XXXII sesja Rady Miejskiej - 20 maja 2021

VIII kadencja Rady Miejskiej: 2018-2024

 

§ RODO: Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
 
Protokół XXXII/2021 sesji RM - 25 maja 2021 Protokół do pobrania
Retransmisja XXXII sesji RM  Zobacz retransmisję XXXII sesji Rady Miejskiej
Statystyka XXXII sesji RM Zobacz statystykę sesji
Wykaz podjętych uchwał RM Zobacz wykaz podjętych uchwał
Wyszukiwarka uchwał RM w BIP https://bip.um.bielsko.pl/Article/id,356.html
Stanowiska, rezolucje, apele RM https://rm.bielsko-biala.pl/stanowiska/2018-2024
Archiwum transmisji Rady Miejskiej VIII kadencji Zobacz archiwum transmisji sesji Rady Miejskiej 2019-2024

* Uwaga: protokół może zawierać zanonimizowane dane osobowe (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - określane jako “RODO”).

Punkt
porządku
obrad
Tytuł punktu porządku obrad Plik dźwiękowy Wyniki głosowania Nr podjętej
uchwały RM
1.

Otwarcie sesji Rady Miejskiej.

plik mp3

Wynik
głosowania 1

Wynik
głosowania 2

 -
2. Przyjęcie protokołu XXXI sesji Rady Miejskiej. plik mp3 - -
3.

Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o interpelacjach i zapytaniach złożonych przez Radnych Rady Miejskiej.

Pobierz

plik mp3 - -
4.

 

Przyjęcie „Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2020”.
SPR. NR 46

plik mp3

Wynik
głosowania 3

*UWAGA DO WYNIKU GŁOSOWANIA 3:
Zgłoszenie
Radnego
Piotra Kochowskiego
do protokołu sesji RM - dot. dopisania głosu "za".

 

-
5.

Przyjęcie sprawozdania Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 16 kwietnia 2021 r. z realizacji „Programu współpracy Miasta Bielska-Białej z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok”.
SPR. NR 47

plik mp3 Wynik
głosowania 4
-
6.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/637/2020 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 15 grudnia 2020 r. - Wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej.
DRUK NR 779

plik mp3 Wynik
głosowania 5
 
XXXII/750/2021
7.

Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2021 rok.
DRUK NR 780

plik mp3 Wynik
głosowania 6
XXXII/751/2021
8.

Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad, sposobów i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających miastu Bielsko-Biała i jego jednostkom organizacyjnym.
DRUK NR 781

Projekt uchwały w Druku Nr 781 został zdjęty z porządku obrad w drodze głosowania w pkt 1.

plik mp3 - -
9.

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na remont konserwatorski muru ogrodzenia cmentarza ewangelickiego od strony ul. Adama Asnyka wraz z elewacją arkad części południowo-wschodniej, zlokalizowanego przy ul. Listopadowej 92 w Bielsku-Białej dla Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Bielsku.
DRUK NR 777

plik mp3

Wynik
głosowania 7

*UWAGA DO WYNIKU GŁOSOWANIA 7:
Zgłoszenie
Radnych RM do protokołu sesji
1) Marcina Litwina - dot. dopisania głosu "za" (w miejsce głosu wstrzymującego się") 
2) Radnego Karola Markowskiego - dot. dopisania głosu "za" .

XXXII/752/2021
10.

Podjęcie uchwały w sprawie kontynuowania zadania Powiatu Bielskiego w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej przez Gminę Bielsko-Biała
DRUK NR 769

plik mp3 Wynik
głosowania 8
XXXII/753/2021
11.

Podjęcie uchwały w sprawie nadania rondu w mieście Bielsku-Białej nazwy - ks. Jana Jeżowicza.
DRUK NR 765

plik mp3

Wynik
głosowania 9

*UWAGA DO WYNIKU GŁOSOWANIA 9:
Zgłoszenie
Radnego
Piotra Ryszki
do protokołu sesji RM - dot. dopisania głosu "za".

