Porządek obrad - Komisja Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska

Bielsko-Biała, 18 stycznia 2021 r.

 

Uprzejmie informuję, że posiedzenie Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej odbędzie się 25 stycznia 2021r. (poniedziałek)  o godz. 16.00.

 Posiedzenie odbędzie się przy użyciu tabletów w zdalnym trybie obradowania.

 Porządek obrad :

 1. Otwarcie posiedzenia Komisji oraz przyjęcie porządku obrad.
 2. Informacja o stanie zaawansowania prac nad uchwałą krajobrazową.
 3. Informacja o działaniach prewencyjno–kontrolnych oraz informacyjnych w sprawie ochrony powietrza atmosferycznego.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania pn.: "Kompleksowy program ochrony powietrza atmosferycznego w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery miasta Bielska-Białej z budynków mieszkalnych" w roku 2021(DRUK NR 678)
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2021 rok.  (DRUK NR 683)
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/637/2020 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 15 grudnia 2020 r. - Wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej.  (DRUK NR 682)
 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie przez Prezydenta Miasta bonifikaty w wysokości 70% od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu ustalonych w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Miasta na prawach powiatu Bielsko-Biała, na rzecz Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych oraz Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bielsku-Białej. (DRUK NR 664)
 8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż pomieszczenia gospodarczego – lokalu nr 1 położonego w Bielsku-Bielsku przy ul. Browarnej 26 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i urządzeń oraz w prawie własności gruntu działek ozn. jako 583/20, 583/21 oraz 583/22, obręb Górne Przedmieście - w drodze przetargu.  (DRUK NR 667)
 9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako działka 1857/9, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Rudawka, obręb Stare Bielsko. 
  (
  DRUK NR 674)
 10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zamiany zabudowanej nieruchomości, ozn. jako działka 803 obręb Biała Miasto, na zabudowane nieruchomości, ozn. jako działka 29/4 oraz działka 29/6 obręb Dolne Przedmieście 55.  (DRUK NR 675)
 11. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę zabudowanej nieruchomości ozn. jako dz. 18/7 i niezabudowanej dz. 18/2 obręb 54 Dolne Przedmieście, na nieruchomość ozn. jako dz. 496/63, 496/108, 496/110 obręb Mikuszowice Śląskie.  (DRUK NR 676)
 12. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas oznaczony oraz czas nieoznaczony oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów najmu nieruchomości stanowiących własność Gminy Bielsko-Biała.  (DRUK NR 679)
 13. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas nieoznaczony części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako działka 3/51 obręb Lipnik, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Cichej.  (DRUK NR 680)
 14. Zaopiniowanie projektów uchwał, które wpłyną do Komisji.
 15. Sprawy różne.
 

Przewodniczący Komisji GPiOŚ

/-/ Bronisław Szafarczyk