XLIX sesja Rady Miejskiej - 20 października 2022

VIII kadencja Rady Miejskiej: 2018-2024

 

§ RODO: Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
 
Protokół XLIX/2022 sesji RM -  20 października 2022 Protokół do pobrania

Retransmisja XLIX sesji RM

Zobacz retransmisję XLIX sesji Rady Miejskiej

Statystyka XLIX sesji  Zobacz statystykę XLIX sesji
Wykaz podjętych uchwał Zobacz wykaz podjętych uchwał
Wyszukiwarka uchwał RM w BIP https://bip.um.bielsko.pl/Article/id,356.html
Stanowiska, rezolucje, apele RM https://rm.bielsko-biala.pl/stanowiska/2018-2024
Archiwum retransmisji sesji Rady Miejskiej VIII kadencji Zobacz archiwum retransmisji sesji Rady Miejskiej 2019-2024

 

Punkt
porządku
obrad
Tytuł punktu porządku obrad Plik dźwiękowy Wyniki głosowania Nr podjętej
uchwały RM
1.

Otwarcie sesji Rady Miejskiej.

plik mp3 Wynik
głosowania 1
-
2.

Wręczenie Pani Grażynie Staniszewskiej dyplomu o nadaniu tytułu „Zasłużony dla Miasta Bielska-Białej”.

plik mp3

- -
3.

Wręczenie Panu Andrzejowi Sikorze dyplomu o nadaniu tytułu „Zasłużony dla Miasta Bielska-Białej”.

- -
4.

Przyjęcie protokołu XLVIII sesji Rady Miejskiej.

plik mp3 - -
5.

Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej o interpelacjach i zapytaniach złożonych przez Radnych Rady Miejskiej.

plik mp3 - -
6.

Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej dotycząca oświadczeń majątkowych Radnych Rady Miejskiej Bielska-Białej za rok 2021.

plik mp3 - -
7.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/913/2021 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 21 grudnia 2021 r. – Wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej.
DRUK NR 1171 - II WERSJA

plik mp3 Wynik
głosowania 2
XLIX/1136/2022
8.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/914/2021 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 21 grudnia 2021 roku - Uchwała budżetowa miasta Bielska-Białej na 2022 rok.
DRUK NR 1172 - II WERSJA

plik mp3 Wynik
głosowania 3
XLIX/1137/2022
9.

Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2023 rok.
DRUK NR 1166

plik mp3

Wynik
głosowania 4

Wynik
głosowania 5

XLIX/1138/2022
10.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/29/2015 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie inkasa opłaty skarbowej.
DRUK NR 1167

plik mp3 Wynik
głosowania 6
XLIX/1139/2022
11.

Podjęcie uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej - samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, na podstawie Raportu za rok 2021 oraz prognozy na lata 2022-2024.
DRUK NR 1159

plik mp3 Wynik
głosowania 7
XLIX/1140/2022
12.

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdu na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu na rok 2023.
DRUK NR 1157 – II WERSJA

plik mp3 Wynik
głosowania 8
XLIX/1141/2022
13.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany załącznika nr 1 do Uchwały nr VI/102/2011 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 12 kwietnia 2011 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Bielsko-Biała.
DRUK NR 1168

plik mp3 Wynik
głosowania 9
XLIX/1142/2022
14.

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Zasad udzielania dotacji celowej na realizację projektu grantowego pn. „Likwidacja starych źródeł ciepła na paliwa stałe w Bielsku-Białej – etap II”, zwanych dalej Regulaminem Realizacji Projektu Grantowego.
DRUK NR 1169

plik mp3 Wynik
głosowania 10
XLIX/1143/2022
15.

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosku Prezydenta Miasta Bielska-Białej o udzielenie wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie działania polegającego na objęciu udziałów w istniejącej społecznej inicjatywie mieszkaniowej - SIM Śląsk Południe Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bielsku-Białej.
DRUK NR 1170

plik mp3 Wynik
głosowania 11
XLIX/1144/2022
16.

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu cmentarzy komunalnych w Bielsku-Białej.
DRUK NR 1160

plik mp3 Wynik
głosowania 12
XLIX/1145/2022
17.

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat cmentarnych na cmentarzach komunalnych w Bielsku-Białej.
DRUK NR 1165

plik mp3 Wynik
głosowania 13
XLIX/1146/2022
18.

Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XXXI/580/2017 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 20 czerwca 2017 roku w sprawie ustalenia opłat cmentarnych na cmentarzach komunalnych w Bielsku-Białej.
DRUK NR 1161 – II WERSJA

plik mp3 Wynik
głosowania 14
XLIX/1147/2022
19.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumień międzygminnych w sprawie powierzenia Gminie Bielsko-Biała wykonywania zadania publicznego związanego z zapewnieniem opieki bezdomnym zwierzętom.
DRUK NR 1173

plik mp3 Wynik
głosowania 15
XLIX/1148/2022
20.

Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Bielska-Białej. DRUK NR 1164

plik mp3 Wynik
głosowania 16
XLIX/1149/2022
21.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Bielsko-Biała prawa własności niezabudowanej nieruchomości ozn. jako dz. 1645/207 o pow. 1789 m² obręb Komorowice Krakowskie.
DRUK NR 1158

plik mp3 Wynik
głosowania 17
XLIX/1150/2022
22.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Bielsko-Biała prawa własności niezabudowanej nieruchomości ozn. jako dz. 997 o pow. 173 m² obręb Straconka.
DRUK NR 1162

plik mp3 Wynik
głosowania 18
XLIX/1151/2022
23.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony części o pow. 109 m² nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako działka 330/14 obręb Biała Miasto, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Stefanii Sempołowskiej.
DRUK NR 1163

plik mp3 Wynik
głosowania 19
XLIX/1152/2022
23a.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego dla obszaru obejmującego centrum Wapienicy.
DRUK NR 1174

Projekt uchwały został wprowadzony do porządku obrad w drodze głosowania w punkcie 1.

plik mp3 Wynik
głosowania 20
XLIX/1153/2022
24.

Podjęcie uchwały w sprawie uznania petycji dotyczącej nadania wybranej ulicy, skwerowi, placowi lub wybranemu rondu nazwy Zygmunta Glücksmanna za niezasługującą na uwzględnienie.
DRUK NR 1086 – II WERSJA

plik mp3 Wynik
głosowania 21
XLIX/1154/2022
25.

Sprawy różne.

plik mp3 - -
26.

Zamknięcie obrad.

plik mp3   -