IX sesja - 10 czerwca 2019

Protokół IX sesji Rady Miejskiej Bielska-Białej VIII kadencji

Data sesji Nr sesji Plik z protokołem (pdf)
10.06.2019 IX/2019 Protokół do pobrania

Retransmisja IX sesji RM dostępna pod tym linkiem: https://umbielsko.smarthost.pl/sesje/index.php/s/98mJMmtGzEoUkOp

Wyszukiwarka uchwał RM w BIP: https://bip.um.bielsko.pl/Article/id,356.html

Punkt
porządku
obrad
Tytuł punktu porządku obrad Plik dźwiękowy Wyniki głosowania Nr podjętej
uchwały RM
1. Otwarcie sesji Rady Miejskiej    

plik mp3

plik mp3

Wynik głosowania -
2. Przyjęcie protokołu VIII sesji Rady Miejskiej plik mp3 - -
3. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Bielsku-Białej na 2019 rok.
DRUK NR 157
plik mp3 Wynik głosowania IX/141/2019
4. Rozpatrzenie Raportu o stanie miasta Bielska-Białej za rok 2018. Debata nad Raportem. 
SPR. NR 18
plik mp3   -
5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Bielska-Białej wotum zaufania. 
DRUK NR 170
plik mp3 Wynik głosowania IX/142/2019
6.

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania finansowego miasta Bielska-Białej za 2018 rok” wraz ze „Sprawozdaniem Prezydenta Miasta Bielska-Białej z wykonania budżetu za rok 2018”.
DRUK NR 154

Sprawozdanie finansowe miasta Bielska-Białej za 2018 rok wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta.
(SPR. NR 17)

Sprawozdanie Prezydenta Miasta Bielska-Białej z wykonania budżetu miasta za 2018 rok.
(SPR. NR 11)

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Bielsko-Biała oraz miasta na prawach powiatu Bielsko-Biała wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.
(SPR. NR 10 + ERRATA)

plik mp3 Wynik głosowania IX/143/2019
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Prezydenta Miasta z tytułu wykonania budżetu miasta Bielska-Białej za rok 2018. 
DRUK NR 155
plik mp3 Wynik głosowania IX/144/2019
8. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o interpelacjach i zapytaniach złożonych przez Radnych Rady Miejskiej. plik mp3    
9. Wystąpienia Parlamentarzystów i zaproszonych gości.  plik mp3    
10. Przyjęcie sprawozdania Nr ON.II.0057.1.2019.BJ Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 8 maja 2019 r. z działalności Prezydenta Miasta w I kwartale 2019 roku według stanu na dzień 31 marca 2019 roku.
SPR. NR 15    
plik mp3 Wynik głosowania Rada Miejska przyjęła sprawozdanie.
11. Przyjęcie sprawozdania Prezydenta Miasta z dnia 15 maja 2019 roku z wykonania budżetu miasta Bielska-Białej za okres do początku roku do dnia 31 marca 2019 roku.
SPR. NR 16
plik mp3 Wynik głosowania Rada Miejska przyjęła sprawozdanie. 
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2019 rok.
DRUK NR 163 - II WERSJA
plik mp3 Wynik głosowania IX/145/2019
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III/17/2018 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 18 grudnia 2018 r. - Wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej.
DRUK NR 164 - II WERSJA
plik mp3 Wynik głosowania IX/146/2019
14. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zespołu ds. Wyborów Ławników na kadencję 2020-2023.
DRUK NR 156
plik mp3 Wynik głosowania

IX/147/2019

Uchwałę podjęto wraz z uzupełnieniem w § 1 ust. 1 w pkt 11-17 sędziów Sądu Okręgowego i Sądu Rejonowego. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie miasta Bielska-Białej, na 2019 r.
DRUK NR 145
plik mp3 Wynik głosowania IX/148/2019
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/506/2017 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
DRUK NR 147   
plik mp3 Wynik głosowania IX/149/2019
17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu „Miejsce przyjazne dla seniorów”.
DRUK NR 149
plik mp3 Wynik głosowania

IX/150/2019

Uchwałę podjęto wraz z autopoprawką.

18. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.
DRUK NR 160    
plik mp3 Wynik głosowania IX/151/2019
19. Podjęcie uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi dla jednostki organizacyjnej - Podbeskidzkiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Bielsku-Białej.
DRUK NR 167 - II WERSJA
plik mp3 Wynik głosowania IX/152/2019
20. Podjęcie uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo-księgowej, administracyjnej i organizacyjnej dla przedszkoli, szkół i placówek oświatowych oraz żłobków, dla których organem prowadzącym jest Miasto Bielsko-Biała.
DRUK NR 168
plik mp3 Wynik głosowania

IX/153/2019

Uchwałę podjęto wraz z autopoprawką.

