XVII sesja - 17 marca 2020

Protokół XVII sesji Rady Miejskiej Bielska-Białej VIII kadencji

RODO – Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych.

Data sesji Nr sesji Plik z protokołem (pdf)
17.03.2020  XVII/2020 Protokół do pobrania

Retransmisja XVII sesji RM dostępna pod tym linkiem: https://umbielsko.smarthost.pl/sesje/index.php/s/AYtvlhXE4EpjQsP

Wyszukiwarka uchwał RM w BIP: https://bip.um.bielsko.pl/Article/id,356.html

Punkt
porządku
obrad
Tytuł punktu porządku obrad Plik dźwiękowy Wyniki głosowania Nr podjętej
uchwały RM
1. Otwarcie sesji Rady Miejskiej. plik mp3

Wynik głosowania 1

Wynik głosowania 2

Wynik głosowania 3

Wynik głosowania 4

Wynik głosowania 5

-
2.

Przyjęcie protokołu XVI sesji Rady Miejskiej.

plik mp3 - -
3. 

Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o interpelacjach i zapytaniach złożonych przez Radnych Rady Miejskiej.
(Pobierz)

plik mp3 - -
4.

Wystąpienia Parlamentarzystów i zaproszonych gości.

plik mp3 - -
4a.

Informacja Prezydenta Miasta o podjętych działaniach w związku z zagrożeniem koronawirusem.

Punkt 4a  został wprowadzony do porządku obrad - w drodze głosowania
w punkcie 1.

plik mp3   -
5.

Przyjęcie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za rok 2019.
SPR. NR 29

Punkt 5  został zdjęty z porządku obrad - w drodze głosowania
w punkcie 1.

-   -
6.

Przyjęcie informacji Prezydenta Miasta z dnia 26 lutego 2020 r. o zgłoszonych w 2019 roku roszczeniach w trybie art. 36 ust. 1-3 i 5 (żądanie wykupu nieruchomości lub wypłaty odszkodowania z tytułu obniżenia wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu miejscowego lub jego zmianą) oraz wydanych decyzjach, o których mowa w art. 37 ust. 6 i 7 (naliczenie opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu miejscowego lub jego zmianą) – zgodnie z art. 37 ust. 8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.).
SPR. NR 30

Punkt 6  został zdjęty z porządku obrad - w drodze głosowania
w punkcie 1.

-   -
7.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/297/2019 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 17 grudnia 2019 r. - Wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej.
DRUK NR 413

plik mp3 Wynik głosowania 6

XVII/378/2020

Uchwałę podjęto wraz ze zgłoszoną autopoprawką

8.

Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2020 rok.
DRUK NR 414

plik mp3 Wynik głosowania 7 XVII/379/2020
9.

Podjęcie uchwały w sprawie niedochodzenia należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Miastu Bielsku-Białej lub jego jednostkom organizacyjnym.
DRUK NR 398 - II WERSJA

plik mp3 Wynik głosowania 8 XVII/380/2020
10.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/29/2015 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie inkasa opłaty skarbowej.
DRUK NR 411

Punkt 10  został zdjęty z porządku obrad - w drodze głosowania
w punkcie 1.

- - -
11.

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej o stanie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej oraz o zagrożeniach pożarowych miasta Bielska-Białej za 2019 rok.
DRUK NR 392

plik mp3 Wynik głosowania 9 XVII/381/2020
12.

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komendanta Miejskiego Policji w Bielsku-Białej oraz informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta Bielska-Białej i powiatu bielskiego w 2019 roku.
DRUK NR 393

plik mp3 Wynik głosowania 10 XVII/382/2020
13.

Podjęcie uchwały w sprawie włączenia Branżowej Szkoły I Stopnia nr 11 w Bielsku-Białej do Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Michała Kaleckiego w Bielsku-Białej.
DRUK NR 394

Punkt 13  został zdjęty z porządku obrad - w drodze głosowania
w punkcie 1.

- - -
14.

Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę nr XV/337/2020 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Miasta Bielska-Białej przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż Miasto Bielsko-Biała, a także trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu Miasta Bielska-Białej.
DRUK NR 416

Punkt 14  został zdjęty z porządku obrad - w drodze głosowania
w punkcie 1.

- - -
15.

Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów osobom zajmującym się twórczością artystyczną, opieką nad zabytkami lub upowszechnianiem kultury oraz wysokości tych stypendiów.
DRUK NR 386

plik mp3 Wynik głosowania 11 XVII/383/2020
16.

Podjęcie uchwały w sprawie kontynuowania zadania Powiatu Bielskiego w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej przez Gminę Bielsko-Biała.
DRUK NR 397

plik mp3 Wynik głosowania 12 XVII/384/2020
17.

Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia.
DRUK NR 388

Punkt 17 został zdjęty z porządku obrad - w drodze głosowania
w punkcie 1.

- - -
18.

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2019 roku.
DRUK NR 387

plik mp3 Wynik głosowania 13 XVII/385/2020
19.

Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie ustalenia Statutu Żłobka Miejskiego z siedzibą w Bielsku-Białej.
DRUK NR 390

plik mp3 Wynik głosowania 14 XVII/386/2020
20.

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Bielska-Białej".
DRUK NR 358 - II WERSJA i AUTOPOPRAWKA

plik mp3 Wynik głosowania 15 XVII/387/2020
21.

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Miasto Bielsko-Biała w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi.
DRUK NR 412

plik mp3 Wynik głosowania 16 XVII/388/2020
22.

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego zasady finansowania ochrony środowiska na terenie miasta Bielska-Białej.
DRUK NR 395

plik mp3 Wynik głosowania 17 XVII/389/2020
23.

Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody w Bielsku-Białej.
DRUK NR 399

Punkt 23 został zdjęty z porządku obrad - w drodze głosowania
w punkcie 1.

