Porządek obrad - Komisja Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa

 

Bielsko-Biała, 11 kwietnia 2024 r.

 

Uprzejmie informuję, iż posiedzenie Komisji Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa Rady Miejskiej w Bielsku-Białej odbędzie się 18 kwietnia 2024 roku (czwartek) o godz. 13.30 w siedzibie Miejskiego Zarządu Dróg przy ul. Michała Grażyńskiego 10 w Bielsku-Białej.

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia Komisji i przyjęcie porządku obrad.

2. Omówienie Sprawozdania Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 28 marca 2024 r. z realizacji „Programu współpracy Miasta Bielska-Białej z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok” – SPR. NR 87.

3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie z urzędu należności cywilnoprawnych przypadających Gminie Bielsko-Biała od nieistniejącego już podmiotu Przędzalnia Czesankowa Weldoro spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – DRUK NR 1600 oraz DRUK NR 1600 - II WERSJA (data wpływu: 17.04.2024 r.).

4. Zaopiniowanie innych projektów uchwał, które wpłyną do Komisji:

  • Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego nr NPII.4131.1.240.2024 z dnia 29 marca 2024 r. – DRUK NR 1604 (proponowany do wprowadzenia; data wpływu: 17.04.2024 r.).

5. Sprawy różne Komisji.

6. Zakończenie posiedzenia Komisji.

 

Przewodniczący Komisji GMiM

 

/-/ Szczepan Wojtasik