Porządek obrad - Komisja Zdrowia Polityki Społecznej i Sportu

 

Bielsko-Biała, 14 marca 2023 roku

 

Uprzejmie informuję, że posiedzenie Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu Rady Miejskiej, odbędzie się w dniu 21 marca 2023 roku (wtorek) o godz. 13.30 w Urzędzie Miejskim, Plac Ratuszowy 1, sala 31.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia Komisji oraz przyjęcie porządku obrad.
 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LII/1200/2022 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 22 grudnia 2022 r. – Wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej – DRUK NR 1309.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LII/1201/2022 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 22 grudnia 2022 roku – Uchwała budżetowa miasta Bielska-Białej na 2023 rok - DRUK NR 1310.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości opłaty za pobyt w Ośrodku Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej - DRUK NR 1287.
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów w Bielsku-Białej na rok 2023" - DRUK NR 1284.
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIX/924/2014 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin objętych wieloletnim programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 – DRUK NR 1293.
 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2022 roku - DRUK NR 1296.
 8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia zadań na rzecz osób niepełnosprawnych, finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, na rok 2023 - DRUK NR 1300.
 9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Bielsko-Bialskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji - DRUK NR 1303.
 10. Sytuacja zespołowych gier sportowych w Bielsku-Białej w kontekście potencjalnej sprzedaży hali sportowej w Centrum Widok przy ul. Widok 12 w B-B.
 11. Zaopiniowanie innych projektów uchwał, które wpłyną do Komisji.
 12. Sprawy różne: pismo Dyr. Bielskiego Pogotowia Ratunkowego do Wojewody Śląskiego w sprawie uruchomienia dodatkowego, podstawowego zespołu ratownictwa medycznego w Bielsku-Białej.

 

                                                  Przewodniczący Komisji ZPSiS

/-/ Karol Markowski