- - -
24.

Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony pomników przyrody w Bielsku-Białej.
DRUK NR 400

plik mp3 Wynik głosowania 18 XVII/390/2020
25.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu jednostki budżetowej pod nazwą „Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt”.
DRUK NR 389

plik mp3 Wynik głosowania 19 XVII/391/2020
26.

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Bielska-Białej na 2020 r.
DRUK NR 396

plik mp3 Wynik głosowania 20 XVII/392/2020
26a.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany załącznika nr 2 do uchwały nr VI/102/2011 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 12 kwietnia 2011 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Bielsko-Biała.
DRUK NR 419

Punkt 26a został wprowadzony do porządku obrad - w drodze głosowania
w punkcie 1.

plik mp3 Wynik głosowania 21 XVII/393/2020
26b.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr V/68/2011 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 8 marca 2011 r. w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych.
DRUK NR 420

Punkt 26b został wprowadzony do porządku obrad - w drodze głosowania
w punkcie 1.

plik mp3 Wynik głosowania 22 XVII/394/2020
27.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako działka 883/19 obręb Aleksandrowice, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Szarotki.
DRUK NR 383

Punkt 27 został zdjęty z porządku obrad - w drodze głosowania
w punkcie 1.

- - -
28.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako działki: 4058/6, 4052/1, 4052/4, położonej w rejonie ul. Orchidei obręb Lipnik.
DRUK NR 391

Punkt 28 został zdjęty z porządku obrad - w drodze głosowania
w punkcie 1.

- - -
29.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Bielska-Białej niezabudowanej nieruchomości ozn. jako dz. 1913/13 o pow. 52 m2 obręb Stare Bielsko.
DRUK NR 401

Punkt 29 został zdjęty z porządku obrad - w drodze głosowania
w punkcie 1.

- - -
30.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Miasta na prawach powiatu Bielska-Białej niezabudowanej nieruchomości ozn. jako dz. 1913/12 o pow. 152 m2 obręb Stare Bielsko.
DRUK NR 402

Punkt 30 został zdjęty z porządku obrad - w drodze głosowania
w punkcie 1.

- - -
31.

Podjęcie uchwały w sprawie zamiany nieruchomości ozn. jako dz.: 1334/34, obręb Kamienica na nieruchomość ozn. jako dz. 1366/9 obręb Kamienica.
DRUK NR 403

plik mp3 Wynik głosowania 23 XVII/395/2020
32.

Podjęcie uchwały w sprawie zamiany nieruchomości ozn. jako działka 1067/14 obręb Kamienica na nieruchomość ozn. jako działka 1067/16 obręb Kamienica.
DRUK NR 404

Punkt 32 został zdjęty z porządku obrad - w drodze głosowania
w punkcie 1.

- - -
33.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Bielska-Białej lokalu mieszkalnego nr 1 przy ul. Rynek 22 w Bielsku-Białej wraz z udziałem 101/1000 cz. w działce 314 o pow. 340 m2 obręb Bielsko Miasto.
DRUK NR 405

plik mp3 Wynik głosowania 24 XVII/396/2020
34.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako działka 927/2, położonej w Bielsku-Białej w rejonie ul. Legionów, obręb Biała Miasto.
DRUK NR 406

plik mp3 Wynik głosowania 25 XVII/397/2020
35.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Bielska-Białej prawa własności w udziale 1/3 cz. oraz prawa użytkowania wieczystego w 2/3 cz. w niezabudowanej nieruchomości ozn. jako działka 6461/2 o pow. 96 m2 obręb Lipnik.
DRUK NR 407

plik mp3 Wynik głosowania 26 XVII/398/2020
36.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako działka 589/15, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Browarnej, obręb Górne Przedmieście.
DRUK NR 408

Punkt 36 został zdjęty z porządku obrad - w drodze głosowania
w punkcie 1.

- - -
37.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLI/817/2018 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, z jednoczesną sprzedażą budynków, położonej przy ul. Ceramicznej.
DRUK NR 409

plik mp3 Wynik głosowania 27 XVII/399/2020
38.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Bielska-Białej niezabudowanej nieruchomości ozn. jako działka 1810/13 o pow.
4179 m2 obręb Kamienica.
DRUK NR 410

Punkt 38 został zdjęty z porządku obrad - w drodze głosowania
w punkcie 1.

- - -
39.

Podjęcie uchwały w sprawie zamiany nieruchomości ozn. jako działka 3018/26 obręb Jaworze na nieruchomość ozn. jako działki 3024/47 i 3024/48 obręb Jaworze.
DRUK NR 415

plik mp3 Wynik głosowania 28 XVII/400/2020
40.

Podjęcie uchwały w sprawie uznania petycji Towarzystwa Patriotycznego im. Jana Olszewskiego o nadanie miejscu w przestrzeni publicznej – jednej z ulic położonych na terenie Gminy Bielsko-Biała – imienia niedawno zmarłego założyciela "Solidarności Walczącej", marszałka seniora Sejmu RP VIII kadencji dr Kornela Morawieckiego za niezasługującą na uwzględnienie.
DRUK NR 417

Punkt 40 został zdjęty z porządku obrad - w drodze głosowania
w punkcie 1.

- - -
41.

Podjęcie uchwały w sprawie uznania petycji Towarzystwa Patriotycznego im. Jana Olszewskiego dotyczącej uhonorowania bielszczanina śp. Bohdana Smolenia za niezasługującą na uwzględnienie w zakresie określonym w uzasadnieniu.
DRUK NR 418

Punkt 41 został zdjęty z porządku obrad - w drodze głosowania
w punkcie 1.

- - -
42.

Sprawy różne

plik mp3 - -
43.

Zakończenie obrad

plik mp3 - -