XX sesja - 23 czerwca 2020

VIII kadencja Rady Miejskiej: 2018-2024

 

§ RODO: Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
 
Protokół XX/2020 sesji RM -  23 czerwca 2020 Protokół do pobrania

Retransmisja XX sesji RM

Zobacz retransmisję XX sesji Rady Miejskiej

Statystyka XX sesji RM Zobacz statystykę sesji
Wykaz podjętych uchwał Zobacz wykaz podjętych uchwał
Wyszukiwarka uchwał RM w BIP https://bip.um.bielsko.pl/Article/id,356.html
Stanowiska, rezolucje, apele RM https://rm.bielsko-biala.pl/stanowiska/2018-2024
Archiwum retransmisji sesji Rady Miejskiej VIII kadencji Zobacz archiwum retransmisji sesji Rady Miejskiej 2019-2024

* Uwaga: protokół może zawierać zanonimizowane dane osobowe (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - określane jako “RODO”).

 

Punkt
porządku
obrad
Tytuł punktu porządku obrad Plik dźwiękowy Wyniki głosowania Nr podjętej
uchwały RM
1. Otwarcie sesji Rady Miejskiej.

plik mp3

Wynik głosowania 1

 

-
2.

Przyjęcie protokołu XIX sesji Rady Miejskiej.

plik mp3 - -
3. 

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Bielsku-Białej na 2020 rok.
DRUK NR 471

plik mp3 Wynik głosowania 2 XX/451/202
4.

Rozpatrzenie Raportu o stanie miasta Bielska-Białej za rok 2019. Debata nad Raportem.
SPR. NR 37

plik mp3 - -
5.

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Bielska-Białej wotum zaufania.
DRUK NR 502

plik mp3 Wynik głosowania 3 XX/452/2020
6.

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania finansowego miasta Bielska-Białej za 2019 rok" wraz ze „Sprawozdaniem Prezydenta Miasta Bielska-Białej z wykonania budżetu za rok 2019".
DRUK NR 472

Sprawozdanie finansowe miasta Bielska-Białej za 2019 rok wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta.
SPR. NR 36

Sprawozdanie Nr BD.3035.3.2020 Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 30 marca 2020 r. z wykonania budżetu miasta Bielska-Białej za 2019 rok. 
SPR. NR 33

Informacja Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 26 marca 2020 r. o stanie mienia komunalnego Gminy Bielsko-Biała oraz Miasta na prawach powiatu Bielsko-Biała wg stanu na dzień 31.12.2019 r.
SPR. NR 31 Z ERRATĄ

plik mp3

Wynik głosowania 4

Wynik głosowania 5

XX/453/2020
7.

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Prezydenta Miasta z tytułu wykonania budżetu miasta Bielska-Białej za rok 2019.
DRUK NR 473

plik mp3 Wynik głosowania 6 XX/454/2020
8. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o interpelacjach i zapytaniach złożonych przez Radnych Rady Miejskiej.
(Pobierz)
plik mp3 - -
9.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/297/2019 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 17 grudnia 2019 r. - Wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej.
DRUK NR 494 - II WERSJA

plik mp3 Wynik głosowania 7 XX/455/2020
10.

Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2020 rok.
DRUK NR 495 + II WERSJA ZAŁĄCZNIKA NR 2 i NR 12

plik mp3 Wynik głosowania 8 XX/456/2020
11.

Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Bielska-Białej w 2020 roku oraz spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.
DRUK NR 496

plik mp3 Wynik głosowania 9 XX/457/2020
12.

Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki rewitalizacyjnej w Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację projektu pn. „Nowe życie w starych – nowych budynkach” etap I i etap II.
DRUK NR 497

UWAGA: w ww. sprawie Rada Miejska obradowała nad II wersją projektu uchwały w Druku Nr 497a - II wersja (w pkt 12a) i Druku Nr 497b - II wersja (w pkt 12b).

- - -
12a. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki rewitalizacyjnej w Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację projektu pn. „Nowe życie w starych – nowych budynkach. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – etap I”.
DRUK NR 497a - II WERSJA
plik mp3 Wynik głosowania 10 XX/458/2020
12b.

Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki rewitalizacyjnej w Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację projektu pn. „Nowe życie w starych – nowych budynkach. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – etap II".
DRUK NR 497b - II WERSJA

plik mp3 Wynik głosowania 11 XX/459/2020
13. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
DRUK NR 498
plik mp3 Wynik głosowania 12 XX/460/2020
14.

Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości opłaty za pobyt w Ośrodku Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej.
DRUK NR 461

plik mp3 Wynik głosowania 13 XX/461/2020
15.

Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
DRUK NR 463

plik mp3 Wynik głosowania 14 XX/462/2020
16.

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej w 2019 roku.
DRUK NR 466

plik mp3 Wynik głosowania 15 XX/463/2020
17.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/831/2018 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie miasta Bielska-Białej miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
DRUK NR 474

plik mp3 Wynik głosowania 16 XX/464/2020
18.

Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście Bielsko-Biała na rok szkolny 2020/2021.
DRUK NR 457 + AUTOPOPRAWKA

plik mp3 Wynik głosowania 17 XX/465/2020
19.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia Bielsko-Bialskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Bielsku-Białej i nadania mu Statutu.
DRUK NR 464

plik mp3 Wynik głosowania 18 XX/466/2020
20.

Podjęcie uchwały w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej nr 23 w Bielsku-Białej.
DRUK NR 470

plik mp3 Wynik głosowania 19 XX/467/2020
21.

Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród nauczycielom przedszkoli, szkół, placówek, dla których organem prowadzącym jest Miasto Bielsko-Biała.
DRUK NR 476

plik mp3 Wynik głosowania 20 XX/468/2020
22.

Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów i trybu przyznawania nagród za osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły, nauczycielom przedszkoli, szkół oraz placówek, dla których organem prowadzącym jest Miasto Bielsko-Biała.
DRUK NR 477

plik mp3 Wynik głosowania 21 XX/469/2020
23.

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na wykonanie projektu budowlanego remontu konserwatorskiego kamienicy przy ul. Zamkowej 8 w Bielsku-Białej dla właścicieli nieruchomości położonej przy ul. Zamkowej 8 w Bielsku-Białej - osób fizycznych.
DRUK NR 468

plik mp3 Wynik głosowania 22 XX/470/2020
24.

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na wykonanie projektu budowlanego remontu konserwatorskiego budynku przy ul. Zygmunta Lubertowicza 3 w Bielsku-Białej dla właścicieli nieruchomości położonej przy ul. Zygmunta Lubertowicza 3 w Bielsku-Białej - osób fizycznych. 
DRUK NR 469

plik mp3 Wynik głosowania 23 XX/471/2020
24a.

Podjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego dotyczącej Parku Krajobrazowego Beskidu Małego - część położona w województwie śląskim.
DRUK NR 505

Punkt 24a - wprowadzony do porządku obrad w drodze głosowania w punkcie 1.

plik mp3 Wynik głosowania 24 XX/472/2020
25. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg powiatowych.
DRUK NR 475
plik mp3 Wynik głosowania 25 XX/473/2020
26.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonych jako działki: 621/12, 630/17, 2246/9, 676/4, obręb Komorowice Krakowskie, położone w Bielsku-Białej.
DRUK NR 462

plik mp3 Wynik głosowania 26 XX/474/2020
27.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Bielska-Białej niezabudowanej nieruchomości ozn. jako działka 758/8 o pow. 424 m² obręb Komorowice Śląskie.
DRUK NR 465

plik mp3 Wynik głosowania 27 XX/475/2020
28.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Bielska-Białej nieruchomości niezabudowanej ozn. jako działka 1059/15 o pow. 522 m² obręb Stare Bielsko.
DRUK NR 478

plik mp3 Wynik głosowania 28 XX/476/2020
29.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie przez Gminę Bielsko-Biała części nieruchomości oznaczonej jako działka 883/19 obręb Aleksandrowice, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Szarotki.
DRUK NR 479

plik mp3 Wynik głosowania 29 XX/477/2020
30.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako działka 367/27, obręb Aleksandrowice, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Czwartaków.
DRUK NR 480

plik mp3 Wynik głosowania 30 XX/478/2020
31.

