XLVII sesja Rady Miejskiej - 25 sierpnia 2022

VIII kadencja Rady Miejskiej: 2018-2023

 

§ RODO: Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
 
Protokół XLVII/2022 sesji RM - 25 sierpnia 2022 Protokół do pobrania
Statystyka sesji  Zobacz statystykę sesji
Wykaz podjętych uchwał Zobacz wykaz podjętych uchwał

Retransmisja XLVII sesji RM

https://umbielsko.smarthost.pl/sesje/index.php/s/geQPLOOGGyBogOK
Wyszukiwarka uchwał RM w BIP https://bip.um.bielsko.pl/Article/id,356.html
Stanowiska, rezolucje, apele RM https://rm.bielsko-biala.pl/stanowiska/2018-2023

 

Punkt
porządku
obrad
Tytuł punktu porządku obrad Plik dźwiękowy Wyniki głosowania Nr podjętej
uchwały RM
1.

Otwarcie sesji Rady Miejskiej.

plik mp3  

-

-
2.

Przyjęcie protokołu XLVI sesji Rady Miejskiej.

plik mp3 - -
3.

Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej o interpelacjach i zapytaniach złożonych przez Radnych Rady Miejskiej.

plik mp3 - -
4.

Przyjęcie Oceny stanu sanitarnego - informacji o stanie bezpieczeństwa sanitarnego miasta Bielska-Białej za rok 2021.
SPR. NR 65

plik mp3 Wynik głosowania 1 Rada Miejska przyjęła ocenę
5.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/913/2021 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 21 grudnia 2021 r. - Wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej.
DRUK NR 1129 - II WERSJA

plik mp3 Wynik głosowania 2 XLVII/1088/2022
6.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/914/2021 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 21 grudnia 2021 roku - Uchwała budżetowa miasta Bielska-Białej na 2022 rok.
DRUK NR 1130 - II WERSJA

plik mp3 Wynik głosowania 3 XLVII/1089/2022
7.

Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w Europejskim Banku Inwestycyjnym.
DRUK NR 1123

plik mp3 Wynik głosowania 4 XLVII/1090/2022
8.

Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji na terenie miasta Bielska-Białej.
DRUK NR 1121

plik mp3 Wynik głosowania 5 XLVII/1091/2022
9.

Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Miasta Bielska-Białej.
DRUK NR 1122

plik mp3 Wynik głosowania 6 XLVII/1092/2022
10.

Podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry w Bielsku-Białej.
(Red. Lokalizacja wskazana przez przedsiębiorcę: Medella Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie)
DRUK NR 1110

plik mp3 Wynik głosowania 7 XLVII/1093/2022
11.

Podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry w Bielsku-Białej.
(Red. Lokalizacja wskazana przez przedsiębiorcę: Zjednoczone Przedsiębiorstwa Rozrywkowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie)
DRUK NR 1111

plik mp3 Wynik głosowania 8 XLVII/1094/2022
12.

Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Bielska-Białej” Pani Grażynie Staniszewskiej.
DRUK NR 1132

plik mp3 Wynik głosowania 9 XLVII/1095/2022
13.

Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Bielska-Białej” Panu Andrzejowi Sikorze.
DRUK NR 1133

plik mp3 Wynik głosowania 10 XLVII/1096/2022
14.

Podjęcie uchwały w sprawie nadania rondu w mieście Bielsku-Białej nazwy – Marii Koterbskiej.
DRUK NR 1112

plik mp3 Wynik głosowania 11 XLVII/1097/2022
15.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XL/789/2018 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 17 kwietnia 2018 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli kształcenia na odległość i nauczycieli-konsultantów zatrudnionych w placówce doskonalenia nauczycieli oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i w kształceniu na odległość.
DRUK NR 1116

plik mp3 Wynik głosowania 12 XLVII/1098/2022
16.

Podjęcie uchwały w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Bielska-Białej do zaopiniowania organowi regulacyjnemu.
DRUK NR 1108

plik mp3 Wynik głosowania 13 XLVII/1099/2022
17.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumień międzygminnych pomiędzy Gminą Bielsko-Biała a innymi Gminami Powiatu Bielskiego dotyczących wykonania zadań publicznych tych Gmin w zakresie zagospodarowania przez Gminę Bielsko-Biała odpadów komunalnych pochodzących z terenu tych Gmin.
DRUK NR 1113

plik mp3 Wynik głosowania 14 XLVII/1100/2022
18.

