XV sesja - 28 stycznia 2020

VIII kadencja Rady Miejskiej: 2018-2024

 

§ RODO: Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
 
Protokół XV/2020 sesji RM -  28 stycznia 2020 Protokół do pobrania

Retransmisja XV sesji RM

Zobacz retransmisję XV sesji Rady Miejskiej

Statystyka XV sesji RM Zobacz statystykę sesji
Wykaz podjętych uchwał Zobacz wykaz podjętych uchwał
Wyszukiwarka uchwał RM w BIP https://bip.um.bielsko.pl/Article/id,356.html
Stanowiska, rezolucje, apele RM https://rm.bielsko-biala.pl/stanowiska/2018-2024
Archiwum retransmisji sesji Rady Miejskiej VIII kadencji Zobacz archiwum retransmisji sesji Rady Miejskiej 2019-2024

* Uwaga: protokół może zawierać zanonimizowane dane osobowe (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - określane jako “RODO”).

 

Punkt
porządku
obrad
Tytuł punktu porządku obrad Plik dźwiękowy Wyniki głosowania Nr podjętej
uchwały RM
1. Otwarcie sesji Rady Miejskiej. plik mp3

Wynik głosowania 1

Wynik głosowania 2

Wynik głosowania 3

Wynik głosowania 4

Wynik głosowania 5

-
2.

Przyjęcie protokołu XIV sesji Rady Miejskiej.

plik mp3 - -
3. 

Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o interpelacjach i zapytaniach złożonych przez Radnych Rady Miejskiej.

plik mp3 - -
4.

Wystąpienia Parlamentarzystów i zaproszonych gości.

plik mp3 - -
5.

Przyjęcie sprawozdania Nr ZK.551.5.2019.MC Wspólnej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Bielska-Białej i Powiatu Bielskiego z dnia 20 grudnia 2019 r. z działalności za 2019 rok. 
SPR. NR 27

plik mp3 Wynik głosowania 6 Rada Miejska
przyjęła sprawozdanie
6.

Przyjęcie sprawozdania Nr 0057.2.2019 Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie realizacji uchwały Rady Miejskiej Bielska-Białej Nr XXI/572/2008 z dnia 22 lutego 2008 r. w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony w IV kwartale 2019 r. 
SPR. NR 28

plik mp3 Wynik głosowania 7 Rada Miejska
przyjęła sprawozdanie
7.

Podjęcie uchwały w sprawie odwołania z funkcji Przewodniczącej Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska, w związku ze złożoną rezygnacją. 
DRUK NR 347

plik mp3 Wynik głosowania 8 XV/323/2020
8.

Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska. 
DRUK NR 348

plik mp3 Wynik głosowania 9 XV/324/2020
9.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/297/2019 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 17 grudnia 2019 r. - Wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej. 
DRUK NR 344

plik mp3 Wynik głosowania 10 XV/325/2020
Uchwałę podjęto
wraz ze zgłoszoną autopoprawką.
10.

Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2020 rok.
DRUK NR 345

plik mp3 Wynik głosowania 11 XV/326/2020
11.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/533/2012 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia terminów i sposobu ustalania zaliczkowych wpłat nadwyżki środków obrotowych dokonywanych przez samorządowe zakłady budżetowe do budżetu Miasta Bielska-Białej oraz sposobu i terminów rocznych rozliczeń i dokonywania wpłat do budżetu Miasta Bielska-Białej. 
DRUK NR 342

plik mp3 Wynik głosowania 12 XV/327/2020
12.

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia od Wojewody Śląskiego zadania publicznego z zakresu administracji rządowej. 
DRUK NR 329

plik mp3 Wynik głosowania 13 XV/328/2020
13.

Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia Statutu Żłobka Miejskiego z siedzibą w Bielsku-Białej. 
DRUK NR 346

plik mp3 Wynik głosowania 14 XV/329/2020
14.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/69/2019 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w związku z zadaniem pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 31 w Bielsku-Białej przy ul. Zapłocie Duże 1”. 
DRUK NR 341

plik mp3 Wynik głosowania 15 XV/330/2020
14a.

Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród nauczycielom przedszkoli, szkół, placówek, dla których organem prowadzącym jest Miasto Bielsko-Biała. 
DRUK NR 350
Punkt 14a  wprowadzony do porządku obrad - w drodze głosowania w punkcie 1.

plik mp3 Wynik głosowania 16 XV/331/2020
15.

Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie funkcjonowania placówek przedszkolnych w Bielsku-Białej w lipcu i sierpniu. 
DRUK NR 328

plik mp3 Wynik głosowania 17 XV/332/2020
16.

Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Mechanicznego dla Dorosłych w Zespole Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących w Bielsku-Białej.
DRUK NR 332

plik mp3 Wynik głosowania 18 XV/333/2020
17.

Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Mechanicznego w Zespole Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących w Bielsku-Białej.
DRUK NR 333

plik mp3 Wynik głosowania 19 XV/334/2020
18.

Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Handlowego w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Michała Kaleckiego w Bielsku-Białej.
DRUK NR 334

plik mp3 Wynik głosowania 20 XV/335/2020
19.

Podjęcie uchwały w sprawie założenia Branżowej Szkoły I Stopnia nr 11 w Bielsku-Białej.
DRUK NR 335

plik mp3 Wynik głosowania 21 XV/336/2020
20.

Podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Miasta Bielska-Białej przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż Miasto Bielsko-Biała, a także trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu Miasta Bielska-Białej.
DRUK NR 336

plik mp3 Wynik głosowania 22 XV/337/2020
21.

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście Bielsko-Biała.
DRUK NR 340

plik mp3 Wynik głosowania 23 XV/338/2020
22.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia akceptacji na podjęcie działań w zakresie realizacji przedsięwzięć zmierzających do powstania na terenie Bielska-Białej instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych.
DRUK NR 339

plik mp3 Wynik głosowania 24 XV/339/2020
23.

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Bielska-Białej na lata 2020-2024".
DRUK NR 330 + AUTOPOPRAWKA Z 28.01.2020 R.

plik mp3 Wynik głosowania 25 XV/340/2020
23a.

Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych, których zarządcą jest Prezydent Miasta Bielska-Białej.
DRUK NR 349
Punkt 23a wprowadzony do porządku obrad - w drodze głosowania w punkcie 1.

plik mp3 Wynik głosowania 26 XV/341/2020
23b.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany załącznika nr 2 do uchwały nr VI/102/2011 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 12 kwietnia 2011 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Bielsko-Biała. 
DRUK NR 351 – II WERSJA
Punkt 23b wprowadzony do porządku obrad - w drodze głosowania w punkcie 1.

plik mp3 Wynik głosowania 27 XV/342/2020
23c.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr V/68/2011 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 8 marca 2011 r. w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, zmienionej uchwałą nr XIII/280/2019 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 19 listopada 2019 r. 
DRUK NR 352
Punkt 23c wprowadzony do porządku obrad - w drodze głosowania w punkcie 1.

plik mp3 Wynik głosowania 28 XV/343/2020
24.

Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony.
DRUK NR 337

plik mp3 Wynik głosowania 29 XV/344/2020
Uchwałę podjęto
wraz ze zgłoszoną autopoprawką.
25.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako działka 159/5, położonej przy ul. Cieszyńskiej obręb Wapienica.
DRUK NR 331

plik mp3 Wynik głosowania 30 XV/345/2020
26.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako działka 787/35, położonej przy ul. Bystrzańskiej obręb Mikuszowice Śląskie.
DRUK NR 338

plik mp3 Wynik głosowania 31 XV/346/2020
27.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako działka 3298/6, położonej przy ul. Zapłocie Małe obręb Stare Bielsko. 
DRUK NR 343

plik mp3 Wynik głosowania 32 XV/347/2020
28.

Sprawy różne.

plik mp3 - -
29.

Zakończenie obrad.

plik mp3 - -