Podjęcie uchwały  w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako działka 120/18, obręb Wapienica, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Zniczowej.
DRUK NR 481

plik mp3 Wynik głosowania 31 XX/479/2020
32.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako działka 3548/3, obręb Hałcnów, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Zagrody.
DRUK NR 482

plik mp3 Wynik głosowania 32 XX/480/2020
33.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako działka 6/17, obręb Olszówka Górna, położonej w Bielsku-Białej przy al. Armii Krajowej.
DRUK NR 483

plik mp3 Wynik głosowania 33 XX/481/2020
34.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako działka 76/9, obręb Dolne Przedmieście 56, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Zygmunta Krasińskiego.
DRUK NR 484

plik mp3 Wynik głosowania 34 XX/482/2020
35.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie przez Gminę Bielsko-Biała części nieruchomości oznaczonej jako działka 159/5, obręb Wapienica, położonej przy ul. Cieszyńskiej w Bielsku-Białej.
DRUK NR 485

plik mp3 Wynik głosowania 35 XX/483/2020
36.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas oznaczony trzech lat oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako działki: 551/61, 551/60 oraz części działki 551/5, obręb Aleksandrowice, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Kazimierza Brodzińskiego.
DRUK NR 486

plik mp3 Wynik głosowania 36 XX/484/2020
37.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie przez Gminę Bielsko-Biała części nieruchomości oznaczonej jako działka 3298/6, obręb Stare Bielsko, położonej przy ul. Zapłocie Małe w Bielsku-Białej.
DRUK NR 487

plik mp3 Wynik głosowania 37 XX/485/2020
38.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako działka 6851/7, obręb Lipnik, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Ogrodowej.
DRUK NR 488

plik mp3 Wynik głosowania 38 XX/486/2020
39.

Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XXIX/561/2017 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała z jednoczesną sprzedażą budynku położonego przy ul. Partyzantów 59, w drodze przetargu.
DRUK NR 489

plik mp3 Wynik głosowania 39 XX/487/2020
40.

Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr LXII/989/2002 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 2 lipca 2002 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości oznaczonej jako pgr 4305/2, pgr 4304/2 i pbud 417/1, gm. kat. Lipnik obj. kw 61046, stanowiącej mienie komunalne, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Krakowskiej 3.
DRUK NR 490

Rada Miejska powróciła do punktu 40. po punkcie 45. porządku obrad.

plik mp3 - -
41. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego Nr 5 stanowiącego własność Gminy Bielsko-Biała w budynku położonym przy ulicy Bohaterów Warszawy 7 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i urządzeń oraz w prawie własności gruntu.
DRUK NR 491
plik mp3 Wynik głosowania 40 XX/488/2020
42. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie przez Gminę Bielsko-Biała nieruchomości oznaczonej jako działki: 4058/6, 4052/1, 4052/4, obręb Lipnik, położonej w rejonie ul. Orchidei w Bielsku-Białej.
DRUK NR 493
plik mp3 Wynik głosowania 41 XX/489/2020
43. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako działki: 811/17 i 5327/41 obręb Lipnik, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Górskiej.
DRUK NR 499
plik mp3 Wynik głosowania 42 XX/490/2020
44. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, części niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako dz. 2428/26 obręb Stare Bielsko, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Kupieckiej.
DRUK NR 500
plik mp3 Wynik głosowania 43 XX/491/2020
45. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, części niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako dz. 821/40 obręb Lipnik, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Szczęśliwej.
DRUK NR 501
plik mp3 Wynik głosowania 44 XX/492/2020
40. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr LXII/989/2002 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 2 lipca 2002 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości oznaczonej jako pgr 4305/2, pgr 4304/2 i pbud 417/1, gm. kat. Lipnik obj. kw 61046, stanowiącej mienie komunalne, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Krakowskiej 3.
DRUK NR 490
plik mp3 Wynik głosowania 45 XX/493/2020
46. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ulicy Górskiej.
DRUK NR 492
plik mp3 Wynik głosowania 46 XX/494/2020
47. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie Kamienica na południe od ulicy Gościnnej, w rejonie ulicy Kolistej.
DRUK NR 467
plik mp3

Wynik głosowania 47

Wynik głosowania 48

XX/495/2020
48. Podjęcie uchwały w sprawie uznania petycji Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin dotyczącej podjęcia działań przez samorząd Bielska-Białej na rzecz włączenia miasta do kolejowego połączenia transgranicznego z Katowic do Ostrawy – tzw. szprychy nr 7, która docierać ma do Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK) za niezasługującą na uwzględnienie w zakresie określonym w uzasadnieniu.
DRUK NR 503
plik mp3 Wynik głosowania 49 XX/496/2020
49. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji doraźnej do dokonania zniszczenia Karty zgłoszenia i dokumentów kandydatki na ławnika.
DRUK NR 504
plik mp3 Wynik głosowania 50 XX/497/2020
50. Sprawy różne plik mp3 - -
51. Zamknięcie obrad plik mp3 - -