Komisja Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu - Porządek obrad

Uprzejmie informuję, że  4 listopada  2014 r. o godz. 15.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim, Plac Ratuszowy 1 (sala Nr 31).

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia Komisji, przyjęcie porządku obrad.
 2. Zaopiniowanie projektów uchwał  Rady Miejskiej:
  1. w/s przyjęcia „Programu Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2014-2020 dla Miasta Bielska-Białej” – Druk Nr 1161
  2. zmieniający uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Bielsko-Biała do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów „Śląsk-Beskidy” – Druk Nr 1162
  3. zmieniający uchwałę w sprawie określenia zadań na rzecz osób niepełnosprawnych, finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, na rok 2014 – Druk Nr 1164
 3. Podsumowanie pracy Komisji w kadencji 2010 – 2014
 4. Sprawy różne.


Do porządku obrad proponuje się wprowadzić następujący projekt uchwały i Sprawozdanie:

 • projekt uchwały w sprawie programu współpracy Gminy Bielsko-Biała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok - DRUK Nr 1166,
 • Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Bielska-Białej za okres od początku roku do dnia 30 września 2014 roku - SPR 94

Przewodniczący Komisji ZPSiS /-/ Piotr Kochowski

Projekty uchwał są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej (Menu - "Prawo lokalne", zakładka -  "Projekty uchwał RM"). Również podlinkowany Numer DRUKU automatycznie odsyła do projektu danej uchwały.