VIII sesja - 14 maja 2019

Protokół VIII sesji Rady Miejskiej Bielska-Białej VIII kadencji

Data sesji Nr sesji Plik z protokołem (pdf)
14.05.2019 VIII/2019 Protokół do pobrania

Retransmisja VIII sesji RM dostępna pod tym linkiem: https://lajfytv.pl/sesja-rady-miejskiej-w-bielsku-bialej/249/viii-sesja-rady-miejskiej-w-bielsku-bialej
Link do wyszukiwarki uchwał RM w BIP: https://bip.um.bielsko.pl/Article/id,356.html

Punkt Porządku obraz Tytuł punktu porządku obrad Plik dźwiękowy (mp3) Wyniki głosowania Nr podjętej uchwały RM
1. Otwarcie sesji Rady Miejskiej plik mp3

Wyniki głosowania 1

Wyniki głosowania 2

Wyniki głosowania 3

 
2. Przyjęcie protokołu VII sesji Rady Miejskiej plik mp3    
3. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o interpelacjach i zapytaniach złożonych przez Radnych Rady Miejskiej.

plik mp3

plik mp3

plik mp3

   
4. Wystąpienia Parlamentarzystów i zaproszonych gości. plik mp3    
5. Przyjęcie sprawozdania Nr MGR.0057.2.2019 Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 10 kwietnia 2019 r. z realizacji uchwały Rady Miejskiej Nr XXI/572/2008 z dnia 22 lutego 2008 r. w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony w I kwartale 2019 r. SPR. NR 13 plik mp3 Wynik głosowania 4 Rada Miejska przyjęła sprawozdanie.
6. Przyjęcie sprawozdania Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 24 kwietnia 2019 r. z realizacji „Programu współpracy Miasta Bielska-Białej z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok”.
SPR. NR 
plik mp3 Wynik głosowania 5 Rada Miejska przyjęła sprawozdanie.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2019 rok. DRUK NR 108 plik mp3 Wynik głosowania 6 VIII/91/2019
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III/17/2018 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 18 grudnia 2018 r. - Wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej.
DRUK NR 109 + KOREKTA
plik mp3 Wynik głosowania 7
VIII/92/2019
9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań na rzecz osób niepełnosprawnych, finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, na rok 2019.
DRUK NR 97
plik mp3 Wynik głosowania 8 VIII/93/2019
10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia „Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2014-2020”.
DRUK NR 98
plik mp3 Wynik głosowania 9 VIII/94/2019
11. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Szkoły Podstawowej nr 30 z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Mazańcowickiej 34 i nadania jej statutu.
DRUK NR 107
plik mp3 Wynik głosowania 10 VIII/95/2019
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Bielsko-Biała oraz określenia granic ich obwodów, z uwzględnieniem szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Miasta Bielska-Białej prowadzonych przez inne organy prowadzące.
DRUK NR 61 - II WERSJA
plik mp3 Wynik głosowania 11 VIII/96/2019
13. Podjęcie uchwały w sprawie planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych prowadzonych przez Miasto Bielsko-Biała, z uwzględnieniem szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Miasta Bielska-Białej prowadzonych przez inne organy prowadzące, tak aby umożliwić dzieciom i młodzieży realizację odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki, na okres od dnia 1 września 2019 r.
DRUK NR 62 - II WERSJA
plik mp3 Wynik głosowania 12 VIII/97/2019
14. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę nr XLV/890/2018 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w sprawie przystąpienia Gminy Bielsko-Biała jako Partnera do projektu Welcoming International Talent (Witamy Międzynarodowe Talenty) dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu URBACT III.
DRUK NR 96
plik mp3 Wynik głosowania 13 VIII/98/2019
15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zadania pn.: „Kompleksowy program ochrony powietrza atmosferycznego w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery miasta Bielska-Białej z budynków mieszkalnych w roku 2019” oraz w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania.
DRUK NR 106
plik mp3 Wynik głosowania 14 VIII/99/2019
16. Podjęcie uchwały  zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
DRUK NR 105 + II WERSJA
plik mp3 Wynik głosowania 15 VIII/100/2019
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/650/2017 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia „Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Bielska-Białej na lata 2018-2022”.
DRUK NR 102
plik mp3 Wynik głosowania 16 VIII/101/2019
18. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony.
DRUK NR 100 + II WERSJA
plik mp3 Wynik głosowania 17 VIII/102/2019
19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako działki o numerach: 1955/13 i 1955/16 obj. KW BB1B/00060379/2 obręb Stare Bielsko, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Działkowców 12A.
DRUK NR 95
plik mp3 Wynik głosowania 18 VIII/103/2019
20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, ozn. jako działka 384/146, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Józefa Rymera 7 na rzecz współwłaścicieli nieruchomości ozn. jako działka 1242.
DRUK NR 101
plik mp3 Wynik głosowania 19 VIII/104/2019
21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako działka 609/3, położonej przy ul. Pienińskiej obręb Stare Bielsko.
DRUK NR 103
plik mp3 Wynik głosowania 20 VIII/105/2019
22. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako działki: 4594/42 i 6989/3 obręb Lipnik, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Edwarda Dembowskiego.
DRUK NR 104 + II WERSJA
plik mp3 Wynik głosowania 21 VIII/106/2019
23. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XXVIII/549/2017 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 25 kwietnia 2017 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w zachodniej części Bielska-Białej – w rejonie potoku Rudawka oraz na zachód od ul. Grawerskiej.
DRUK NR 99
plik mp3 Wynik głosowania 22 VIII/107/2019
24. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 28 stycznia 2019 r. pana W_______ G_______ na działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej.
DRUK NR 110
plik mp3 Wynik głosowania 23 VIII/108/2019
25. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 21 lutego 2019 roku pana A_______ J_______ na działanie Prezydenta Miasta i służb mu podległych.
DRUK NR 111
    Projekt uchwały 
w Druku Nr 111 został zdjęty z porządku obrad na wniosek Komisji SWiP.
26. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 10 lutego 2019 r. pani M______ H______ zawierającej zarzuty na pismo Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 7 listopada 2018 r.
DRUK NR 112
plik mp3 Wynik głosowania 24 VIII/109/2019
27. Podjęcie uchwały w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie.
DRUK NR 113
plik mp3 Wynik głosowania 25 VIII/110/2019
28. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Osiedla Aleksandrowice.
DRUK NR 114
plik mp3 Wynik głosowania 26

