Porządek obrad - GMiM

Uprzejmie informuję, że 8 listopada 2018 r. o godz. 16.00 odbędzie się  posiedzenie Komisji Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim, Plac Ratuszowy 1 (I piętro, sala Nr 31) w Bielsku-Białej.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia Komisji, przyjęcie porządku obrad.
  2. Przyjęcie Sprawozdania nr ON.II.0057.3.2018.BJ Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 19 października 2018 r. z działalności Prezydenta Miasta w III kwartale 2018 roku według stanu na dzień 30 września 2018 roku - SPR. NR 103
  3. Zaopiniowanie projektów uchwał, które wpłyną do Komisji.
  4. Sprawy różne.
  5. Zakończenie posiedzenia Komisji.
     

Przewodniczący Komisji GMiM

/-/ Leszek Wieczorek