Porządek obrad - Komisja Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska

Bielsko-Biała, 12 lutego 2024 r.

 

Uprzejmie informuję, że posiedzenie Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej odbędzie się 19 lutego 2024 r. (poniedziałek) o godz. 15.30 w Urzędzie Miejskim, Plac Ratuszowy 1, sala 31.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia Komisji oraz przyjęcie porządku obrad.
 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Bielska-Białej do roku 2030.  (DRUK NR 1555)
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LXIV/1432/2023 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 19 października 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na czas nieoznaczony części nieruchomości stanowiących własność Gminy Bielsko-Biała, położonych przy ul. Jaśminowej, ul. Rześkiej, ul. Skarpowej, ul. Słowiańskiej, ul. Andrzeja Struga i ul. 1 Maja oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych umów. (DRUK NR 1553)
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na czas nieoznaczony części nieruchomości stanowiących własność Gminy Bielsko-Biała, położonych przy ul. Zapłocie Duże, ul. Legnickiej, ul. Jedności, ul. Harcerskiej, ul. Miedzianej, ul. Jana Kochanowskiego ul. Trzmielów, ul. Czereśniowej, ul. Chłodnej i ul. Olszowej oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych umów.  (DRUK NR 1556)
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na czas nieoznaczony nieruchomości i części nieruchomości, stanowiących własność Gminy Bielsko-Biała, położonych przy ul. Łukowej, ul. 1 Dywizji Pancernej i ul. Reksia oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych umów.(DRUK NR 1557)
 6. Informacja Wydziału Urbanistyki i Architektury o zasadach inwentaryzacji reklam.
 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Centrum Hałcnowa – dla terenu położonego w rejonie ul. Serdecznej. (DRUK NR 1544)
 8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego teren Śródmieścia Białej, położony pomiędzy ulicami: Towarzystwa Szkoły Ludowej, Piłsudskiego, Jagiełły, Lwowską, ks. Stojałowskiego (z Placem Ratuszowym) i rzeką Białą jako zachodnią granicą planu – w zakresie ustaleń dotyczących ochrony konserwatorskiej budynku położonego przy ul. 11 Listopada 45. (DRUK NR 1545)
 9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Komorowicach Krakowskich, pomiędzy ulicami: Jasna Rola i Bagienna. (DRUK NR 1546)
 10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego na południe od Wzgórza Trzy Lipki w rejonie ulic Juhasów, Pienińskiej, Muszlowej w obrębie Stare Bielsko – dla terenu położonego w rejonie ulic: Pienińska i Muszlowa.  (DRUK NR 1547)
 11. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie zakończenia ulicy Stanisława Żółkiewskiego. (DRUK NR 1548)
 12. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie skrzyżowania ulic: Jeżynowa i Rysia.  (DRUK NR 1549)
 13. Zaopiniowanie dodatkowych projektów uchwał, które wpłyną do Komisji.
 • Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LXVI/1474/2023 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 21 grudnia 2023 r. - Wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej. (DRUK NR 1560)
 • Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LXVI/1475/2023 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 21 grudnia 2023 roku - Uchwała budżetowa miasta Bielska-Białej na 2024 rok. (DRUK NR 1561)

    14. Sprawy różne.

                                                                                                                                                              /-/ Bronisław Szafarczyk

                                                                                                                                                              Przewodniczący Komisji