XV sesja - 28 stycznia 2020

Protokół XV sesji Rady Miejskiej Bielska-Białej VIII kadencji

RODO – Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych.

Data sesji Nr sesji Plik z protokołem (pdf)
28.01.2020  XV/2020 Protokół do pobrania

Retransmisja XV sesji RM dostępna pod tym linkiem: https://umbielsko.smarthost.pl/sesje/index.php/s/4B9L2TKTD6Y4xxS

Wyszukiwarka uchwał RM w BIP: https://bip.um.bielsko.pl/Article/id,356.html

Punkt
porządku
obrad
Tytuł punktu porządku obrad Plik dźwiękowy Wyniki głosowania Nr podjętej
uchwały RM
1. Otwarcie sesji Rady Miejskiej. plik mp3

Wynik głosowania 1

Wynik głosowania 2

Wynik głosowania 3

Wynik głosowania 4

Wynik głosowania 5

-
2.

Przyjęcie protokołu XIV sesji Rady Miejskiej.

plik mp3 - -
3. 

Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o interpelacjach i zapytaniach złożonych przez Radnych Rady Miejskiej.

plik mp3 - -
4.

Wystąpienia Parlamentarzystów i zaproszonych gości.

plik mp3 - -
5.

Przyjęcie sprawozdania Nr ZK.551.5.2019.MC Wspólnej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Bielska-Białej i Powiatu Bielskiego z dnia 20 grudnia 2019 r. z działalności za 2019 rok. 
SPR. NR 27

plik mp3 Wynik głosowania 6 Rada Miejska
przyjęła sprawozdanie
6.

Przyjęcie sprawozdania Nr 0057.2.2019 Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie realizacji uchwały Rady Miejskiej Bielska-Białej Nr XXI/572/2008 z dnia 22 lutego 2008 r. w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony w IV kwartale 2019 r. 
SPR. NR 28

plik mp3 Wynik głosowania 7 Rada Miejska
przyjęła sprawozdanie
7.

Podjęcie uchwały w sprawie odwołania z funkcji Przewodniczącej Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska, w związku ze złożoną rezygnacją. 
DRUK NR 347

plik mp3 Wynik głosowania 8 XV/323/2020
8.

Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska. 
DRUK NR 348

plik mp3 Wynik głosowania 9 XV/324/2020
9.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/297/2019 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 17 grudnia 2019 r. - Wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej. 
DRUK NR 344

plik mp3 Wynik głosowania 10 XV/325/2020
Uchwałę podjęto
wraz ze zgłoszoną autopoprawką.
10.

Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2020 rok.
DRUK NR 345

plik mp3 Wynik głosowania 11 XV/326/2020
11.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/533/2012 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia terminów i sposobu ustalania zaliczkowych wpłat nadwyżki środków obrotowych dokonywanych przez samorządowe zakłady budżetowe do budżetu Miasta Bielska-Białej oraz sposobu i terminów rocznych rozliczeń i dokonywania wpłat do budżetu Miasta Bielska-Białej. 
DRUK NR 342

plik mp3 Wynik głosowania 12 XV/327/2020
12.

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia od Wojewody Śląskiego zadania publicznego z zakresu administracji rządowej. 
DRUK NR 329

plik mp3 Wynik głosowania 13 XV/328/2020
13.

Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia Statutu Żłobka Miejskiego z siedzibą w Bielsku-Białej. 
DRUK NR 346

plik mp3 Wynik głosowania 14 XV/329/2020
14.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/69/2019 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w związku z zadaniem pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 31 w Bielsku-Białej przy ul. Zapłocie Duże 1”. 
DRUK NR 341

plik mp3 Wynik głosowania 15 XV/330/2020
14a.

Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród nauczycielom przedszkoli, szkół, placówek, dla których organem prowadzącym jest Miasto Bielsko-Biała. 
DRUK NR 350
Punkt 14a  wprowadzony do porządku obrad - w drodze głosowania w punkcie 1.

plik mp3 Wynik głosowania 16 XV/331/2020
15.

Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie funkcjonowania placówek przedszkolnych w Bielsku-Białej w lipcu i sierpniu. 
DRUK NR 328

plik mp3 Wynik głosowania 17 XV/332/2020
16.

Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Mechanicznego dla Dorosłych w Zespole Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących w Bielsku-Białej.
DRUK NR 332

plik mp3 Wynik głosowania 18 XV/333/2020
17.

Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Mechanicznego w Zespole Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących w Bielsku-Białej.
DRUK NR 333

plik mp3 Wynik głosowania 19 XV/334/2020
18.

Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Handlowego w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Michała Kaleckiego w Bielsku-Białej.
DRUK NR 334

plik mp3 Wynik głosowania 20 XV/335/2020
19.

Podjęcie uchwały w sprawie założenia Branżowej Szkoły I Stopnia nr 11 w Bielsku-Białej.
DRUK NR 335

plik mp3 Wynik głosowania 21 XV/336/2020
20.

Podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Miasta Bielska-Białej przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż Miasto Bielsko-Biała, a także trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu Miasta Bielska-Białej.
DRUK NR 336

plik mp3 Wynik głosowania 22 XV/337/2020
21.

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście Bielsko-Biała.
DRUK NR 340

plik mp3 Wynik głosowania 23 XV/338/2020
22.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia akceptacji na podjęcie działań w zakresie realizacji przedsięwzięć zmierzających do powstania na terenie Bielska-Białej instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych.
DRUK NR 339

plik mp3 Wynik głosowania 24 XV/339/2020
23.

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Bielska-Białej na lata 2020-2024".
DRUK NR 330 + AUTOPOPRAWKA Z 28.01.2020 R.

plik mp3 Wynik głosowania 25 XV/340/2020
23a.

Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych, których zarządcą jest Prezydent Miasta Bielska-Białej.
DRUK NR 349
Punkt 23a wprowadzony do porządku obrad - w drodze głosowania w punkcie 1.

plik mp3 Wynik głosowania 26 XV/341/2020
23b.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany załącznika nr 2 do uchwały nr VI/102/2011 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 12 kwietnia 2011 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Bielsko-Biała. 
DRUK NR 351 – II WERSJA
Punkt 23b wprowadzony do porządku obrad - w drodze głosowania w punkcie 1.

plik mp3 Wynik głosowania 27 XV/342/2020
23c.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr V/68/2011 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 8 marca 2011 r. w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, zmienionej uchwałą nr XIII/280/2019 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 19 listopada 2019 r. 
DRUK NR 352
Punkt 23c wprowadzony do porządku obrad - w drodze głosowania w punkcie 1.

plik mp3 Wynik głosowania 28 XV/343/2020
24.

Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony.
DRUK NR 337

plik mp3 Wynik głosowania 29 XV/344/2020
Uchwałę podjęto
wraz ze zgłoszoną autopoprawką.
25.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako działka 159/5, położonej przy ul. Cieszyńskiej obręb Wapienica.
DRUK NR 331

plik mp3 Wynik głosowania 30 XV/345/2020
26.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako działka 787/35, położonej przy ul. Bystrzańskiej obręb Mikuszowice Śląskie.
DRUK NR 338

plik mp3 Wynik głosowania 31 XV/346/2020
27.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako działka 3298/6, położonej przy ul. Zapłocie Małe obręb Stare Bielsko. 
DRUK NR 343

plik mp3 Wynik głosowania 32 XV/347/2020
28.

Sprawy różne.

plik mp3 - -
29.

Zakończenie obrad.

plik mp3 - -