Komisja Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu - Zakres działania

 • Rozpatrywanie spraw związanych z ochroną zdrowia w mieście.
 • Ocena działalności ochrony zdrowia w mieście.
 • Ocena rozwiązań organizacyjnych i funkcjonowania służby zdrowia w mieście.
 • Przeprowadzanie/inicjowanie analiz stanu zdrowotnego mieszkańców miasta, określanie potrzeb zdrowotnych i ocena stopnia ich zabezpieczenia.
 • Rozpatrywanie spraw dotyczących ochrony zdrowia i rehabilitacji osób niepełnosprawnych w mieście.
 • Współdziałanie z Komisjami Rady Miejskiej oraz organizacjami społecznymi, w tym zajmującymi się patologiami społecznymi.
 • Współpraca z samorządami terytorialnymi różnego szczebla w sprawach dotyczących ochrony zdrowia.
 • Współpraca z organizacjami reprezentującymi interesy pacjentów.
 • Współpraca z radami społecznymi zakładów służby zdrowia, których organem założycielskim jest miasto.
 • Opiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej dotyczących spraw z zakresu ochrony zdrowia w mieście.
 • Udział w komisjach konkursowych na stanowiska kierownicze w jednostkach służby zdrowia, których organem założycielskim jest miasto, o ile będą organizowane z zachowaniem takiego trybu.
 • Współpraca z Narodowym Funduszem Zdrowia.
 • Zajmowanie stanowiska w sprawach dotyczących rodziny w jak najszerszym zakresie, w szczególności w aspektach:
  • bazy materialnej rodziny,
  • otoczenia psychosocjalnego,
  • edukacji i wspomagania procesów wychowawczych,
  • szeroko pojętego zdrowia rodziny,
  • działań władz samorządowych i administracji rządowej mających istotny wpływ na kondycje rodzin.
 • Wydawanie opinii, inspirowanie różnorakich działań samorządu na rzecz umocnienia rodziny, zajmowanie stanowiska wobec pojawiających się zagrożeń, udział w konferencjach i spotkaniach dotyczących problematyki rodzin, działania na rzecz współpracy instytucji i organizacji wspierających rodzinę, a w szczególności :
  • działanie na rzecz poprawy warunków mieszkaniowych zwłaszcza rodzin mniej zamożnych i wielodzietnych,
  • uczestniczenie w kreowaniu stanowiska samorządu odnośnie postulowanej prorodzinnej polityki podatkowej państwa,
  • sygnalizowanie zagrożeń patologią i niepokojących zmian w środowisku,
  • wysuwanie propozycji wspierania:
  • osób starszych osamotnionych w rodzinach,
  • rodzin niepełnych,
  • rodzin zagrożonych patologią,
  • rodzin dotkniętych niepełnosprawnością.
  • promowanie:
   • programów wychowania prorodzinnego w szkołach,
   • programów wspomagających wychowawców, rodziców i pedagogów,
   • innych działań i programów mających na celu umocnienie rodziny,
   • programów informujących pedagogów i wychowawców.
  • współuczestniczenie w koordynacji prac stowarzyszeń, wspólnot i kościołów dla budowania miejskiej polityki prorodzinnej oraz współpraca z Radami Osiedli,
  • współpraca przy tworzeniu świetlic środowiskowych oraz w miarę możliwości centrów usług socjalnych,
  • opiniowanie prac organów i agend samorządowych (w tym projektów uchwał Rady Miejskiej) pod kątem ich wpływu na sytuacje rodzin,
  • współpraca z przedstawicielami środków masowego przekazu w celu tworzenia prorodzinnego klimatu w naszym mieście,
  • współdziałanie z instytucjami kulturalnymi miasta na rzecz ugruntowania kultury sprzyjającej rodzinie,
  • kontakty z innymi komisjami ds. rodziny zmierzające do kształtowania prorodzinnych norm prawa oraz współpraca w tym zakresie z parlamentarzystami,
  • dokonanie przeglądu strategii rozwoju miasta oraz opiniowanie jej realizacji w aspekcie polityki prorodzinnej samorządu.
