VI sesja - 19 marca 2019

Protokół VI sesji Rady Miejskiej Bielska-Białej VIII kadencji

Data sesji Nr sesji Plik z protokołem (pdf)
19.03.2019 VI/2019 Protokół do pobrania

Retransmisja VI sesji RM dostępna pod tym linkiem: https://umbielsko.smarthost.pl/sesje/index.php/s/9UAyMv1UdM4aUgk

Wyszukiwarka uchwał RM w BIP: https://bip.um.bielsko.pl/Article/id,356.html

Punkt
porządku
obrad
Tytuł punktu porządku obrad Plik dźwiękowy Wyniki głosowania Nr podjętej
uchwały RM
1. Otwarcie sesji Rady Miejskiej. plik mp3

Wynik głosowania 1

Wynik głosowania 2

Wynik głosowania 3

Wynik głosowania 4

-
2. Przyjęcie protokołu V sesji Rady Miejskiej. plik mp3 - -
3. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o interpelacjach i zapytaniach złożonych przez Radnych Rady Miejskiej. plik mp3 - -
4. Wystąpienia Parlamentarzystów i zaproszonych gości. plik mp3 - -
5. Przyjęcie sprawozdania Nr RO.0057.1.2019 Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia „Sprawozdania za lata 2017-2018 z realizacji „Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich w Bielsku-Białej na lata 2014-2020 (Kontynuacja PROM 2007-2013)”. 
SPR. NR 6
plik mp3 Wynik głosowania 5 -
6. Przyjęcie sprawozdania Nr ON.II.0008.1.2019.LM Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 5 marca 2019 r. z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Bielsku-Białej za 2018 rok (według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku).
SPR. NR 7
plik mp3 Wynik głosowania 6 -
7. Przyjęcie informacji z dnia 4 marca 2019 r. -"Stan środowiska w województwie śląskim w 2017 roku" opracowanej przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach.
SPR. NR 8
plik mp3 Wynik głosowania 7 -
8. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu ławnika Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej.
DRUK NR 68    
plik mp3 Wynik głosowania 8 VI/58/2019
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2019 rok.
DRUK NR 69
plik mp3 Wynik głosowania 9 VI/59/2019
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III/17/2018 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 18 grudnia 2018 r. - Wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej.
DRUK NR 70
plik mp3 Wynik głosowania 10 VI/60/2019
11. Podjęcie uchwały w sprawie Budżetu Obywatelskiego Bielska-Białej.
DRUK NR 74    
plik mp3

Wynik głosowania 11

Wynik głosowania 12

Wynik głosowania 13

Wynik głosowania 14

Wynik głosowania 15

VI/61/2019 

Uchwałę podjęto z uwzględnieniem zmian

12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej o stanie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej oraz o zagrożeniach pożarowych miasta Bielska-Białej za 2018 rok.
DRUK NR 59
plik mp3 Wynik głosowania 16 VI/62/2019
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komendanta Miejskiego Policji w Bielsku-Białej oraz informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta Bielska-Białej i powiatu bielskiego w 2018 roku
DRUK NR 60
plik mp3 Wynik głosowania 17 VI/63/2019
14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań na rzecz osób niepełnosprawnych, finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, na rok 2019.
DRUK NR 63    
plik mp3 Wynik głosowania 18 VI/64/2019
15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2018 roku.
DRUK NR 65    
plik mp3 Wynik głosowana 19 VI/65/2019
16. Podjęcie uchwały w sprawie kontynuowania zadania Powiatu Bielskiego w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej przez Gminę Bielsko-Biała. 
DRUK NR 67
plik mp3 Wynik głosowania 20 VI/66/2019
17.

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Bielsko-Biała oraz określenia granic ich obwodów, z uwzględnieniem publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Miasta Bielska-Białej prowadzonych przez inne organy prowadzące. 
DRUK NR 61

Punkt 17 został zdjęty z porządku obrad w drodze głosowania w punkcie 1 - na wniosek Prezydenta Miasta.

    -
18.

Podjęcie uchwały w sprawie planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych prowadzonych przez Miasto Bielsko-Biała, z uwzględnieniem szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Miasta Bielska-Białej prowadzonych przez inne organy prowadzące, tak aby umożliwić dzieciom i młodzieży realizację odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki, na okres od dnia 1 września 2019 r.
DRUK NR 62

Punkt 18 został zdjęty z porządku obrad w drodze głosowania w punkcie 1 - na wniosek Prezydenta Miasta.

    -
19. Podjęcie uchwały w sprawie składania wniosków o przyjęcie do publicznych liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół I stopnia prowadzonych przez Miasto Bielsko-Biała w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2019/2020.
DRUK NR 66    
plik mp3 Wynik głosowania 21 VI/67/2019
20. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pracujących z grupami obejmującymi dzieci sześcioletnie i dzieci młodsze, zatrudnionych w przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bielsko-Biała. 
DRUK NR 72
plik mp3 Wynik głosowania 22 VI/68/2019 
21. Podjęcie uw sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w związku z zadaniem pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 31 w Bielsku-Białej przy ul. Zapłocie Duże 1”.
DRUK NR 64 - II WERSJA
plik mp3 Wynik głosowania 23 VI/69/2019
22. Podjęcie uchwały ww sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Miasto Bielsko-Biała w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi. 
DRUK NR 71
plik mp3 Wynik głosowania 24 VI/70/2019
23. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie ulic: Karpackiej i Jeżynowej.
DRUK NR 73
plik mp3

Wynik głosowania 25

Wynik głosowania 26

VI/71/2019
24. Sprawy różne plik mp3 - -
25. Zakończenie obrad plik mp3 - -