XLIII sesja Rady Miejskiej - 24 marca 2022 r.

VIII kadencja Rady Miejskiej: 2018-2023

 

§ RODO: Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
 
Protokół XLIII/2022 sesji RM - 24 marca 2022 Protokół do pobrania
Statystyka sesji  Zobacz

Retransmisja XLIII sesji RM

https://umbielsko.smarthost.pl/sesje/index.php/s/PGzFhHLwmjhwJGR
Wyszukiwarka uchwał RM w BIP https://bip.um.bielsko.pl/Article/id,356.html
Stanowiska, rezolucje, apele RM https://rm.bielsko-biala.pl/stanowiska/2018-2023

 

Punkt
porządku
obrad
Tytuł punktu porządku obrad Plik dźwiękowy Wyniki głosowania Nr podjętej
uchwały RM
1.

Otwarcie sesji Rady Miejskiej.

plik mp3

Wynik głosowania 1

Wynik głosowania 2

Wynik głosowania 3

Wynik głosowania 4

Wynik głosowania 5

-
2.

Przyjęcie protokołu XLI sesji Rady Miejskiej oraz protokołu XLII sesji Rady Miejskiej.

plik mp3 - -
3.

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji Przewodniczącego Rady Miejskiej Bielska-Białej.
DRUK NR 1028

plik mp3

Wynik głosowania 6

Wynik głosowania 7

XLIII/977/2022
3a. Wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej plik mp3 Wynik głosowania 8 -
3b.

Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o interpelacjach i zapytaniach złożonych przez Radnych Rady Miejskiej.

plik mp3 - -
4.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia uznania mieszkańcom Bielska-Białej zaangażowanym w pomoc dla Ukrainy.
DRUK NR 1021

plik mp3 Wynik głosowania 9 XLIII/978/2022
5.

Podjęcie uchwały w sprawie uczczenia Jubileuszu 120-lecia powstania Domu Polskiego.
DRUK NR 1010

plik mp3 Wynik głosowania 10 XLIII/979/2022
3a. Wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej plik mp3

Wynik głosowania tajnego 53

Wynik głosowania tajnego 54

XLIII/980/2022
6.

Podjęcie uchwały w sprawie uczczenia Jubileuszu 100-lecia powstania BKS Stal Bielsko-Biała.
DRUK NR 1022

plik mp3 Wynik głosowania 11 XLIII/981/2022
7.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/913/2021 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 21 grudnia 2021 r. - Wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej.
DRUK NR 1023 i KOREKTA ZAŁ. NR 1 i NR 3

plik mp3 Wynik głosowania 12 XLIII/982/2022
8.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/914/2021 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 21 grudnia 2021 roku - Uchwała budżetowa miasta Bielska-Białej na 2022 rok.
DRUK NR 1017 – III WERSJA

plik mp3 Wynik głosowania 13 XLIII/983/2022
9.

Podjęcie uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej miasta Bielska-Białej.

DRUK NR 1018
plik mp3 Wynik głosowania 14 XLIII/984/2022
10.

Podjęcie uchwały w sprawie nieprzeprowadzania konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego w zakresie projektów przewidzianych do realizacji w 2024 r.
DRUK NR 1024

plik mp3 Wynik głosowania 15 XLIII/985/2022
11.

Podjęcie uchwały w sprawie zawieszenia konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego w zakresie projektów przewidzianych do realizacji w 2023 r.
DRUK NR 1025

plik mp3 Wynik głosowania 16 XLIII/986/2022
12.

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej o stanie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej oraz o zagrożeniach pożarowych miasta Bielska-Białej za 2021 rok.
DRUK NR 995

plik mp3 Wynik głosowania 17 XLIII/987/2022
13.

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komendanta Miejskiego Policji w Bielsku-Białej oraz informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta Bielska-Białej i powiatu bielskiego w 2021 roku.
DRUK NR 996

plik mp3 Wynik głosowania 18 XLIII/988/2022
14.

Przyjęcie informacji Prezydenta Miasta Bielska-Białej z 28 lutego 2022 r. złożonej na podstawie art. 37 ust. 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym za rok 2021 o zgłoszonych żądaniach, o których mowa w art. 36 ust. 1-3 i ust. 5 oraz wydanych decyzjach, o których mowa w art. 37 ust. 6 i 7.
SPR. NR 57

plik mp3 - Rada Miejska przyjęła informację
15.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LX/1905/2006 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie utworzenia zespołu i placówek pod nazwą „Zespół Szkół i Placówek Oświatowych”.
DRUK NR 993 – II WERSJA

plik mp3 Wynik głosowania 19 XLIII/989/2022
16.

Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uzdolnionym dzieciom i młodzieży w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży pobierającej naukę na terenie Miasta Bielska-Białej.
DRUK NR 1016

plik mp3 Wynik głosowania 20 XLIII/990/2022
17.

Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla Bielska-Białej na lata 2022-2023.
DRUK NR 992

plik mp3 Wynik głosowania 21 XLIII/991/2022
18.

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie miasta Bielska-Białej, na 2022 rok.

DRUK NR 998
plik mp3 Wynik głosowania 22 XLIII/992/2022
19.

