Porządek obrad - Komisja Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska

Bielsko-Biała, 11 kwietnia 2024 r.

 

Uprzejmie informuję, że posiedzenie Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej odbędzie się 17 kwietnia 2024 r. (środa) o godz. 16.00 w Urzędzie Miejskim, Plac Ratuszowy 1, sala 31.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia Komisji oraz przyjęcie porządku obrad.
  2. Omówienie Sprawozdania Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 28 marca 2024r. z realizacji „Programu współpracy Miasta Bielska-Białej z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia    24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok”.  (SPR. NR  87)
  3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako dz. 607/212, położonej w Bielsku-Białej w rejonie ul. Piastów Śląskich, obręb Aleksandrowice.  (DRUK NR 1599)
  4. Omówienie i zaopiniowanie Analizy wniosków w sprawie sporządzenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz o zmianę Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Bielska-Białej złożonych w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.
  5. Zaopiniowanie dodatkowych projektów uchwał, które wpłyną do Komisji.
  6. Sprawy różne.

                                                                                                                                                    /-/ Bronisław Szafarczyk

                                                                                                                                                      Przewodniczący Komisji