Porządek obrad - Komisja Rewizyjna

Bielsko-Biała, dnia 29 maja 2020 r.

Uprzejmie informuję, że posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej odbędzie się 4 czerwca 2020 roku (czwartek), o godz. 15.00 w Urzędzie Miejskim, Plac Ratuszowy 1, I piętro, sala 31.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia Komisji oraz przyjęcie porządku obrad.
  2. Przygotowanie projektu  uchwały  w  sprawie  zatwierdzenia planu  pracy  Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Bielsku-Białej na 2020 rok.
  3. Rozpatrzenie „Sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2019 rok” i „Informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Bielsko-Biała oraz Miasta na prawach powiatu Bielsko-Biała wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku” wraz z erratą z dnia 17 kwietnia 2020 r. Zapoznanie się ze „Sprawozdaniem finansowym miasta Bielska-Białej za 2019 rok” wraz ze „Sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania rocznego Sprawozdania finansowego miasta Bielska-Białej za 2019 rok”.
    Dyskusja z udziałem Skarbnika Miasta oraz Naczelnika Wydziału Nieruchomości - sformułowanie wniosku w sprawie absolutorium dla Prezydenta Miasta za 2019 rok z tytułu wykonania budżetu miasta wraz z uzasadnieniem. Przygotowanie stosownych projektów uchwał.
  4. Sprawy różne i bieżące.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

/-/ Krzysztof Jazowy