Porządek obrad - Komisja Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego

           Bielsko-Biała, 20.01.2021 r.

 

       Uprzejmie informuję, że w dniu 27 stycznia 2021 roku (środa) o godz. 15.30 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej, w zdalnym trybie obradowania.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
  2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2021 rok.  (DRUK NR 683)
  3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/637/2020 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 15 grudnia 2020 r. - Wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej.  (DRUK NR 682)
  4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zasad ustalania i przekazywania z budżetu miasta Bielska-Białej środków finansowych wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług związanego z samorządowym zakładem budżetowym miasta Bielska-Białej.  (DRUK NR 681)
  5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie przez Prezydenta Miasta bonifikaty w wysokości 70% od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu ustalonych w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Miasta na prawach powiatu Bielsko-Biała, na rzecz Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych oraz Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bielsku-Białej. (DRUK NR 664)
  6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie podjęcia działań zmierzających do zbycia przez Gminę Bielsko-Biała akcji w TS Podbeskidzie S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej.  (DRUK NR 677)
  7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania pn.: "Kompleksowy program ochrony powietrza atmosferycznego w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery miasta Bielska-Białej z budynków mieszkalnych"      w roku 2021(DRUK NR 678)
  8. Zaopiniowanie projektów uchwał, które wpłyną do Komisji.
  9. Sprawy różne Komisji.

  

Przewodniczący Komisji

/-/ Roman Matyja