrowice, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Szarotki.
DRUK NR 479

plik mp3 Wynik głosowania 29 XX/477/2020
30.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako działka 367/27, obręb Aleksandrowice, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Czwartaków.
DRUK NR 480

plik mp3 Wynik głosowania 30 XX/478/2020
31.

Podjęcie uchwały  w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako działka 120/18, obręb Wapienica, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Zniczowej.
DRUK NR 481

plik mp3 Wynik głosowania 31 XX/479/2020
32.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako działka 3548/3, obręb Hałcnów, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Zagrody.
DRUK NR 482

plik mp3 Wynik głosowania 32 XX/480/2020
33.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako działka 6/17, obręb Olszówka Górna, położonej w Bielsku-Białej przy al. Armii Krajowej.
DRUK NR 483

plik mp3 Wynik głosowania 33 XX/481/2020
34.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako działka 76/9, obręb Dolne Przedmieście 56, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Zygmunta Krasińskiego.
DRUK NR 484

plik mp3 Wynik głosowania 34 XX/482/2020
35.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie przez Gminę Bielsko-Biała części nieruchomości oznaczonej jako działka 159/5, obręb Wapienica, położonej przy ul. Cieszyńskiej w Bielsku-Białej.
DRUK NR 485

plik mp3 Wynik głosowania 35 XX/483/2020
36.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas oznaczony trzech lat oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako działki: 551/61, 551/60 oraz części działki 551/5, obręb Aleksandrowice, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Kazimierza Brodzińskiego.
DRUK NR 486

plik mp3 Wynik głosowania 36 XX/484/2020
37.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie przez Gminę Bielsko-Biała części nieruchomości oznaczonej jako działka 3298/6, obręb Stare Bielsko, położonej przy ul. Zapłocie Małe w Bielsku-Białej.
DRUK NR 487

plik mp3 Wynik głosowania 37 XX/485/2020
38.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako działka 6851/7, obręb Lipnik, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Ogrodowej.
DRUK NR 488

plik mp3 Wynik głosowania 38 XX/486/2020
39.

Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XXIX/561/2017 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała z jednoczesną sprzedażą budynku położonego przy ul. Partyzantów 59, w drodze przetargu.
DRUK NR 489

plik mp3 Wynik głosowania 39 XX/487/2020
40.

Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr LXII/989/2002 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 2 lipca 2002 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości oznaczonej jako pgr 4305/2, pgr 4304/2 i pbud 417/1, gm. kat. Lipnik obj. kw 61046, stanowiącej mienie komunalne, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Krakowskiej 3.
DRUK NR 490

Rada Miejska powróciła do punktu 40. po punkcie 45. porządku obrad.

plik mp3 - -
41. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego Nr 5 stanowiącego własność Gminy Bielsko-Biała w budynku położonym przy ulicy Bohaterów Warszawy 7 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i urządzeń oraz w prawie własności gruntu.
DRUK NR 491
plik mp3 Wynik głosowania 40 XX/488/2020
42. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie przez Gminę Bielsko-Biała nieruchomości oznaczonej jako działki: 4058/6, 4052/1, 4052/4, obręb Lipnik, położonej w rejonie ul. Orchidei w Bielsku-Białej.
DRUK NR 493
plik mp3 Wynik głosowania 41 XX/489/2020
43. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako działki: 811/17 i 5327/41 obręb Lipnik, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Górskiej.
DRUK NR 499
plik mp3 Wynik głosowania 42 XX/490/2020
44. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, części niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako dz. 2428/26 obręb Stare Bielsko, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Kupieckiej.
DRUK NR 500
plik mp3 Wynik głosowania 43 XX/491/2020
45. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, części niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako dz. 821/40 obręb Lipnik, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Szczęśliwej.
DRUK NR 501
plik mp3 Wynik głosowania 44 XX/492/2020
40. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr LXII/989/2002 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 2 lipca 2002 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości oznaczonej jako pgr 4305/2, pgr 4304/2 i pbud 417/1, gm. kat. Lipnik obj. kw 61046, stanowiącej mienie komunalne, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Krakowskiej 3.
DRUK NR 490
plik mp3 Wynik głosowania 45 XX/493/2020
46. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ulicy Górskiej.
DRUK NR 492
plik mp3 Wynik głosowania 46 XX/494/2020
47. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie Kamienica na południe od ulicy Gościnnej, w rejonie ulicy Kolistej.
DRUK NR 467
plik mp3

Wynik głosowania 47

Wynik głosowania 48

XX/495/2020
48. Podjęcie uchwały w sprawie uznania petycji Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin dotyczącej podjęcia działań przez samorząd Bielska-Białej na rzecz włączenia miasta do kolejowego połączenia transgranicznego z Katowic do Ostrawy – tzw. szprychy nr 7, która docierać ma do Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK) za niezasługującą na uwzględnienie w zakresie określonym w uzasadnieniu.
DRUK NR 503
plik mp3 Wynik głosowania 49 XX/496/2020
49. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji doraźnej do dokonania zniszczenia Karty zgłoszenia i dokumentów kandydatki na ławnika.
DRUK NR 504
plik mp3 Wynik głosowania 50 XX/497/2020
50. Sprawy różne plik mp3 - -
51. Zamknięcie obrad plik mp3 - -