XLIX sesja Rady Miejskiej - 20 października 2022

VIII kadencja Rady Miejskiej: 2018-2023

 

§ RODO: Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
 
Protokół XLIX/2022 sesji RM -  20 października 2022 Protokół do pobrania

Retransmisja XLIX sesji RM

https://umbielsko.smarthost.pl/sesje/index.php/s/8gtwLkFzMw47nnL

Statystyka sesji  Zobacz statystykę sesji
Wykaz podjętych uchwał Zobacz wykaz podjętych uchwał
Wyszukiwarka uchwał RM w BIP https://bip.um.bielsko.pl/Article/id,356.html
Stanowiska, rezolucje, apele RM https://rm.bielsko-biala.pl/stanowiska/2018-2023

 

Punkt
porządku
obrad
Tytuł punktu porządku obrad Plik dźwiękowy Wyniki głosowania Nr podjętej
uchwały RM
1.

Otwarcie sesji Rady Miejskiej.

plik mp3 Wynik
głosowania 1
-
2.

Wręczenie Pani Grażynie Staniszewskiej dyplomu o nadaniu tytułu „Zasłużony dla Miasta Bielska-Białej”.

plik mp3

- -
3.

Wręczenie Panu Andrzejowi Sikorze dyplomu o nadaniu tytułu „Zasłużony dla Miasta Bielska-Białej”.

- -
4.

Przyjęcie protokołu XLVIII sesji Rady Miejskiej.

plik mp3 - -
5.

Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej o interpelacjach i zapytaniach złożonych przez Radnych Rady Miejskiej.

plik mp3 - -
6.

Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej dotycząca oświadczeń majątkowych Radnych Rady Miejskiej Bielska-Białej za rok 2021.

plik mp3 - -
7.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/913/2021 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 21 grudnia 2021 r. – Wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej.
DRUK NR 1171 - II WERSJA

plik mp3 Wynik
głosowania 2
XLIX/1136/2022
8.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/914/2021 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 21 grudnia 2021 roku - Uchwała budżetowa miasta Bielska-Białej na 2022 rok.
DRUK NR 1172 - II WERSJA

plik mp3 Wynik
głosowania 3
XLIX/1137/2022
9.

Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2023 rok.
DRUK NR 1166

plik mp3

Wynik
głosowania 4

Wynik
głosowania 5

XLIX/1138/2022
10.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/29/2015 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie inkasa opłaty skarbowej.
DRUK NR 1167

plik mp3 Wynik
głosowania 6
XLIX/1139/2022
11.

Podjęcie uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej - samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, na podstawie Raportu za rok 2021 oraz prognozy na lata 2022-2024.
DRUK NR 1159

plik mp3 Wynik
głosowania 7
XLIX/1140/2022
12.

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdu na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu na rok 2023.
DRUK NR 1157 – II WERSJA

plik mp3 Wynik
głosowania 8
XLIX/1141/2022
13.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany załącznika nr 1 do Uchwały nr VI/102/2011 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 12 kwietnia 2011 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Bielsko-Biała.
DRUK NR 1168

plik mp3 Wynik
głosowania 9
XLIX/1142/2022
14.

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Zasad udzielania dotacji celowej na realizację projektu grantowego pn. „Likwidacja starych źródeł ciepła na paliwa stałe w Bielsku-Białej – etap II”, zwanych dalej Regulaminem Realizacji Projektu Grantowego.
DRUK NR 1169

plik mp3 Wynik
głosowania 10
XLIX/1143/2022
15.

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosku Prezydenta Miasta Bielska-Białej o udzielenie wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie działania polegającego na objęciu udziałów w istniejącej społecznej inicjatywie mieszkaniowej - SIM Śląsk Południe Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bielsku-Białej.
DRUK NR 1170

plik mp3 Wynik
głosowania 11
XLIX/1144/2022
16.

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu cmentarzy komunalnych w Bielsku-Białej.
DRUK NR 1160

plik mp3 Wynik
głosowania 12
XLIX/1145/2022
17.

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat cmentarnych na cmentarzach komunalnych w Bielsku-Białej.
DRUK NR 1165

plik mp3 Wynik
głosowania 13
XLIX/1146/2022
18.

Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XXXI/580/2017 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 20 czerwca 2017 roku w sprawie ustalenia opłat cmentarnych na cmentarzach komunalnych w Bielsku-Białej.
DRUK NR 1161 – II WERSJA

plik mp3 Wynik
głosowania 14
XLIX/1147/2022
19.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumień międzygminnych w sprawie powierzenia Gminie Bielsko-Biała wykonywania zadania publicznego związanego z zapewnieniem opieki bezdomnym zwierzętom.
DRUK NR 1173

plik mp3 Wynik
głosowania 15
XLIX/1148/2022
20.

Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Bielska-Białej. DRUK NR 1164

plik mp3 Wynik
głosowania 16
XLIX/1149/2022
21.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Bielsko-Biała prawa własności niezabudowanej nieruchomości ozn. jako dz. 1645/207 o pow. 1789 m² obręb Komorowice Krakowskie.
DRUK NR 1158

plik mp3 Wynik
głosowania 17
XLIX/1150/2022
22.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Bielsko-Biała prawa własności niezabudowanej nieruchomości ozn. jako dz. 997 o pow. 173 m² obręb Straconka.
DRUK NR 1162

plik mp3 Wynik
głosowania 18
XLIX/1151/2022
23.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony części o pow. 109 m² nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako działka 330/14 obręb Biała Miasto, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Stefanii Sempołowskiej.
DRUK NR 1163

plik mp3 Wynik
głosowania 19
XLIX/1152/2022
23a.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego dla obszaru obejmującego centrum Wapienicy.
DRUK NR 1174

Projekt uchwały został wprowadzony do porządku obrad w drodze głosowania w punkcie 1.

plik mp3 Wynik
głosowania 20
XLIX/1153/2022
24.

Podjęcie uchwały w sprawie uznania petycji dotyczącej nadania wybranej ulicy, skwerowi, placowi lub wybranemu rondu nazwy Zygmunta Glücksmanna za niezasługującą na uwzględnienie.
DRUK NR 1086 – II WERSJA

plik mp3 Wynik
głosowania 21
XLIX/1154/2022
25.

Sprawy różne.

plik mp3 - -
26.

Zamknięcie obrad.

plik mp3   -