21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/998/2009 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 2 czerwca 2009 roku w sprawie nadania statutu Miejskiemu Zarządowi Oświaty w Bielsku-Białej.
DRUK NR 169
plik mp3 Wynik głosowania

IX/154/2019

Uchwałę podjęto wraz z autopoprawką.

22. Podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Miasta Bielska-Białej przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż Miasto Bielsko-Biała, a także trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu Miasta Bielska-Białej.
DRUK NR 159    
plik mp3 Wynik głosowania IX/155/2019
23. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy rondu w mieście Bielsku-Białej. 
(red. im. Trzeciego Szeregu Solidarności)
DRUK NR 144    
plik mp3 Wynik głosowania IX/156/2019
24. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody w Bielsku-Białej.
DRUK NR 161
plik mp3 Wynik głosowania IX/157/2019
25. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Bielska-Białej.
DRUK NR 165    
plik mp3 Wynik głosowania IX/158/2019
26. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
DRUK NR 166
plik mp3 Wynik głosowania IX/159/2019
27.

Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Bielska-Białej do ustalania opłat za korzystanie z parkingów stanowiących własność Miasta Bielska-Białej zlokalizowanych poza pasami drogowymi dróg publicznych. 
DRUK NR 150

Projekt uchwały w Druku Nr 150 został zdjęty z porządku obrad na wniosek Prezydenta Miasta (w tym punkcie obrad).

plik mp3 Wynik głosowania -
28.

Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały nr VIII/103/2015 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z parkingów miejskich położonych poza drogami publicznymi.
DRUK NR 151

Projekt uchwały w Druku Nr 151 został zdjęty z porządku obrad na wniosek Prezydenta Miasta (w pkt 27).

- - -
29.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/102/2015 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania z parkingów miejskich położonych poza drogami publicznymi. 
DRUK NR 152

Projekt uchwały w Druku Nr 152 został zdjęty z porządku obrad na wniosek Prezydenta Miasta (w pkt 27).

- - -
30. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako działka 966 obręb Biała Miasto w Bielsku-Białej przy ul. Władysława Broniewskiego.
DRUK NR 146
plik mp3 Wynik głosowania IX/160/2019
31. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia na czas nieoznaczony zabudowanej nieruchomości o pow. 1297 m2, oznaczonej jako dz. 39/174, obręb Wapienica, położonej przy ul. Tadeusza Regera 109 w Bielsku-Białej.
DRUK NR 148
plik mp3 Wynik głosowania IX/161/2019
32. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy niezabudowanej części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako działka 821/64, położonej przy ul. Mierniczej obręb Lipnik.
DRUK NR 153
plik mp3 Wynik głosowania IX/162/2019
33. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości o pow. 8990 m2, oznaczonej jako dz. 364/5, obręb Lipnik, położonej przy ul. Lipnickiej w Bielsku-Białej.
DRUK NR 158
plik mp3 Wynik głosowania IX/163/2019
34. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako działki: 150/4 i 150/5, obj. KW BB1B/00005166/3, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Stanisława Staszica, obręb Biała Miasto.
DRUK NR 162
plik mp3

Wynik głosowania

Wynik głosowania

IX/164/2019

Uchwałę podjęto wraz z autopoprawką.

35. Podjęcie uchwały w sprawie Budżetu Obywatelskiego Bielska-Białej.
DRUK NR 171
plik mp3

Wynik głosowania

Wyniki głosowania

IX/165/2019
36. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pana J. S. na dyrektora Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 17 w Bielsku-Białej. 
DRUK NR 17
plik mp3 Wynik głosowania IX/166/2019
37. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pani P. Ś. na działania Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej. 
DRUK NR 173
plik mp3 Wynik głosowania IX/167/2019
38. Podjęcie uchwały w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie.
DRUK NR 174
plik mp3

Wynik głosowania

Wyniki głosowania

IX/168/2019
39. Podjęcie uchwały w sprawie uznania petycji za częściowo zasługującą na uwzględnienie.
DRUK NR 175
plik mp3 Wynik głosowania IX/169/2019
40. Podjęcie uchwały w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie.
DRUK NR 176
plik mp3 Wynik głosowania IX/1702019
40a. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 21 lutego 2019 roku pana A. J. na działanie Prezydenta Miasta i służb mu podległych.
DRUK NR 177
plik mp3 Wyniki głosowania X/171/2019
41. Sprawy różne. plik mp3 - -
42.

Zakończenie obrad.

plik mp3 - -