Porządek obrad - Komisja Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego

Bielsko-Biała, 15 marca 2023 r.

        

      Uprzejmie informuję, że posiedzenie Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej odbędzie się 22 marca 2023 roku, (środa) o godz. 15:30 w Urzędzie Miejskim, Plac Ratuszowy 1, sala 30 (sesyjna).

Porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia Komisji oraz przyjęcie porządku obrad.
  2. Informacja z działalności Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej Śląsk Południe Sp. z o. o.
  3. Omówienie Sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za 2022 r. SPR. NR 70
  4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LII/1200/2022 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 22 grudnia 2022 r. - Wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej. DRUK NR 1309
  5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LII/1201/2022 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 22 grudnia 2022 roku - Uchwała budżetowa miasta Bielska-Białej na 2023 rok. DRUK NR 1310
  6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów w Bielsku-Białej na rok 2023". DRUK NR 1284
  7.  Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości opłaty za pobyt w Ośrodku Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej. DRUK NR 1287
  8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIX/924/2014 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin objętych wieloletnim programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. DRUK NR 1293
  9. Zaopiniowanie projektów uchwał, które wpłyną do Komisji.

    10. Sprawy różne Komisji.

Przewodniczący Komisji BSiRG

/-/ Roman Matyja