VIII/111/2019

Uchwałę podjęto wraz 
z autopoprawką Komisji BiS.

29. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Osiedla Beskidzkiego.
DRUK NR 115
plik mp3 Wynik głosowania 27

VIII/112/2019

Uchwałę podjęto wraz 
z autopoprawką Komisji BiS.

30. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Osiedla Biała Krakowska.
DRUK NR 116
plik mp3 Wynik głosowania 28

VIII/113/2019

Uchwałę podjęto wraz 
z autopoprawką Komisji BiS.

31. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Osiedla Biała Północ.
DRUK NR 117     
plik mp3 Wynik głosowania 29

VIII/114/2019

Uchwałę podjęto wraz 
z autopoprawką Komisji BiS.

32. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Osiedla Biała Śródmieście.
DRUK NR 118
plik mp3 Wynik głosowania 30

VIII/115/2019

Uchwałę podjęto wraz 
z autopoprawką Komisji BiS.

33. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Osiedla Biała Wschód.
DRUK NR 119
plik mp3 Wynik głosowania 31

VIII/116/2019

Uchwałę podjęto wraz 
z autopoprawką Komisji BiS.

34. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Osiedla Bielsko Południe.
DRUK NR 120
plik mp3 Wynik głosowania 32

VIII/117/2019

Uchwałę podjęto wraz 
z autopoprawką Komisji BiS.
 

35. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Osiedla Dolne Przedmieście.
DRUK NR 121
plik mp3 Wynik głosowania 33

VIII/118/2019

Uchwałę podjęto wraz 
z autopoprawką Komisji BiS.

36. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Osiedla Górne Przedmieście.
DRUK NR 122
plik mp3 Wynik głosowania 34

VIII/119/2019

Uchwałę podjęto wraz 
z autopoprawką Komisji BiS.

37. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Osiedla Grunwaldzkiego.
DRUK NR 123
plik mp3 Wynik głosowania 35

VIII/120/2019

Uchwałę podjęto wraz 
z autopoprawką Komisji BiS.

38. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Osiedla Hałcnów.
DRUK NR 124
plik mp3 Wynik głosowania 36

VIII/121/2019

Uchwałę podjęto wraz 
z autopoprawką Komisji BiS.

39. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Osiedla Kamienica.
DRUK NR 125 
plik mp3 Wynik głosowania 37

VIII/122/2019

Uchwałę podjęto wraz 
z autopoprawką Komisji BiS.

40. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Osiedla Karpackiego.
DRUK NR 126
pliki mp3 Wynik głosowania 38

VIII/123/2019

Uchwałę podjęto wraz 
z autopoprawką Komisji BiS.

41. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Osiedla Komorowice Krakowskie.
DRUK NR 127
plik mp3 Wynik głosowania 39

VIII/124/2019

Uchwałę podjęto wraz 
z autopoprawką Komisji BiS.

42. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Osiedla Komorowice Śląskie.
DRUK NR 128     
plik mp3 Wynik głosowania 40

VIII/125/2019

Uchwałę podjęto wraz 
z autopoprawką Komisji BiS.

43. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Osiedla  Kopernika.
DRUK NR 129
plik mp3 Wynik głosowania 41

VIII/126/2019

Uchwałę podjęto wraz 
z autopoprawką Komisji BiS.
 

44. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Osiedla Leszczyny.
DRUK NR 130    
plik mp3 Wynik głosowania 42

VIII/127/2019

Uchwałę podjęto wraz 
z autopoprawką Komisji BiS.

45. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Osiedla Lipnik.
DRUK NR 131
plik mp3 Wynik głosowania 43

VIII/128/2019

Uchwałę podjęto wraz 
z autopoprawką Komisji BiS.

46. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Osiedla Mieszka I.
DRUK NR 132
plik mp3 Wynik głosowania 44

VIII/129/2019

Uchwałę podjęto wraz 
z autopoprawką Komisji BiS.

47. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Osiedla Mikuszowice Krakowskie.
DRUK NR 133    
plik mp3 Wynik głosowania 45

VIII/130/2019

Uchwałę podjęto wraz 
z autopoprawką Komisji BiS.

48. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Osiedla Mikuszowice Śląskie.
DRUK NR 134
plik mp3 Wynik głosowania 46

VIII/131/2019

Uchwałę podjęto wraz 
z autopoprawką Komisji BiS.

49. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Osiedla Piastowskiego.
DRUK NR 135
plik mp3 Wynik głosowania 47

VIII/132/2019

Uchwałę podjęto wraz 
z autopoprawką Komisji BiS.

50. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Osiedla Polskich Skrzydeł.
DRUK NR 136
plik mp3 Wynik głosowania 48

VIII/133/2019

Uchwałę podjęto wraz 
z autopoprawką Komisji BiS.

51. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Osiedla Słonecznego.
DRUK NR 137
plik mp3 Wynik głosowania 49

VIII/134/2019

Uchwałę podjęto wraz 
z autopoprawką Komisji BiS.

52. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Osiedla Stare Bielsko.
DRUK NR 138    
plik mp3 Wynik głosowania 50

VIII/135/2019

Uchwałę podjęto wraz 
z autopoprawką Komisji BiS.

53. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Osiedla Straconka.
DRUK NR 139    
plik mp3 Wynik głosowania 51

VIII/136/2019

Uchwałę podjęto wraz 
z autopoprawką Komisji BiS.

54. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Osiedla Śródmieście Bielsko.
DRUK NR 140    
plik mp3 Wynik głosowania 52

VIII/137/2019

Uchwałę podjęto wraz 
z autopoprawką Komisji BiS.

55. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Osiedla Wapienica.
DRUK NR 141    
plik mp3 Wynik głosowania 53

VIII/138/2019

Uchwałę podjęto wraz 
z autopoprawką Komisji BiS.

56. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Osiedla Wojska Polskiego.
DRUK NR 142
plik mp3 Wynik głosowania 54

VIII/139/2019

Uchwałę podjęto wraz 
z autopoprawką Komisji BiS.

57. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Osiedla Złote Łany.
DRUK NR 143
plik mp3 Wynik głosowania 55

VIII/140/2019

Uchwałę podjęto wraz 
z autopoprawką Komisji BiS.

58. Sprawy różne plik mp3    
59. Zakończenie obrad plik mp3