Porządek obrad - Komisja Skarg Wniosków i Petycji

/Bielsko-Biała, 20 stycznia 2021 r./

Uprzejmie informuję, że posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Bielsku-Białej odbędzie się 27 stycznia 2021 r. (środa), o godz. 13:30.

Posiedzenie odbędzie się przy użyciu tabletów w zdalnym trybie obradowania.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia Komisji oraz przyjęcie porządku obrad.
 2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Komisji w dniu 14 grudnia 2020 r.
 3. Rozpatrzenie skargi pana J_____ K_____ na Prezydenta Miasta za pozbawienie prawa dojazdu do nieruchomości.
 4. Przedstawienie projektu uchwały wraz z uzasadnieniem dotyczącym rozpatrzenia petycji Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin w sprawie odebrania tytułu „Honorowy Obywatel Bielska-Białej” panu Lechowi Wałęsie.
 5. Rozpatrzenie petycji Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin w sprawie stosowania Kodeksu Etyki Rady Miejskiej w Bielsku-Białej i ukarania radnego Krzysztofa Jazowego zgodnie z zapisami „Kodeksu etyki radnego Miasta Bielska-Białej”.
 6. Zapoznanie się z petycją w sprawie uchwalenia przez Radę Miejską uchwały w obronie prawdy, godności i wolności człowieka.
 7. Zapoznanie się z petycją w sprawie nadania ulicy, skwerowi, placowi, parkowi imienia Dawida Altera Kurzmanna.
 8. Zapoznanie się z petycją w sprawie podjęcia przez Radę Miejską Bielska-Białej uchwały (stanowiska) dotyczącego planowanych szczepień mieszkańców miasta przeciwko Sars-Cov-2.
 9. Zapoznanie się z petycją pani Doroty Stadnickiej w sprawie podjęcia uchwały dotyczącej prawa do równego traktowania przez władze publiczne mieszkańców Bielska-Białej (szczepienia przeciwko wirusowi Sars-Cov-2).
 10. Zapoznanie się z petycją pani Haliny Zimońskiej w sprawie podjęcia uchwały dotyczącej prawa do równego traktowania przez władze publiczne mieszkańców Bielska-Białej (szczepienia przeciwko wirusowi Sars-Cov-2).
 11. Zapoznanie się z petycją w sprawie sprzeciwu wobec szczepień i planowanej segregacji ludności.
 12. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji SWiP

/-/ Janusz Buzek