Podjęcie uchwały o zmianie Uchwały nr XLIV/1024/2022 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w sprawie powierzenia Zakładowi Gospodarki Odpadami Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej niektórych zadań własnych Gminy Bielsko-Biała.
DRUK NR 1114

plik mp3 Wynik głosowania 15 XLVII/1101/2022
19.

Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XXV/624/2020 Rady Miejskiej z dnia 17 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia „Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Bielska-Białej”.
DRUK NR 1119

plik mp3 Wynik głosowania 16 XLVII/1102/2022
20.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Bielsko-Biała niezabudowanej nieruchomości ozn. jako działka nr 343/27 obręb Olszówka Dolna.
DRUK NR 1115

plik mp3 Wynik głosowania 17 XLVII/1103/2022
21.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, zabudowanej budynkiem garażowym, oznaczonej jako dz. 1345 o pow. 22 m², obj. KW. BB1B/00027984/3 położonej w Bielsku-Białej w rejonie ul. Stanisława Wyspiańskiego / ul. Bartosza Głowackiego, obręb Górne Przedmieście.
DRUK NR 1118

plik mp3 Wynik głosowania 18 XLVII/1104/2022
22.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Michała Drzymały 6, ozn. jako działka 665/74 o pow. 839 m², obj. KW BB1B/00003500/3, obręb Aleksandrowice.
DRUK NR 1124

plik mp3 Wynik głosowania 19 XLVII/1105/2022
23.

Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XL/955/2014 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako działka 6851/4 o pow. 832 m2, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Ogrodowej w drodze przetargu.
DRUK NR 1126

plik mp3 Wynik głosowania 20 XLVII/1106/2022
24.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, zabudowanej budynkiem gospodarczym, oznaczonej jako działki 6851/11 i 6851/13 o łącznej powierzchni pow. 1120 m2, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Bohaterów Westerplatte / ul. Ogrodowej, obręb Lipnik.
DRUK NR 1125

plik mp3 Wynik głosowania 21 XLVII/1107/2022
25.

Podjęcie uchwały w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat, nieruchomości gruntowych położonych w Bielsku-Białej przy Alei Armii Krajowej ozn. jako działki o numerach: 42/21, 42/13, 43/18, 42/4, 42/20, 42/18 obręb Olszówka Górna i 254/12 obręb Kamienica, stanowiących własność Gminy Bielsko-Biała, w trybie bezprzetargowym na rzecz Grupy Regionalnej Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego - Grupy Beskidzkiej oraz wyrażenia zgody na udzielenie przez Prezydenta Miasta bonifikaty w wysokości 90% od pierwszej opłaty oraz opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego.
DRUK NR 1117

plik mp3 Wynik głosowania 22 XLVII/1108/2022
26.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na czas nieoznaczony części nieruchomości stanowiących własność Gminy Bielsko-Biała, położonych przy ul. Żywieckiej, ul. gen. Józefa Kustronia, pl. Józefa Niemczyka, ul. Niecałej, ul. Sterniczej i ul. Górskiej oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych umów.
DRUK NR 1120

plik mp3 Wynik głosowania 23 XLVII/1109/2022
27.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na czas nieoznaczony części nieruchomości stanowiących własność Gminy Bielsko-Biała i Miasta na prawach powiatu Bielsko-Biała, położonych przy ul. Widok, ul. Sieradzkiej, ul. Lipnickiej, ul. Skrajnej oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych umów.
DRUK NR 1127

plik mp3 Wynik głosowania 24 XLVII/1110/2022
28.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako działka 572/120 obręb Aleksandrowice, położonej w Bielsku-Białej ul. Bukowej.
DRUK NR 1128

plik mp3 Wynik głosowania 25 XLVII/1111/2022
29.

Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Wapienicy, w rejonie ulic Relaksowej i Wypoczynkowej.
DRUK NR 1109

plik mp3 Wynik głosowania 26 XLVII/1112/2022
30.

Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego nr IFIII.4131.1.50.2022 z dnia 29 lipca 2022 r.
DRUK NR 1131

plik mp3 Uwaga: wynik
głosowania 27
- nie istnieje


Wynik głosowania 28
XLVII/1113/2022
31.

Sprawy różne.

plik mp3 - -
32.

Zamknięcie obrad.  

plik mp3 - -