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2021 roku.
DRUK NR 999

plik mp3 Wynik głosowania 23 XLIII/993/2022
20.

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Miejskiego Programu na rzecz Osób Starszych do 2030 roku".
DRUK NR 1000

plik mp3 Wynik głosowania 24 XLIII/994/2022
21.

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji przez Miasto Bielsko-Biała Programu „Korpus Wsparcia Seniora” na rok 2022.
DRUK NR 1001

plik mp3 Wynik głosowania 25 XLIII/995/2022
22.

Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań na rzecz osób niepełnosprawnych, finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, na rok 2022.
DRUK NR 1007

plik mp3 Wynik głosowania 26 XLIII/996/2022
23.

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych do 2030 roku".
DRUK NR 1008

plik mp3 Wynik głosowania 27 XLIII/997/2022
24.

Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Bielsku-Białej.
DRUK NR 1014

plik mp3 Wynik głosowania 28 XLIII/998/2022
25.

Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Bielsko-Biała Komorowice.
DRUK NR 1005

plik mp3 Wynik głosowania 29 XLIII/999/2022
26.

Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Bielsko-Biała Wapienica.
DRUK NR 1006

plik mp3 Wynik głosowania 30 XLIII/1000/2022
27.

Podjęcie uchwały w sprawie zasad przyznawania dotacji na Program "Zielona energia dla miasta Bielska-Białej" na terenie miasta Bielska-Białej.

DRUK NR 1009

plik mp3 Wynik głosowania 31 XLIII/1001/2022
28.

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Bielska-Białej na 2022 r.
DRUK NR 1013

plik mp3 Wynik głosowania 32 XLIII/1002/2022
29.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie należności cywilnoprawnych.
(red. dot. Spółdzielni Inwest-Dom)
DRUK NR 1011

plik mp3 Wynik głosowania 33 XLIII/1003/2022
30.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności cywilnoprawnych.
(red. dot. Fundacji Rozwoju Miasta Bielska-Białej)
DRUK NR 1026

plik mp3 Wynik głosowania 34 XLIII/1004/2022
31.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Bielsko-Biała na czas oznaczony oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy.
(red. dot. Fundacji Rozwoju Miasta Bielska-Białej)
DRUK NR 1027

plik mp3 Wynik głosowania 35 XLIII/1005/2022
32.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości stanowiących własność Gminy Bielsko-Biała na czas nieoznaczony oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych umów.
DRUK NR 1002

plik mp3 Wynik głosowania 36 XLIII/1006/2022
33.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości stanowiących własność Gminy Bielsko-Biała i Miasta Bielska-Białej na prawach powiatu na czas nieoznaczony oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych umów.
DRUK NR 1003

plik mp3 Wynik głosowania 37 XLIII/1007/2022
34.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Bielsko-Biała niezabudowanej nieruchomości ozn. jako działka nr 205/32 obręb Aleksandrowice.
DRUK NR 997

plik mp3 Wynik głosowania 38 XLIII/1008/2022
35.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała oznaczonej jako dz. 23/1 obj. KW BB1B/00062649/0 oraz dz. 250/1 i dz. 251/1 obj. KW BB1B/00068082/9, obręb Bielsko Miasto, zabudowanej budynkiem oznaczonym numerem porządkowym 3 przy ul. Piwowarskiej oraz 4 przy ul. św. Trójcy.
DRUK NR 1012

plik mp3 Wynik głosowania 39 XLIII/1009/2022
36.

Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały NR XV/345/2020 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako dz. 159/5, położonej przy ul. Cieszyńskiej obręb Wapienica oraz Uchwały NR XX/483/2020 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie przez Gminę Bielsko-Biała części nieruchomości oznaczonej jako dz. 159/5 obręb Wapienica, położonej przy ul. Cieszyńskiej w Bielsku-Białej.
DRUK NR 1004

plik mp3 Wynik głosowania 40 XLIII/1010/2022
37.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Wapienicy, pomiędzy ulicą Bohaterów Monte Cassino, ulicą Alabastrową, linią kolejową relacji Bielsko-Biała - Cieszyn, a ulicą Lajkonika, w obrębach Wapienica i Międzyrzecze Górne.
DRUK NR 1019 – Z AUTOPOPRAWKĄ ZAŁ. NR 2

plik mp3

Wynik głosowania 41

Wynik głosowania 42

Wynik głosowania 43

Wynik głosowania 44

Wynik głosowania 45

Wynik głosowania 46

Wynik głosowania 47

Wynik głosowania 48

Wynik głosowania 49

XLIII/1011/2022
38.

Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia petycji dotyczącej nadania parku przy ul. św. Jana Chrzciciela imienia Romana Dmowskiego.
DRUK NR 1015 i AUTOPOPRAWKA

plik mp3 Wynik głosowania 50 XLIII/1012/2022
39.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XI/217/2019 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 24 września 2019 r. w sprawie Statutu Miasta Bielska-Białej.

DRUK NR 1020 i AUTOPOPRAWKA
plik mp3

Wynik głosowania 51

Wynik głosowania 52

XLIII/1013/2022
40.

Sprawy różne.

plik mp3   -
41.

Zamknięcie obrad.

plik mp3   -