XLV sesja Rady Miejskiej - 19 maja 2022

VIII kadencja Rady Miejskiej: 2018-2023

 

§ RODO: Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
 
Protokół XLV/2022 sesji RM - 19 maja 2022 Protokół do pobrania
Retransmisja XLV sesji RM https://umbielsko.smarthost.pl/sesje/index.php/s/5yVbCjh9mjxg9tj
Statystyka XLV sesji RM Zobacz statystykę sesji

Wykaz podjętych uchwał podczas XLV sesji RM

Zobacz wykaz podjętych uchwał
Wyszukiwarka uchwał RM w BIP https://bip.um.bielsko.pl/Article/id,356.html
Stanowiska, rezolucje, apele RM https://rm.bielsko-biala.pl/stanowiska/2018-2023

 

Punkt
porządku
obrad
Tytuł punktu porządku obrad Plik dźwiękowy Wyniki głosowania Nr podjętej
uchwały RM
1.

Otwarcie sesji Rady Miejskiej.

plik mp3

Wynik głosowania 1

Wynik głosowania 2

Wynik głosowania 3

Wynik głosowania 4

-
2.

Wręczenie Panu Stanisławowi Peruckiemu dyplomu o nadaniu tytułu „Zasłużony dla Miasta Bielska-Białej”.

plik mp3 - -
3.

Wręczenie Pani Elżbiecie Rosińskiej złotej „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Śląskiego”.

plik mp3 - -
4.

Przyjęcie protokołu XLIV sesji Rady Miejskiej.

plik mp3 -  
5.

Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej o interpelacjach i zapytaniach złożonych przez Radnych Rady Miejskiej.

plik mp3 - -
6.

Przyjęcie sprawozdania RG.0057.1.2022 Prezydenta Miasta Bielska-Białej z 28 kwietnia 2022 r. z całości realizacji „Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich w Bielsku-Białej na lata 2014-2021 (Kontynuacja PROM 2007-2013)” – ocena końcowa.
SPR. NR 61

plik mp3 Wynik głosowania 5 Rada Miejska przyjęła sprawozdanie
7.

Przyjęcie sprawozdania Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 6 maja 2022 r. z realizacji „Programu współpracy Miasta Bielska-Białej z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok”.
SPR. NR 62

plik mp3 Wynik głosowania 6 Rada Miejska przyjęła sprawozdanie
8.

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie stałych Komisji Rady Miejskiej.
DRUK NR 1079 - II WERSJA

plik mp3 Wynik głosowania 7 XLV/1043/2022
9.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/913/2021 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 21 grudnia 2021 r. - Wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej.
DRUK NR 1074 - II WERSJA

plik mp3 Wynik głosowania 8 XLV/1044/2022
10.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/914/2021 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 21 grudnia 2021 roku - Uchwała budżetowa miasta Bielska-Białej na 2022 rok.
DRUK NR 1075 - II WERSJA

plik mp3 Wynik głosowania 9 XLV/1045/2022
10a.

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Miastu Bucza.
DRUK NR 1082

Punkt 10a został wprowadzony do porządku obrad w drodze głosowania w punkcie 1.

plik mp3 Wynik głosowania 10 XLV/1046/2022
11.

Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XLIII/984/2022 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 24 marca 2022 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej miasta Bielska-Białej.
DRUK NR 1076

plik mp3 Wynik głosowania 11 XLV/1047/2022
12.

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Strategii Rozwoju Bielska-Białej do 2030 roku".
DRUK NR 1062 i ERRATA
 

plik mp3 Wynik głosowania 12 XLV/1048/2022
12a.

w sprawie uchwalenia programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów w Bielsku-Białej na rok 2022”.
DRUK NR 1081

Punkt 12a  został wprowadzony do porządku obrad w drodze głosowania w punkcie 1.

plik mp3 Wynik głosowania 13 XLV/1049/2022
13.

Podjęcie uchwały w sprawie kontynuowania zadania Powiatu Bielskiego w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej przez Gminę Bielsko-Biała.
DRUK NR 1068

plik mp3 Wynik głosowania 14 XLV/1050/2022
14.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/102/2015 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania z parkingów miejskich położonych poza drogami publicznymi.
DRUK NR 1067

plik mp3 Wynik głosowania 15 XLV/1051/2022
15.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako działka 3439/16, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Sarni Stok, obręb Stare Bielsko.
DRUK NR 1063

plik mp3 Wynik głosowania 16 XLV/1052/2022
16.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako działka 409/19, położonej w Bielsku-Białej w rejonie ul. Muszlowej, obręb Stare Bielsko.
DRUK NR 1064

plik mp3 Wynik głosowania 17 XLV/1053/2022
17.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako działka 409/16, położonej w Bielsku-Białej w rejonie ul. Muszlowej, obręb Stare Bielsko.
DRUK NR 1065

plik mp3 Wynik głosowania 18 XLV/1054/2022
18.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części lokalu nr 5 w budynku przy ul. Thomasa W. Wilsona 11 celem poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej - lokalu nr 6.
DRUK NR 1069

plik mp3 Wynik głosowania 19 XLV/1055/2022
19.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu 11a w budynku przy ul. Przekop 11 celem poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej lokalu nr 11.
DRUK NR 1070

plik mp3 Wynik głosowania 20 XLV/1056/2022
20.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5 w budynku przy ul. Stanisława Wyspiańskiego 14.
DRUK NR 1078

plik mp3 Wynik głosowania 21 XLV/1057/2022
21.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości stanowiących własność Gminy Bielsko-Biała na czas nieoznaczony oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych umów.
DRUK NR 1066

plik mp3 Wynik głosowania 22 XLV/1058/2022
22.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości oraz części nieruchomości stanowiących własność Gminy Bielsko-Biała na czas nieoznaczony oraz na czas oznaczony oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych umów.
DRUK NR 1077

plik mp3 Wynik głosowania 23 XLV/1059/2022
23.

Podjęcie uchwały w sprawie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Bielska-Białej oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
DRUK NR 1080

plik mp3 Wynik głosowania 24 XLV/1060/2022
24.

Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pana P_____ S_____ dotyczącej bezowocnej korespondencji z Prezydentem Miasta.
DRUK NR 1071

plik mp3 Wynik głosowania 25 XLV/1061/2022
25.

Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pana J_____ W_____ dotyczącej nieprawidłowego załatwienia przez Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 20 w Bielsku-Białej wniosku o wstrzymanie uchwały Rady Pedagogicznej w sprawie klasyfikacji uczniów za I półrocze 2021/2022.
DRUK NR 1072

plik mp3 Wynik głosowania 26 XLV/1062/2022
26.

Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pani E______ B______ na Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 18 w Bielsku-Białej za bezprawne wypalanie trawy wokół szkoły.
DRUK NR 1073

plik mp3 Wynik głosowania 27 XLV/1063/2022
27.

Sprawy różne.

plik mp3 - -
28.

Zamknięcie obrad.

plik mp3 - -