V sesja - 26 lutego 2019

Protokół V sesji Rady Miejskiej Bielska-Białej VIII kadencji

Data sesji Nr sesji Plik z protokołem (pdf)
26.02.2019 V/2019 Protokół do pobrania

Retransmisja V sesji RM dostępna pod tym linkiem: https://lajfytv.pl/sesja-rady-miejskiej-w-bielsku-bialej/241/v-sesja-rady-miejskiej-w-bielsku-bialej
Link do wyszukiwarki uchwał RM w BIP: https://bip.um.bielsko.pl/Article/id,356.html

Punkt porządku obrad Tytuł punktu porządku obrad Plik dźwiękowy (mp3) Wyniki głosowania Nr podjętej uchwały RM
1. Otwarcie sesji Rady Miasta plik mp3 Wynik głosowania  
2. Przyjęcie protokołu IV sesji Rady Miejskiej plik mp3    
3. Wystąpienia Parlamentarzystów i zaproszonych gości. plik mp3    
4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej 
o interpelacjach i zapytaniach złożonych przez Radnych Rady Miejskiej.
plik mp3    
5. Przyjęcie sprawozdania Nr MGR.0057.2.2018 Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie realizacji uchwały Rady Miejskiej Nr XXI/572/2008 z dnia 22 lutego 2008 r. w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony 
w IV kwartale 2018 r.
SPR. NR 2
plik mp3 Wynik głosowania  
6. Przyjęcie sprawozdania Nr ON.II.0057.4.2018.BJ Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 31 stycznia 
2019 r. z działalności Prezydenta Miasta w IV kwartale
2018 roku według stanu na dzień 31 grudnia 
2018 roku.
SPR. NR 3
plik mp3 Wynik głosowania  
7. Przyjęcie sprawozdania Nr RM.0008.1.2019.OBB Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 5 lutego 2019 r. 
z realizacji uchwały Nr XXXIX/773/2018 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dla zapewnienia mieszkańcom Bielska-Białej możliwości partycypacji w procesie podejmowania decyzji co do części wydatków z budżetu miasta. 
SPR. NR 4
plik mp3 Wynik głosowania  
8. Przyjęcie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.
SPR. NR 5
plik mp3 Wynik głosowania  
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady Miejskiej do Rady Działalności Pożytku Publicznego w Bielsku-Białej. 
DRUK NR 47
plik mp3 Wynik głosowania V/40/2019 
10. Podjęcie uchwały w sprawie delegowania przedstawicieli Rady Miejskiej do wspólnej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Bielska-Białej (miasto na prawach powiatu) oraz Powiatu Bielskiego.
DRUK NR 48
plik mp3 Wynik głosowania V/41/2019 
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2019 rok.
DRUK NR 54
plik mp3 Wynik głosowania V/42/2019 
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III/17/2018 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 18 grudnia 2018 r. - Wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej. 
DRUK NR 55 - II WERSJA
plik mp3 Wynik głosowania V/43/2019
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/465/2017 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie 
ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia.
DRUK NR 40
plik mp3 Wynik głosowania V/44/2019 
14. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia Klubu Senior+ przy ul. Jesionowej 13 w Bielsku-Białej.
DRUK NR 43
plik mp3  Wynik głosowania V/45/2019
15. Podjęcie uchwały w sprawie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania pn.: "Kompleksowy program ochrony powietrza atmosferycznego w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery miasta Bielska-Białej z budynków mieszkalnych w roku 2019".
DRUK NR 51
plik mp3 Wynik głosowania V/46/2019
16. Podjęcie uchwały w sprawie zadania pn.: „Kompleksowy program ochrony powietrza atmosferycznego w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery miasta Bielska-Białej z budynków mieszkalnych w roku 2019” oraz w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania. 
DRUK NR 50
plik mp3 Wynik głosowania V/47/2019 
17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Bielska-Białej na 2019 r. 
DRUK NR 57
plik mp3 Wynik głosowania V/48/2019 
18. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez miasto Bielsko-Biała w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi.
DRUK NR 49
plik mp3 Wynik głosowania V/49/2019 
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr VIII/101/2015 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie 
ustalenia strefy płatnego parkowania dla pojazdów samochodowych na drogach publicznych na obszarze miasta Bielska-Białej.
DRUK NR 45
plik mp3 Wynik głosowania V/50/2019
20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XLIV/879/2018 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr VIII/101/2015 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania dla pojazdów samochodowych na drogach publicznych na obszarze miasta Bielska-Białej. 
DRUK NR 46
plik mp3 Wynik głosowania V/51/2019
21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Podleśnej 20.
DRUK NR 41
plik mp3 Wynik głosowania V/52/2019
22. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr LVIII/1352/2010 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Browarnej wraz ze sprzedażą budynku Nr 9. 
DRUK NR 42
plik mp3 Wynik głosowania V/53/2019
23. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako działka 749/3 o pow. 1428 m2, położonej w Bielsku-Białej przy ulicy Konwojowej,  obręb Komorowice Śląskie.
DRUK NR 52
plik mp3 Wynik głosowania V/54/2019
24. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XL/956/2014 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 22 położonego w budynku przy ul. Jesionowej 17 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i urządzeń oraz w prawie własności gruntu w drodze przetargu.
DRUK NR 53
plik mp3 Wynik głosowania V/55/2019
25. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w celu uwzględnienia granic obszarów przedstawionych na mapach zagrożenia powodziowego.
DRUK NR 44
plik mp3 Wynik głosowania V/56/2019 
26. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 7 listopada 2018 roku Pana M_____ L______  na dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Bielsku-Białej oraz dyrektora Miejskiego Zarządu Oświaty w Bielsku-Białej. 
DRUK NR 56
plik mp3 Wynik głosowania V/57/2019
27. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Nr III/25/2018 z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów stanowiących własność Gminy Bielsko-Biała. 
DRUK NR 58
plik mp3 Wynik głosowania Uchwała nie
została podjęta 
z uwagi na wynik głosowania.
28. Sprawy różne. plik mp3    
29. Zakończenie obrad. plik mp3