XIII sesja - 19 listopada 2019

Protokół XIII sesji Rady Miejskiej Bielska-Białej VIII kadencji

RODO – Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych.

Data sesji Nr sesji Plik z protokołem (pdf)
19.11.2019  XIII/2019 Protokół do pobrania

Retransmisja XIII sesji RM dostępna pod tym linkiem: https://umbielsko.smarthost.pl/sesje/index.php/s/Q2mUamww5kNDxTe

Wyszukiwarka uchwał RM w BIP: https://bip.um.bielsko.pl/Article/id,356.html

Punkt
porządku
obrad
Tytuł punktu porządku obrad Plik dźwiękowy Wyniki głosowania Nr podjętej
uchwały RM
1. Otwarcie sesji Rady Miejskiej. plik mp3

Wynik głosowania 1

Wynik głosowania 2

Wynik głosowania 3

Wynik głosowania 4

-
2.

Przyjęcie protokołu XII sesji Rady Miejskiej.

plik mp3 - -
2a.

Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącej Rady Miejskiej w Bielsku-Białej.
DRUK NR 297
Punkt 2a  wprowadzono do porządku obrad w drodze głosowania w punkcie 1.
(kontynuacja punktu w dalszej części)

plik mp3 Wynik głosowania 5
Wynik głosowania 6
-
3.

Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o interpelacjach i zapytaniach złożonych przez Radnych Rady Miejskiej.
Punkt 3  przesunięty w porządku obrad do punktu 35b - w drodze głosowania w punkcie 1.

- -  
4.

Wystąpienia Parlamentarzystów i zaproszonych gości.

plik mp3 -  
5.

Przyjęcie informacji o realizacji zadań oświatowych Miasta Bielska-Białej
w roku szkolnym 2018/2019.
SPR. NR 25

plik mp3

Wynik głosowania 7 Rada Miejska
przyjęła sprawozdanie
6.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III/17/2018 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 18 grudnia 2018 r. - Wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej.
DRUK NR 283

plik mp3 Wynik głosowania 8 XIII/260/2019
2a.

Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącej Rady Miejskiej
w Bielsku-Białej.
DRUK NR 297   
(kontynuacja punktu)

plik mp3 Wynik głosowania 9

XIII/261/2019

Uchwałę podjęto z uwzględnieniem
wyniku głosowania tajnego. Na Wiceprzewodniczącą  RM wybrano Radną
Dorotę Piegzik-Izydorczyk.

7.

Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2019 rok.
DRUK NR 284

plik mp3 Wynik głosowania 10 XIII/262/2019
8.

Podjęcie uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania
sprawozdania finansowego miasta Bielska-Białej za 2019 i 2020 rok.
DRUK NR 278
(kontynuacja punktu w dalszej części)

plik mp3 - -
9.

Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
na 2020 rok.
DRUK NR 285

plik mp3 Wynik głosowania 11 XIII/263/2019
10.

Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2020 rok.
DRUK NR 286

plik mp3 Wynik głosowania 12

XIII/264/2019
Uchwałę podjęto
wraz ze zgłoszoną autopoprawką
w zakresie tytułu projektu uchwały,
tj. wykreślono słowa „na 2020 rok”.

11.

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi.
DRUK NR 267 + AUTOPOPRAWKA

plik mp3 Wynik głosowania 13 XIII/265/2019
12.

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia rodzaju dodatkowych
usług świadczonych przez Miasto Bielsko-Biała w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi.
DRUK NR 268

plik mp3 Wynik głosowania 14 XIII/266/2019
13.

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań na rzecz osób niepełnosprawnych, finansowanych ze środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, na rok 2019.
DRUK NR 273

plik mp3 Wynik głosowania 15 XIII/267/2019
8.

Podjęcie uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego miasta Bielska-Białej za 2019 i 2020 rok.
DRUK NR 278
(kontynuacja punktu)

plik mp3 Wynik głosowania 16

XIII/268/2019
Uchwałę podjęto wraz ze zgłoszoną autopoprawką w zakresie tytułu projektu uchwały. W miejsce słów "biegłego rewidenta" wprowadzono słowa "firmy audytorskiej".
 

14.

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Programu Naprawczego Beskidzkiego
Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej - samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej - aktualizacji na lata 2019-2021.
DRUK NR 281

plik mp3 Wynik głosowania 17 XIII/269/2019
15.

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Rady Seniorów Miasta Bielska-Białej. 
DRUK NR 270
(kontynuacja punktu w dalszej części)

plik mp3 - -
16.

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie miasta Bielska-Białej, na 2020 rok.
DRUK NR 262

plik mp3 Wynik głosowania 18 XIII/270/2019
17.

Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia Klubu Senior+ przy ul. Jutrzenki 20 w Bielsku-Białej.
DRUK NR 271

plik mp3 Wynik głosowania 19 XIII/271/2019
15.

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Rady Seniorów
Miasta Bielska-Białej.
DRUK NR 270
(kontynuacja punktu w dalszej części)

plik mp3 Wynik głosowania 20 -
18.

Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia Dziennego Domu Senior+ przy ul. Partyzantów 62 w Bielsku-Białej.
DRUK NR 272

plik mp3 Wynik głosowania 21 XIII/272/2019
19.