 • Określanie i opiniowanie kierunków polityki socjalnej miasta :
  • wspieranie działań zapobiegających i rozwiązujących problemy patologii społecznej,
  • inicjowanie i wspieranie wszelkich działań zabezpieczających potrzeby psychospołeczne osób starszych :
   • rozwój usług socjalnych w tym zakresie,
   • rozwój placówek stacjonarnych dziennych i całodobowych,
   • wspieranie inicjatyw samopomocowych.
  • podejmowanie działań zmierzających do aktywnego włączania się niepełnosprawnych w nurt życia społecznego,
  • rozwiązywanie problemów związanych ze skutkami bezrobocia,
  • wspieranie tworzenia instrumentów rozwoju gospodarczego :
   • Inkubatora Przedsiębiorczości,
   • Ośrodka Doradztwa dla Małych Przedsiębiorstw.
  • współpraca z komisjami Rady Miejskiej oraz stowarzyszeniami, jednostkami sfery budżetowej i samorządowej, podmiotami gospodarczymi, fundacjami i innymi w zakresie określania polityki społecznej,
  • prowadzenie systemowych badań społeczności naszego miasta.
 • Opiniowanie działalności w sferze kultury fizycznej w zakresie zapewnienia prawidłowej realizacji procesu wychowania fizycznego, uprawiania sportu i rekreacji ruchowej oraz prowadzenia rehabilitacji ruchowej.
 • Opiniowanie działalności stowarzyszeń kultury fizycznej, związków sportowych i uczniowskich klubów sportowych w zakresie sprawowanego przez Prezydenta Miasta nadzoru nad tymi jednostkami.
 • Opiniowanie i wnioskowanie, w sprawach dotyczących działalności merytorycznej jednostek organizacyjnych miasta zajmujących się rekreacją ruchową oraz rozwojem sportu dzieci i młodzieży.
 • Opiniowanie realizacji strategii rozwoju Bielska-Białej w części dotyczącej zagadnień kultury fizycznej, turystyki i wypoczynku.
 • Opiniowanie i wnioskowanie w zakresie zapewnienia w budżecie miasta środków finansowych na realizacje zadań w dziedzinie kultury fizycznej.
 • Inicjowanie i podejmowanie działań koordynujących w zakresie :
  • stanu technicznego obiektów sportowo-rekreacyjnych zlokalizowanych na terenie miasta,
  • wyposażenie obiektów zamkniętych (hale sportowe) i otwartych (boiska, stadiony, tereny rekreacyjne) w urządzenia sportowo-rekreacyjne,
  • rozpoznanie wykorzystania istniejącej bazy sportowo-rekreacyjnej na zajęcia sportowo-rekreacyjne,
  • postulowanie o udzielenie pomocy finansowej stowarzyszeniom kultury fizycznej na utrzymanie i unowocześnienie obiektów sportowych, z których korzystają mieszkańcy,
  • udział w naradach przedstawicieli środowisk sportowych przed ważnymi imprezami sportowymi o randze krajowej i międzynarodowej,
  • wspieranie działań i udzielanie pomocy w organizowaniu letniego i zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży,
 • Opiniowanie działalności w zakresie rozwoju i promocji turystyki na terenie miasta.
 • Opiniowanie i inicjowanie lokalnych możliwości rozwoju usług turystycznych.
 • Stymulowanie działań, mających na celu zagospodarowanie turystyczne terenów rekreacyjno-wypoczynkowych.
 • Opiniowanie i wnioskowanie w zakresie funkcjonowania obiektów i urządzeń turystycznych.
 • Opiniowanie podejmowanych przez Prezydenta Miasta zamierzeń w zakresie:
  • aktualizacji i odnowienia tablic informacji turystycznej w mieście,
  • odnowienia oznakowania szlaków turystycznych,
  • wykonania tablic schematycznych szlaków pieszych,
  • opracowania wydawnictw turystycznych.
 • Opiniowanie i wnioskowanie w zakresie zapewnienia w budżecie miasta środków finansowych na realizację zadań w dziedzinie turystyki.
 • Wspieranie działalności stowarzyszeń i jednostek turystycznych w organizacji: wycieczek, rajdów, zlotów i obozów.
 • Opiniowanie i wspieranie działalności Kół Krajoznawczo-Turystycznych, funkcjonujących w bielskich szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
 • Opiniowanie kierunków promocji i rozwoju turystyki w mieście poprzez m.in. udział w krajowych i zagranicznych imprezach promocyjnych (targi turystyczne, pokazy, konkursy).