Porządek obrad - GPiOŚ

Uprzejmie informuję, że posiedzenie Komisji Gospodarki Przestrzennej  i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej odbędzie się7 listopada 2018r. (środa) o godz. 15.30 w Urzędzie Miejskim, Plac Ratuszowy 1, sala 31

*) Każdy numer DRUKU automatycznie odsyła do danego dokumentu.

Porządek obrad:

Otwarcie posiedzenia Komisji oraz przyjęcie porządku obrad.
Omówienie Sprawozdania nr ON.II.0057.3.2018.BJ Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 19 października 2018 r. z działalności Prezydenta Miasta w III kwartale 2018 roku według stanu na dzień 30 września 2018 roku. SPR. NR 103
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny północnego stoku góry Łysej położone pomiędzy drogą ekspresową S-69, ulicami Górską, Wczasową, Prostą oraz granicą Parku Krajobrazowego Beskidu Małego.  (DRUK NR 942)
Zaopiniowanie projektów uchwał, które wpłyną do Komisji.
Zaopiniowanie projektów zarządzeń Prezydenta Miasta, które wpłyną do Komisji.
Sprawy różne.
 
Przewodnicząca Komisji GPiOŚ

/-/ Monika Połatyńska

Dodatkowe punkty proponowane do wprowadzenia do porządku obrad

Kom. GPiOŚ w dniu 7.11.2018:

 • w punkcie 4 - 3 projekty uchwał:
  • w sprawie uchylenia Uchwały Nr XL/797/2018 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 17 kwietnia 2018 r.  (DRUK NR 943);
  • w sprawie zmiany oraz częściowego uchylenia uchwały nr LVI/887/2002 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 5 marca 2002 r. (DRUK NR 945);
  • w sprawie zmiany tytułu i treści § 1 Uchwały Nr XIV/319/2011 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 28 grudnia 2011 r.  (DRUK NR 946);
 • w punkcie 5 - 5 projektów zarządzeń Prezydenta Miasta:
  • w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Kruczej 6/14 na nieruchomości ozn. jako dz. 3533/3 i 3533/4 obręb ewidencyjny Hałcnów , stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała;
  • w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako działka 11/3, obręb Górne Przedmieście;
  • w sprawie uchylenia zarządzenia nr ON.0050.2913.2018.MGR Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 30 stycznia 2018 r.;
  • w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako działka 202/258 obręb Lipnik;
  • w sprawie ustanowienia służebności przejazdu i przechodu przez nieruchomość stanowiącą własność Gminy Bielsko-Biała , ozn. jako działka 558/247 obręb Lipnik, na rzecz każdoczesnych właścicieli nieruchomości , ozn. jako działka 523/7 obręb Lipnik