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składek członkowskich Miasta Bielska-Białej jako członka stowarzyszenia o nazwie Lokalna Organizacja Turystyczna „Beskidy”. 
DRUK NR 274

plik mp3 Wynik głosowania 22 XIII/273/2019
20.

Podjęcie uchwały w sprawie Programu współpracy Miasta Bielska-Białej z  organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok.
DRUK NR 275

plik mp3 Wynik głosowania 23 XIII/274/2019
21.

Podjęcie uchwały w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert oraz kryteriów wyboru ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego.
DRUK NR 269

plik mp3 Wynik głosowania 24 XIII/275/2019
22.

Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego współdziałania gmin wchodzących w skład aglomeracji Bielsko-Biała Komorowice przy realizacji zadania polegającego na aktualizacji obszaru i granic aglomeracji Bielsko-Biała Komorowice.
DRUK NR 265

plik mp3 Wynik głosowania 25 XIII/276/2019
23.

Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego współdziałania gmin wchodzących w skład aglomeracji Bielsko-Biała Wapienica przy realizacji zadania polegającego na aktualizacji obszaru i granic aglomeracji Bielsko-Biała Wapienica.
DRUK NR 266

plik mp3 Wynik głosowania 26 XIII/277/2019
24.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Zarządu Dróg w Bielsku-Białej.
DRUK NR 287

plik mp3 Wynik głosowania 27 XIII/278/2019
25.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany załącznika nr 2 do uchwały nr VI/102/2011 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 12 kwietnia 2011 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Bielsko-Biała.
DRUK NR 292

plik mp3 Wynik głosowania 28 XIII/279/2019
26.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr V/68/2011 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 8 marca 2011 r. w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych.
DRUK NR 293

plik mp3 Wynik głosowania 29 XIII/280/2019
27.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako działka 1300/504, położonej przy ul. Małopolskiej obręb Lipnik.
DRUK NR 276

plik mp3 Wynik głosowania 30 XIII/281/2019
28.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy niezabudowanych części nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako działka 168/1, położonej przy ul. Leszczyńskiej obręb Lipnik.
DRUK NR 277

plik mp3 Wynik głosowania 31 XIII/282/2019
29.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy niezabudowanej części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako działka 765/2 o pow. 28 m2, położonej przy ul. Oświęcimskiej obręb Aleksandrowice.
DRUK NR 279

plik mp3 Wynik głosowania 32 XIII/283/2019
30.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy niezabudowanej części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako działka 193/23 o pow. 96 m2, położonej przy ul. Olszówka obręb Mikuszowice Śląskie.
DRUK NR 280

plik mp3 Wynik głosowania 33 XIII/284/2019
15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Rady Seniorów
Miasta Bielska-Białej.
DRUK NR 270
(kontynuacja punktu w dalszej części)
plik mp3 - -
31.

Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren położony w Lipniku w rejonie ulicy Polnej.
DRUK NR 282

plik mp3 Wynik głosowania 34 XIII/285/2019
32.

Podjęcie uchwały w sprawie uznania petycji Towarzystwa Patriotycznego im. Jana Olszewskiego o nadanie miejscu publicznemu w centrum Bielska-Białej (ulica, plac) imienia niedawno zmarłego byłego Premiera III RP śp. Jana Olszewskiego za częściowo zasługującą na uwzględnienie.
DRUK NR 288

plik mp3 Wynik głosowania 35

Projekt uchwały został zdjęty z porządku obrad w drodze głosowania w tym punkcie. 

33.

Podjęcie uchwały w sprawie uznania petycji Stowarzyszenia Beskidzki Dom dotyczącej nadania nowych nazw ulic w Bielsku-Białej za częściowo zasługującą na uwzględnienie.
DRUK NR 289

plik mp3 Wynik głosowania 36 XIII/286/2019
15.

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Rady Seniorów Miasta Bielska-Białej.
DRUK NR 270
(kontynuacja punktu)

plik mp3 Wynik głosowania 37 XIII/287/2019
34.

Podjęcie uchwały w sprawie przekazania organowi właściwemu skargi z dnia 3 kwietnia 2019 r. na działania Dyrektora Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego w Bielsku-Białej.
DRUK NR 290

plik mp3 Wynik głosowania 38 XIII/288/2019
35.

Podjęcie uchwały w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
DRUK NR 291

plik mp3 Wynik głosowania 39 XIII/289/2019
35a.

Podjęcie uchwały w sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej do dokonywania czynności dotyczących podróży służbowych Przewodniczącego Rady Miejskiej.
DRUK NR 296

Punkt 35a  wprowadzony do porządku obrad - w drodze głosowania w punkcie 1.

plik mp3 Wynik głosowania 40 XIII/290/2019
35b.

Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o interpelacjach i zapytaniach złożonych przez Radnych Rady Miejskiej.
Punkt 35b – temat przesunięty z punktu 3. porządku obrad w drodze głosowania w punkcie 1.

plik mp3 - -
36.

Sprawy różne.

plik mp3 - -
37.

Zakończenie obrad.

plik mp3 - -