XIV sesja - 17 grudnia 2019

Protokół XIV sesji Rady Miejskiej Bielska-Białej VIII kadencji

RODO – Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych.

Data sesji Nr sesji Plik z protokołem (pdf)
17.12.2019  XIV/2019 Protokół do pobrania

Retransmisja XIV sesji RM dostępna pod tym linkiem: https://umbielsko.smarthost.pl/sesje/index.php/s/wdWhrH2XLKEHXSm

Wyszukiwarka uchwał RM w BIP: https://bip.um.bielsko.pl/Article/id,356.html

Punkt
porządku
obrad
Tytuł punktu porządku obrad Plik dźwiękowy Wyniki głosowania Nr podjętej
uchwały RM
1. Otwarcie sesji Rady Miejskiej. plik mp3

Wynik głosowania
1


Wynik głosowania
2


Wynik głosowania
3

-
2.

Przyjęcie protokołu XIII sesji Rady Miejskiej.

plik mp3 - -
3. 

Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o interpelacjach i zapytaniach złożonych przez Radnych Rady Miejskiej.

plik mp3  -  -
4. Wystąpienia Parlamentarzystów i zaproszonych gości. plik mp3  -  -
5.

Przyjęcie raportu z realizacji zadań określonych w „Programie Ochrony Środowiska w mieście Bielsku-Białej na lata 2017-2020” za lata 2017-2018.
SPR. NR 26

plik mp3 Wynik głosowania
4
Rada Miejska
przyjęła Raport
6.

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Szczyrk.
DRUK NR 317

plik mp3 Wynik głosowania
5
XIV/291/2019
7.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/283/2011 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 22 listopada 2011 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości. 
DRUK NR 309

plik mp3 Wynik głosowania
6
XIV/292/2019
8.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr VI/82/2015 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków lub ich części, w których zostaną wykonane remonty elewacji.
DRUK NR 308

plik mp3 Wynik głosowania
7
XIV/293/2019
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym
oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu na rok 2020.
DRUK NR 303 + AUTOPOPRAWKA
 
plik mp3 Wynik głosowania
8
XIV/294/2019
10.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały
Nr III/17/2018 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 18 grudnia 2018 r. - Wieloletniej
prognozy finansowej miasta Bielska-Białej.
DRUK NR 315 + KOREKTA

plik mp3 Wynik głosowania
9
XIV/295/2019
11.

Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2019 rok.
DRUK NR 316 + KOREKTA

plik mp3 Wynik głosowania 10 XIV/296/2019
12.

Podjęcie Wieloletniej prognozy finansowej
miasta Bielska-Białej.
DRUK NR 294 + AUTOPOPRAWKA
DRUK NR 294 Z AUTOPOPRAWKĄ

plik mp3

Wynik głosowania 11

Wynik głosowania 12

XIV/297/2019
13.

Podjęcie Uchwały budżetowej miasta Bielska-Białej na 2020 rok.
DRUK NR 295 + AUTOPOPRAWKĄ
DRUK NR 295 Z AUTOPOPRAWKĄ

plik mp3 Wynik głosowania 13 XIV/298/2019
14.

Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy rondu w mieście Bielsku-Białej.
(red. Bielskiego Jazzu)
DRUK NR 298

plik mp3

Wynik głosowania 14

Wynik głosowania 15

 XIV/299/2019
15.

Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Bielsku-Białej.
(red. nazwa ulicy: Matyldy Linert)
DRUK NR 318

plik mp3 Wynik głosowania 16  XIV/300/2019
16.

Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy rondu w mieście Bielsku-Białej.
(red. nazwa ronda: Galicyjskie)
DRUK NR 319

plik mp3 Wynik głosowania 17  XIV/301/2019
16a.

Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXV/636/2012 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego świadczone przez samorządowy zakład budżetowy – Miejski Zakład Komunikacyjny w Bielsku-Białej.
DRUK NR 325

Punkt 16a  wprowadzony do porządku obrad - w drodze głosowania w punkcie 1.

plik mp3 Wynik głosowania 18  XIV/302/2019
17.

Podjęcie uchwały w sprawie składania wniosków o przyjęcie do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Bielsko-Biała.
DRUK NR 311

plik mp3 Wynik głosowania 19  XIV/303/2019
17a.

Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia skargi
na rozstrzygnięcie nadzorcze Nr NPII.4131.1.777.2019 Wojewody Śląskiego z dnia 28 listopada 2019 r. w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały nr XII/248/2019 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 22 października 2019 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz kryteriów i trybu przyznawania nagród za osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły, nauczycielom przedszkoli, szkół oraz placówek, dla których organem prowadzącym jest Miasto Bielsko-Biała
DRUK NR 326

Punkt 17a  wprowadzony do porządku obrad - w drodze głosowania w punkcie 1.

plik mp3 Wynik głosowania 20  XIV/304/2019
18.

Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2020.
DRUK NR 300  

plik mp3 Wynik głosowania 21  XIV/305/2019
19.

Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia
Miasta Bielska-Białej do realizacji Programu
"Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej"
- edycja 2019-2020 realizowanego ze środków
Solidarnościowego Funduszu Wsparcia
Osób Niepełnosprawnych.
DRUK NR 301

plik mp3 Wynik głosowania 22  XIV/306/2019
20.

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę
w sprawie przyjęcia „Programu Rodzina Plus”.
DRUK NR 302

plik mp3 Wynik głosowania 23  XIV/307/2019
21.

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań na rzecz osób niepełnosprawnych, finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, na rok 2019.
DRUK NR 304

plik mp3 Wynik głosowania 24  XIV/308/2019
22.

Podjęcie uchwały w sprawie założenia
spółdzielni socjalnej.
DRUK NR 310

plik mp3 Wynik głosowania 25  XIV/309/2019
23.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody
na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako działka 821/242 o pow. 63 m2, położonej przy ul. Mierniczej obręb Lipnik.
DRUK NR 305

plik mp3 Wynik głosowania 26  XIV/310/2019
24.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody
na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako działki: 14/15, 14/16, 14/48, 14/49, 14/50 obręb Dolne Przedmieście, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Michała Grażyńskiego.
DRUK NR 306

plik mp3 Wynik głosowania 27  XIV/311/2019
25.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody
na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Miasta na prawach powiatu Bielsko-Biała, oznaczonej jako działka 29/6 obręb Dolne Przedmieście, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Juliusza Słowackiego.
DRUK NR 307

plik mp3 Wynik głosowania 28  XIV/312/2019
26.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody
na sprzedaż nieruchomości położonej w Bielsku-Białej ozn. jako działka nr 1070/484 obręb Lipnik, stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała.
DRUK NR 312

plik mp3 Wynik głosowania 29  XIV/313/2019
27.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody
na sprzedaż nieruchomości położonej w Bielsku-Białej ozn. jako działka nr 1070/482 obręb Lipnik, stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała.
DRUK NR 313

plik mp3 Wynik głosowania 30  XIV/314/2019
28.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody
na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Jana III Sobieskiego stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała oznaczonej jako działka nr 27/71 obręb Wapienica.
DRUK NR 314

plik mp3

Wynik głosowania 31

Wynik głosowania 32

Wynik głosowania 33

 XIV/315/2019
29.

Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Wapienicy, pomiędzy ulicą Bohaterów Monte Cassino, ulicą Alabastrową, linią kolejową relacji Bielsko-Biała – Cieszyn, a ulicą Lajkonika, w obrębach Wapienica i Międzyrzecze Górne.
DRUK NR 322

plik mp3 Wynik głosowania 34  XIV/316/2019
30.

Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia
do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru
położonego na północ od skrzyżowania
ul. Wyzwolenia z ul. Józefa Piłsudskiego,
po zachodniej stronie ul. Wyzwolenia.
DRUK NR 323

plik mp3 Wynik głosowania 35  XIV/317/2019
31.

Podjęcie uchwały w sprawie wyboru
przedstawicieli Rady Miejskiej do Rady
Działalności Pożytku Publicznego w Bielsku-Białej.
DRUK NR 320

plik mp3 Wynik głosowania 36  XIV/3182019
32.

Podjęcie uchwały w sprawie zaskarżenia
do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Gliwicach rozstrzygnięcia nadzorczego
Wojewody Śląskiego z dnia 30 października 2019 r. Nr NPII.4131.1.739.2019.
DRUK NR 321

plik mp3 Wynik głosowania 37  XIV/319/2019
33.

Podjęcie uchwały w sprawie uznania petycji
Towarzystwa Patriotycznego im. Jana Olszewskiego o nadanie miejscu publicznemu w centrum Bielska-Białej (ulica, plac) imienia niedawno zmarłego byłego Premiera III RP
śp. Jana Olszewskiego za zasługującą na uwzględnienie w zakresie określonym
w uzasadnieniu.
DRUK NR 288 – II WERSJA

plik mp3 Wynik głosowania 38  XIV/320/2019
34.

Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi państwa A. i T. S. na dyrekcję Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej.
DRUK NR 324

plik mp3 Wynik głosowania 39  XIV/321/2019
34a.

Podjęcie uchwały w sprawie uznania petycji
pani J. R.-P. oraz pana Z. L. o nadanie
miejscu publicznemu w Bielsku-Białej
(ulica, plac, rondo) imienia pierwszego
Premiera III RP śp. Tadeusza Mazowieckiego
za zasługującą na uwzględnienie.
DRUK NR 327

Punkt 34a  wprowadzony do porządku obrad - w drodze głosowania w punkcie 1.

plik mp3 Wynik głosowania 40  XIV/322/2019
35.

Sprawy różne.

plik mp3  -  -
36.

Zakończenie obrad.

plik mp3  -  -