XXXII/754/2021
12.

Podjęcie uchwały w sprawie nadania rondu w mieście Bielsku-Białej nazwy - Franciszka Kuboka.
DRUK NR 766

plik mp3

Wynik
głosowania 10

*UWAGA DO WYNIKU GŁOSOWANIA 10:
Zgłoszenie
Radnego
Piotra Ryszki
do protokołu sesji RM - dot. dopisania głosu "za".

XXXII/755/2021
13.

Podjęcie uchwały w sprawie nadania rondu w mieście Bielsku-Białej nazwy - Bolka i Lolka.
DRUK NR 767

plik mp3

Wynik
głosowania 11

*UWAGA DO WYNIKU GŁOSOWANIA 11:
Zgłoszenie
Radnego
Marcina Litwina
do protokołu sesji RM - dot. dopisania głosu "za".

XXXII/756/2021
14.

Podjęcie uchwały w sprawie nadania drodze wewnętrznej w mieście Bielsku-Białej nazwy - Dobrego Dnia.
DRUK NR 768

plik mp3 Wynik
głosowania 12
XXXII/757/2021
15.

Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie miasta Bielska-Białej miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
DRUK NR 764 – II WERSJA

plik mp3 Wynik
głosowania 13
XXXII/758/2021
16.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Bielsku-Białej ozn. jako działka nr 343/10 obręb Biała Miasto, stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała.
DRUK NR 762

plik mp3 Wynik
głosowania 14
XXXII/759/2021
17.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Bielsku-Białej ozn. jako działki o numerach: 4083/26, 4176/10, 4097/50 i 4079/151 obręb Lipnik, stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała.
DRUK NR 763

plik mp3 Wynik
głosowania 15
XXXII/760/2021
18.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako dz. 1341/59, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Szklanej, obręb Stare Bielsko.
DRUK NR 770

plik mp3 Wynik
głosowania 16
XXXII/761/2021
19.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej udziału w nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka 2812/20, położonej w Czechowicach-Dziedzicach, obręb 1 Czechowice, na rzecz jej współwłaściciela.
DRUK NR 771

plik mp3 Wynik
głosowania 17
XXXII/762/2021
20.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Bielsku-Białej ozn. jako działka nr 3509/2 obręb Lipnik, stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała.
DRUK NR 775

plik mp3 Wynik
głosowania 18
XXXII/763/2021
21.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Bielsku-Białej ozn. jako działki o numerach: 545/5, 558/209 i 821/255 obręb Lipnik, stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała.
DRUK NR 776

plik mp3 Wynik
głosowania 19
XXXII/764/2021
21a.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Tadeusza Regera, obręb Wapienica, ozn. jako dz. 39/173, 39/174, 39/175, obj. KW BB1B/00046384/6, zabudowanej budynkiem hali handlowo-usługowej.
DRUK NR 782

Projekt uchwały w Druku 782 został wprowadzony do porządku obrad w drodze głosowania w pkt 1.

plik mp3 Wynik
głosowania 20
XXXII/765/2021
22.

Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Akademii Umiejętności, Lipnickiej, Marii Skłodowskiej-Curie.
DRUK NR 772

plik mp3 Wynik
głosowania 21
XXXII/766/2021
23.

Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie Mikuszowice Śląskie w rejonie ulic Bystrzańskiej i Wolskiej.
DRUK NR 773

plik mp3 Wynik
głosowania 22
XXXII/767/2021
24.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów, które wymagają sprostowania oczywistych omyłek.
DRUK NR 774

plik mp3 Wynik
głosowania 23
XXXII/768/2021
25.

Podjęcie uchwały w sprawie uznania petycji dotyczącej poparcia Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego za niezasługującą w całości na uwzględnienie.
DRUK NR 778

plik mp3 Wynik
głosowania 24
XXXII/769/2021
26. Sprawy różne plik mp3 - -
27.

Zamknięcie obrad 

plik mp3 - -