Porządek obrad - Komisja Rewizyjna

                                                                                                                                                                         Bielsko-Biała, 22 maja 2023  r.

        Uprzejmie informuję, że posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej odbędzie się 30 maja 2023 r. (wtorek), o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim, pl. Ratuszowy 1,  I piętro, sala 43.

Porządek obrad:

   

  1. Otwarcie posiedzenia Komisji oraz przyjęcie porządku obrad.
  2. Rozpatrzenie „Sprawozdania z wykonania budżetu miasta Bielska-Białej za 2022 rok” SPR. NR 71 i „Informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Bielsko-Biała oraz Miasta na prawach powiatu Bielsko-Biała według stanu na dzień 31.12.2022 r.” wraz z erratą SPR. NR 72 . Zapoznanie się ze  „Sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania  Miasta Bielska-Białej wraz ze Sprawozdaniem finansowym Miasta Bielska-Białej za 2022 rok” SPR. NR 76.

Dyskusja z udziałem Skarbnika Miasta, Zastępcy Skarbnika Miasta oraz Naczelnika Wydziału Nieruchomości  - sformułowanie wniosku w sprawie absolutorium dla Prezydenta Miasta za 2022 rok z tytułu wykonania/niewykonania budżetu miasta wraz z uzasadnieniem. Przygotowanie stosownych projektów uchwał Rady Miejskiej.

  1. Zamknięcie posiedzenia Komisji.

                                                                                                              Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

                                                                                                 /-/ Krzysztof JAZOWY