XLIV sesja Rady Miejskiej - 21 kwietnia 2022 r.

VIII kadencja Rady Miejskiej: 2018-2023

 

§ RODO: Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
 
Protokół XLIV/2022 sesji RM - 21 kwietnia 2022 Protokół do pobrania
Retransmisja XLIV sesji RM https://umbielsko.smarthost.pl/sesje/index.php/s/b2fXBL6eBoxxcYe
Statystyka XLIV sesji RM Zobacz statystykę sesji
Wykaz podjętych uchwał podczas XLIV sesji RM Zobacz wykaz uchwał
Wyszukiwarka uchwał RM w BIP https://bip.um.bielsko.pl/Article/id,356.html
Stanowiska, rezolucje, apele RM https://rm.bielsko-biala.pl/stanowiska/2018-2023

 

Punkt
porządku
obrad
Tytuł punktu porządku obrad Plik dźwiękowy Wyniki głosowania Nr podjętej
uchwały RM
1.

Otwarcie sesji Rady Miejskiej.

plik mp3

Wynik głosowania 1

Wynik głosowania 2

Wynik głosowania 3

Wynik głosowania 4

-
2.

Przyjęcie protokołu XLIV sesji Rady Miejskiej Rady Miejskiej.

plik mp3 - -
3.

Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o interpelacjach i zapytaniach złożonych przez Radnych Rady Miejskiej.

plik mp3 - -
4.

Przyjęcie Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2021.
SPR. NR 60

plik mp3 Wynik głosowania 5 Rada Miejska przyjęła sprawozdanie
5.

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla miasta Bielska-Białej do roku 2025 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2029" wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko.
DRUK NR 1055

plik mp3 Wynik głosowania 6 XLIV/1014/2022
6.

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Bielsku-Białej na 2022 rok.
DRUK NR 1034

plik mp3 Wynik głosowania 7 XLIV/1015/2022
7.

Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Bielska-Białej” Panu Stanisławowi Peruckiemu.
DRUK NR 1054

plik mp3 Wynik głosowania 8 XLIV/1016/2022
8.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/913/2021 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 21 grudnia 2021 r. - Wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej.
DRUK NR 1052 i KOREKTA DO DRUKÓW 1052-1053

plik mp3 Wynik głosowania 9 XLIV/1017/2022
9.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/914/2021 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 21 grudnia 2021 roku - Uchwała budżetowa miasta Bielska-Białej na 2022 rok.
DRUK NR 1053 i KOREKTA DO DRUKÓW 1052-1053

plik mp3 Wynik głosowania 10 XLIV/1018/2022
10.

Podjęcie uchwały w sprawie określenia zakresu pomocy udzielanej obywatelom Ukrainy przez Miasto Bielsko-Biała w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
DRUK NR 1056

plik mp3 Wynik głosowania 11 XLIV/1019/2022
10a.

Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia referendum lokalnego w istotnych sprawach dotyczących mieszkańców Miasta Bielska-Białej.
DRUK NR 1032 – II WERSJA

Punkt 10a został wprowadzony do porządku obrad

plik mp3 Wynik głosowania 12 -
11.

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Programu Naprawczego Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej - samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej - aktualizacji na lata 2021-2023.
DRUK NR 1046

plik mp3 Wynik głosowania 13 XLIV/1020/2022
12.

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Bielsko-Biała na lata 2022-2025".
DRUK NR 1033

plik mp3 Wynik głosowania 14 XLIV/1021/2022
13.

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Zasad udzielania dotacji celowej na realizację projektu grantowego pn. „Likwidacja starych źródeł ciepła na paliwa stałe w Bielsku-Białej – etap I”, zwanych dalej Regulaminem Realizacji Projektu Grantowego.
DRUK NR 1050 – II WERSJA

plik mp3 Wynik głosowania 15 XLIV/1022/2022
14.

Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Miasto Bielsko-Biała w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi. 
DRUK NR 1057

plik mp3 Wynik głosowania 16 XLIV/1023/2022
15.

Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Zakładowi Gospodarki Odpadami Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej niektórych zadań własnych Gminy Bielsko-Biała. 
DRUK NR 1058

plik mp3 Wynik głosowania 17 XLIV/1024/2022
16.

