Komisja Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska - Zakres działania

 • Opiniowanie spraw w odniesieniu do opracowań:
  • zmian w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta,
  • miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta,
  • w przypadkach kiedy organ wydający decyzję zamierza odstąpić od warunków zapisanych w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta.
 • Opiniowanie ważniejszych zamierzeń inwestorskich w obszarze miasta.
 • Opiniowanie spraw dotyczących zmiany sposobu użytkowania terenów przemysłowych w wyniku przekształceń zakładów istniejących i sposobu zagospodarowania terenów dla zakładów nowopowstających i sieci usług.
 • Opiniowanie spraw związanych z układem komunikacyjnym miasta.
 • Opiniowanie wniosków dotyczących nabywania i zbywania niezabudowanych nieruchomości gruntowych.
 • Opiniowanie spraw dotyczących wydzierżawiania pasa drogowego przez Miejski Zarząd Dróg na okres dłuższy niż 3 miesiące.
 • Opiniowanie wydzierżawiania i użyczania niezabudowanych nieruchomości gruntowych.
 • Opiniowanie spraw związanych z programami realizacji uzbrojenia terenu i urządzeń komunalnych (w kontekście harmonijnego rozwoju miasta) ustalonego w Strategii i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta.
 • Opiniowanie i wnioskowanie w zakresie zabezpieczenia środków budżetowych miasta na cele gospodarki przestrzennej, mienia miasta, geodezji i rolnictwa.
 • Opiniowanie wniosków dotyczących zmiany przeznaczenia gruntów na cele nierolnicze.
 • Opiniowanie wniosków dot. przeznaczenia środków na cele modernizacji dróg rolniczych, rekultywacji gruntów, odbudowy stawów rybnych, itp.
 • Typowanie terenów w mieście dla opracowania :
  • miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wg ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta oraz przepisów ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym,
  • koncepcji programowo-przestrzennych,
  • zmian w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, ofert programowo-przestrzennych (elementy katalogu ofert).
 • Udział w tworzeniu i aktualizacji mapy numerycznej miasta.
 • Wskazywanie tematów urbanistycznych i architektonicznych dla opracowań konkursowych.
 • Ocena skuteczności działań nadzoru budowlanego w obrębie miasta.
 • Polityka agrarna - ochrona kompleksów rolnych - zachowanie dla funkcji żywicielskiej i atrakcji krajobrazu naturalnego w relacji do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta.
 • Sprzyjanie rozwojowi mieszkalnictwa i inwestycjom związanym z produkcją rolną.
 • Podejmowanie działań mających na celu eliminację upraw konsumpcyjnych i paszowych w rejonach zagrożonych ekologicznie.
 • Współdziałanie z Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego oraz innymi jednostkami działającymi na rzecz rolnictwa w zakresie działalności szkoleniowo-informacyjnej oraz wdrażania środków ekologicznych do produkcji zdrowej żywności.
 • Opiniowanie i wnioskowanie w sprawach dotyczących:
  • ochrony i kształtowania środowiska naturalnego,
  • gospodarki wodnej i zasobami naturalnymi,
  • ochrony przyrody,
  • gospodarki terenami leśnymi i zieleni miejskiej,
  • zagospodarowania przestrzennego terenów miasta w aspekcie ochrony środowiska i przyrody,
  • działania Miejskiego i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
  • inwestycji proekologicznych pozabudżetowych jednostek gospodarczych związanych z miastem.