Porządek obrad - Gospodarka Miejska i Mieszkalnictwo

 

Bielsko-Biała, 19 stycznia 2021 r.

Uprzejmie informuję, iż posiedzenie Komisji Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa Rady Miejskiej w Bielsku-Białej odbędzie się w dniu 26 stycznia 2021 roku (wtorek) o godz. 16.00.

Posiedzenie odbędzie się przy użyciu tabletów w zdalnym trybie obradowania.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia Komisji i przyjęcie porządku obrad.
 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/637/2020 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 15 grudnia 2020 r. - Wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej – DRUK NR 682.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2021 rok – DRUK NR 683.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zasad ustalania i przekazywania z budżetu miasta Bielska-Białej środków finansowych wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług związanego z samorządowym zakładem budżetowym miasta Bielska-Białej – DRUK NR 681.
 5. (Pkt proponowany do wprowadzenia, data wpływu: 20.01.2021 r.) Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż pomieszczenia gospodarczego - lokalu nr 1 położonego w Bielsku-Białej przy ul. Browarnej 26 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i urządzeń oraz w prawie własności gruntu działek ozn. jako  583/20, 583/21 oraz 583/22, obręb Górne Przedmieście - w drodze przetargu - DRUK NR 667.
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu użytkowego nr 12 położonego w budynku przy ul. Zygmunta Krasińskiego 6 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i urządzeń oraz w prawie własności gruntu na rzecz najemcy – DRUK NR 669.
 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż udziału
  w wysokości 590/1000 części w nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Rynek 12, obręb Bielsko Miasto – DRUK NR 670.
 8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, położonej w Bielsku-Białej przy ul. 11 Listopada 84, obręb Lipnik – DRUK NR 671.
 9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Józefa Pankiewicza 5, obręb Bielsko Miasto – DRUK NR 672.
 10. Zaopiniowanie innych projektów uchwał, które wpłyną do Komisji.
 11. Sprawy różne Komisji.
 12. Zakończenie posiedzenia Komisji.

Przewodniczący Komisji GMiM

/-/ Szczepan Wojtasik