Komisja Edukacji i Kultury - Porządek obrad

Uprzejmie informuję, że posiedzenie Komisji Edukacji i Kultury Rady Miejskiej, odbędzie się w dniu 3 listopada 2014 roku o godz. 15.00 w Urzędzie Miejskim, Plac Ratuszowy 1, sala 30 (sesyjna).

Porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia Komisji oraz przyjęcie porządku obrad.
  2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na zapewnienie dzieciom zamieszkałym na terenie Miasta Bielska-Białej możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego na zasadach określonych w uchwale Nr XL/953/2014 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 25 marca 2014 roku w sprawie ustalania opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Bielsko-Biała oraz kryteria wyboru ofert. (DRUK Nr 1157).
  3. Zaopiniowanie projektów uchwał, które wpłyną do Komisji.
  4. Podsumowanie pracy Komisji w kadencji 2010-2014.
  5. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji EiK /-/ Jan Dzida

Projekty uchwał są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej (Menu: "Prawo lokalne";  Zakładka: "Projekty uchwał RM"). Również każdy numer DRUKU i SPRAWOZDANIA automatycznie odsyła do danego projektu uchwały.