XI sesja - 24 września 2019

Protokół XI sesji Rady Miejskiej Bielska-Białej VIII kadencji

RODO – Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych.

Data sesji Nr sesji Plik z protokołem (pdf)
24.09.2019  XI/2019 Protokół do pobrania

Retransmisja XI sesji RM dostępna pod tym linkiem: https://umbielsko.smarthost.pl/sesje/index.php/s/NjP0Log1BNKZuvb

Wyszukiwarka uchwał RM w BIP: https://bip.um.bielsko.pl/Article/id,356.html

Punkt
porządku
obrad
Tytuł punktu porządku obrad Plik dźwiękowy Wyniki głosowania Nr podjętej
uchwały RM
1. Otwarcie sesji Rady Miejskiej plik mp3 Wynik głosowania 1
Wynik głosowania 2
-
2. Wręczenie Panu Janowi „Ptaszynowi” Wróblewskiemu dyplomu Honorowego Obywatela Bielska-Białej.  plik mp3 - -
3. Przyjęcie protokołu X sesji Rady Miejskiej. plik mp3 - -
4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o interpelacjach i zapytaniach złożonych przez Radnych Rady Miejskiej. plik mp3 -
5. Wystąpienia Parlamentarzystów i zaproszonych gości.  plik mp3

-

-
6.

Przyjęcie sprawozdania Prezydenta Miasta Bielska-Białej z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2019 roku.
SPR. NR 22

plik mp3 Wynik głosowania 3 Rada Miejska przyjęła sprawozdanie.
7. Przyjęcie informacji Prezydenta Miasta Bielska-Białej o kształtowaniu się „Wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej”, w tym przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.
DRUK NR 23
plik mp3 Wynik głosowania 4 Rada Miejska przyjęła sprawozdanie.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2019 rok.
DRUK NR 217 - II WERSJA
plik mp3 Wynik głosowania 5 XI/208/2019 
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III/17/2018 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 18 grudnia 2018 r. - Wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej.
DRUK NR 216 - II WERSJA
plik mp3 Wynik głosowania 6 XI/209/2019
10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania pn.: "Kompleksowy program ochrony powietrza atmosferycznego w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery miasta Bielska-Białej z budynków mieszkalnych w roku 2019".
DRUK NR 219
plik mp3 Wynik głosowania 7 XI/210/2019
11.

Podjęcie uchwały w sprawie powołania i przystąpienia Miasta Bielska-Białej do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Subregionu Południowego Województwa Śląskiego AGLOMERACJA BESKIDZKA z siedzibą w Bielsku-Białej.
DRUK NR 213

plik mp3 Wynik głosowania 8

XI/211/2019 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży zamieszkałej na terenie Miasta Bielska-Białej.
DRUK NR 187 - II WERSJA
plik mp3 Wynik głosowania 9 XI/212/2019 
13. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uzdolnionym dzieciom i młodzieży pobierającej naukę na terenie Miasta Bielska-Białej.
DRUK NR 188 - II WERSJA
plik mp3 Wynik głosowania 10 XI/213/2019 
14.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako działka 720/1, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Przepiórek, obręb Straconka.
DRUK NR 220

Projekt uchwały został zdjęty z porządku obrad na wniosek Prezydenta Miasta, po przeprowadzonej w tym punkcie dyskusji.

plik mp3 Wynik głosowania 11
Wynik głosowania 12
-
15. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Akademii Umiejętności, Lipnickiej, Marii Skłodowskiej-Curie.
DRUK NR 214
plik mp3 Wynik głosowania 13 XI/214/2019 
16. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie Stare Bielsko w rejonie ulic Pienińskiej i Juhasów. 
DRUK NR 218
plik mp3 Wynik głosowania 14 XI/215/2019
17. Podjęcie uchwały w sprawie uznania petycji za zasługującą na uwzględnienie.
DRUK NR 222
plik mp3 Wynik głosowania 15 XI/216/2019
17a.

Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 11 czerwca 2019 r. Pani K. R. na Dyrektora Miejskiego Zarządu Oświaty w Bielsku-Białej.
DRUK NR 223

Projekt uchwały został wprowadzony do porządku obrad w drodze głosowania w punkcie 1. 

W wyniku przeprowadzonej dyskusji, na wniosek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, projekt uchwały został zdjęty z porządku obrad.

plik mp3 Wynik głosowania 16
18. Podjęcie uchwały w sprawie Statutu Miasta Bielska-Białej
DRUK NR 221
plik mp3 Wynik głosowania 17

XI/217/2019

Rada Miejska podjęła uchwałę wraz z autopoprawką Przewodniczącego RM.

19. Sprawy różne. plik mp3  Wynik głosowania 18
20. Zakończenie obrad. plik mp3