Komisja Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa - Porządek obrad

Uprzejmie informuję, że 6 listopada 2014 r. o godz. 15.30 odbędzie się posiedzenie Komisji Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim, Plac Ratuszowy 1, sala Nr 31.  

Porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia Komisji, przyjęcie porządku obrad.
  2. Zaopiniowanie projektu uchwały  Rady Miejskiej w sprawie zatwierdzenia „Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gmin: Bielsko-Biała, Buczkowice, Jaworze i Wilkowice na 2015 r.”.
  3. Zaopiniowanie innych projektów uchwał, które wpłyną do Komisji.
  4. Zaopiniowanie pisma Nr D/245/2014 w/s przekwalifikowania lokalu mieszkalnego nr 1 mieszczącego się w budynku przy ul. Modrzewskiego 2 w Bielsku-Białej na pomieszczenie użytkowe
  5. Sprawy różne Komisji.

Informuję, iż  wpłynęły n/w projekty uchwał, które będą proponowane do prowadzenia do porządku obrad Komisji Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa zwołanej na 06 .11.2014 r.

  1. Projekt uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Bielska-Białej DRUK NR 1168 
  2. Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi DRUK NR 1169
  3. Projekt uchwały w sprawie programu współpracy Gminy Bielsko-Biała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok DRUK NR 1166
  4. Sprawozdanie nr ON.II.0057.3.2014.BJ Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 30 października 2014 r. z działalności Prezydenta Miasta w III kwartale 2014 roku według stanu na dzień 30 września 2014 roku SPR. NR 95

Przewodniczący Komisji GMiM /-/ Franciszek Nikiel

Projekty uchwał są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej (Menu - "Prawo lokalne", zakładka -  "Projekty uchwał RM"). Również każdy Numer DRUKU automatycznie odsyła do projektu danej uchwały.