Komisja Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska - Porządek obrad

Uprzejmie informuję, że 5 listopada 2014r. o godz. 14.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim, Plac Ratuszowy 1, sala 30 (sesyjna).

Porządek obrad:

 1. Omówienie Sprawozdania Prezydenta Miasta z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2014 roku. (SPR. NR 90)
 2. Omówienie pisma mieszkańców dzielnicy Straconka w sprawie podjęcia prac zmierzających do punktowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny północnego stoku Łysej (Uchwała RM XIII/296/2011 z 22.11.2011r.).
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zaopiniowania propozycji planu Aglomeracji Bielsko-Biała Komorowice.   (DRUK NR 1163)
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako dz.1337/10, dz.1334/21, dz.1334/23 o łącznej powierzchni 13.370 m², położonej w Bielsku-Białej przy przy skrzyżowaniu ulic Grondysa i Pileckiego. (DRUK NR 1156)
 5. Zaopiniowanie projektu zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie wydzierżawienia przez Gminę Bielsko-Biała nieruchomości ozn. jako działka nr 199/6, cz. dz. 199/7 oraz cz.dz.199/8  o łącznej powierzchni 1008 m2 położonej przy ul. Olszówki w Bielsku-Białej – obręb Mikuszowice Śląskie
 6. Zaopiniowanie projektu zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie wydzierżawienia przez Gminę Bielsko-Biała na rzecz osób fizycznych nieruchomości, oznaczonej jako działka 193/23 o powierzchni 190 m2 – obręb Mikuszowice Śląskie, położonej przy ul. Olszówki w Bielsku-Białej
 7. Zaopiniowanie projektu zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie wydzierżawienia przez Gminę Bielsko-Biała nieruchomości gminnej, ozn. jako 890/168 oraz 890/170, o łącznej powierzchni 60 m2, obręb Aleksandrowice, położonej przy ul. J. Osterwy   w Bielsku-Białej.
 8. Zaopiniowanie projektu zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie wydzierżawienia przez Gminę Bielsko-Biała działki, ozn. jako 199/6, części działki 199/7 oraz części działki 199/8 o łącznej powierzchni 1008 m2, położonej przy ul. Olszówki w Bielsku-Białej – obręb Mikuszowice Śląskie.
 9. Zaopiniowanie projektu zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie wydzierżawienia przez miasto Bielsko-Biała na prawach powiatu, części nieruchomości o powierzchni 11,50 m2, oznaczonej jako dz. 584/54, obręb Kamienica, położonej przy al. Armii Krajowej w Bielsku-Białej.
 10. Zaopiniowanie projektu zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie wydzierżawienia przez miasto Bielsko-Biała na prawach powiatu, części nieruchomości o powierzchni 13,00 m2, oznaczonej jako dz. 584/54, obręb Kamienica, położonej przy al. Armii Krajowej w Bielsku-Białej.
 11. Zaopiniowanie projektu zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie wydzierżawienia przez Gminę Bielsko-Biała części nieruchomości ozn. jako działka 182/3 o pow. 176 m2 – obręb Mikuszowice Krakowskie, położonej w rejonie ul. Strumiennej w Bielsku-Białej.
 12. Sprawy różne.

 Przewodniczący Komisji GPiOŚ /-/ Marek Podolski

Projekty uchwał są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej (Menu: "Prawo lokalne"; Zakładka: "Projekty uchwał RM"). Również każdy Numer DRUKU automatycznie odsyła do projektu danej uchwały. Projekty zarządzeń do wglądu w pok.54.