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej – ul. Czesława Tańskiego w Bielsku-Białej.
DRUK NR 1036

plik mp3 Wynik głosowania 18 XLIV/1025/2022
17.

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej – ul. Słowiańskiej w Bielsku-Białej.
DRUK NR 1037

plik mp3 Wynik głosowania 19 XLIV/1026/2022
18.

Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu.
DRUK NR 1038

plik mp3 Wynik głosowania 20 XLIV/1027/2022
19.

Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu.
DRUK NR 1039

plik mp3 Wynik głosowania 21 XLIV/1028/2022
20.

Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XLVII/1139/2014 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako dz. 1337/10, dz. 1334/21, dz. 1334/23 o łącznej powierzchni 13.370 m², położonej w Bielsku-Białej przy skrzyżowaniu ul. Grondysa i Pileckiego.
DRUK NR 1035

plik mp3 Wynik głosowania 22 XLIV/1029/2022
21.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako działka 792/4, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Za Kuźnią, obręb Komorowice Krakowskie.
DRUK NR 1040

plik mp3 Wynik głosowania 23 XLIV/1030/2022
22.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako działka 792/3, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Za Kuźnią, obręb Komorowice Krakowskie.
DRUK NR 1041

plik mp3 Wynik głosowania 24 XLIV/1031/2022
23.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako dz. 702/3, położonej w Bielsku-Białej w rejonie ul. Dzwonkowej, obręb Międzyrzecze Górne.
DRUK NR 1042

plik mp3 Wynik głosowania 25 XLIV/1032/2022
24

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/344/2020 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony.
DRUK NR 1043 – II WERSJA

plik mp3 Wynik głosowania 26 XLIV/1033/2022
25.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/739/2013 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawki procentowej bonifikaty od ceny zbycia nieruchomości gruntowej na rzecz właścicieli lokali w celu spełnienia wymogów działki budowlanej.
DRUK NR 1044

plik mp3 Wynik głosowania 27 XLIV/1034/2022
26.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/591/2012 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 23 października 2012 r. w sprawie sprzedaży pomieszczenia gospodarczego w budynku przy ul. S. Wyspiańskiego 34 w drodze przetargu.
DRUK NR 1045

plik mp3 Wynik głosowania 28 XLIV/1035/2022
27.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie w drodze darowizny na rzecz Gminy Bestwina prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała.
DRUK NR 1047

plik mp3 Wynik głosowania 29 XLIV/1036/2022
27a.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego teren położony pomiędzy ulicami: Cieszyńską, Smolną, Olszową, Lotniczą, Zwardońską, Antyczną i rejonem ulic: Wierzbowej i Pieczarkowej.
DRUK NR 1059

Punkt 27a został wprowadzony do porządku obrad

plik mp3 Wynik głosowania 30
Wynik głosowania 31
XLIV/1037/2022
27b.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego bielskiej Starówki.
DRUK NR 1060

Punkt 27b został wprowadzony do porządku obrad

plik mp3 Wynik głosowania 32 XLIV/1038/2022
27c.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie mieszkalnictwa, usług i terenów zieleni, dla rejonu ul. Kolistej w Bielsku-Białej.
DRUK NR 1061

Punkt 27c został wprowadzony do porządku obrad

plik mp3 Wynik głosowania 33
Wynik głosowania 34
Wynik głosowania 35

 
XLIV/1039/2022
28.

Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Radę Osiedla Wojska Polskiego.
DRUK NR 1051

plik mp3 Wynik głosowania 36 XLIV/1040/2022
29.

Podjęcie uchwały w sprawie uznania petycji dotyczącej powołania Miejskiej Rady Kobiet za niezasługującą na uwzględnienie.
DRUK NR 1048

plik mp3

Głosowanie 37 - anulowane

Wynik głosowania 38

XLIV/1041/2022
30.

Podjęcie uchwały w sprawie uznania petycji dotyczącej powołania w trybie pilnym centralnego punktu kryzysowego dla Bielska-Białej i okolic w hali pod Dębowcem przy ul. Karbowej 26 za niezasługującą na uwzględnienie.
DRUK NR 1049

plik mp3 Wynik głosowania 39 XLIV/1042/2022
31.

Sprawy różne.

plik mp3 - -
32.

Zamknięcie obrad.

plik mp3 - -