XLIV sesja Rady Miejskiej - 21 kwietnia 2022 r.

VIII kadencja Rady Miejskiej: 2018-2024

 

§ RODO: Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
 
Protokół XLIV/2022 sesji RM - 21 kwietnia 2022 Protokół do pobrania
Retransmisja XLIV sesji RM Zobacz retransmisję XLIV sesji Rady Miejskiej
Statystyka XLIV sesji RM Zobacz statystykę sesji
Wykaz podjętych uchwał Zobacz wykaz podjętych uchwał RM
Wyszukiwarka uchwał RM w BIP https://bip.um.bielsko.pl/Article/id,356.html
Stanowiska, rezolucje, apele RM https://rm.bielsko-biala.pl/stanowiska/2018-2024
Archiwum retransmisji sesji Rady Miejskiej VIII kadencji Zobacz archiwum retransmisji sesji Rady Miejskiej 2019-2024

 

Punkt
porządku
obrad
Tytuł punktu porządku obrad Plik dźwiękowy Wyniki głosowania Nr podjętej
uchwały RM
1.

Otwarcie sesji Rady Miejskiej.

plik mp3

Wynik głosowania 1

Wynik głosowania 2

Wynik głosowania 3

Wynik głosowania 4

-
2.

Przyjęcie protokołu XLIV sesji Rady Miejskiej Rady Miejskiej.

plik mp3 - -
3.

Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o interpelacjach i zapytaniach złożonych przez Radnych Rady Miejskiej.

plik mp3 - -
4.

Przyjęcie Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2021.
SPR. NR 60

plik mp3 Wynik głosowania 5 Rada Miejska przyjęła sprawozdanie
5.

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla miasta Bielska-Białej do roku 2025 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2029" wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko.
DRUK NR 1055

plik mp3 Wynik głosowania 6 XLIV/1014/2022
6.

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Bielsku-Białej na 2022 rok.
DRUK NR 1034

plik mp3 Wynik głosowania 7 XLIV/1015/2022
7.

Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Bielska-Białej” Panu Stanisławowi Peruckiemu.
DRUK NR 1054

plik mp3 Wynik głosowania 8 XLIV/1016/2022
8.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/913/2021 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 21 grudnia 2021 r. - Wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej.
DRUK NR 1052 i KOREKTA DO DRUKÓW 1052-1053

plik mp3 Wynik głosowania 9 XLIV/1017/2022
9.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/914/2021 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 21 grudnia 2021 roku - Uchwała budżetowa miasta Bielska-Białej na 2022 rok.
DRUK NR 1053 i KOREKTA DO DRUKÓW 1052-1053

plik mp3 Wynik głosowania 10 XLIV/1018/2022
10.

Podjęcie uchwały w sprawie określenia zakresu pomocy udzielanej obywatelom Ukrainy przez Miasto Bielsko-Biała w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
DRUK NR 1056

plik mp3 Wynik głosowania 11 XLIV/1019/2022
10a.

Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia referendum lokalnego w istotnych sprawach dotyczących mieszkańców Miasta Bielska-Białej.
DRUK NR 1032 – II WERSJA

Punkt 10a został wprowadzony do porządku obrad

plik mp3 Wynik głosowania 12 -
11.

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Programu Naprawczego Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej - samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej - aktualizacji na lata 2021-2023.
DRUK NR 1046

plik mp3 Wynik głosowania 13 XLIV/1020/2022
12.

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Bielsko-Biała na lata 2022-2025".
DRUK NR 1033

plik mp3 Wynik głosowania 14 XLIV/1021/2022
13.

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Zasad udzielania dotacji celowej na realizację projektu grantowego pn. „Likwidacja starych źródeł ciepła na paliwa stałe w Bielsku-Białej – etap I”, zwanych dalej Regulaminem Realizacji Projektu Grantowego.
DRUK NR 1050 – II WERSJA

plik mp3 Wynik głosowania 15 XLIV/1022/2022
14.

Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Miasto Bielsko-Biała w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi. 
DRUK NR 1057

plik mp3 Wynik głosowania 16 XLIV/1023/2022
15.

Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Zakładowi Gospodarki Odpadami Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej niektórych zadań własnych Gminy Bielsko-Biała. 
DRUK NR 1058

plik mp3 Wynik głosowania 17 XLIV/1024/2022
16.

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej – ul. Czesława Tańskiego w Bielsku-Białej.
DRUK NR 1036

plik mp3 Wynik głosowania 18 XLIV/1025/2022
17.

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej – ul. Słowiańskiej w Bielsku-Białej.
DRUK NR 1037

plik mp3 Wynik głosowania 19 XLIV/1026/2022
18.

Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu.
DRUK NR 1038

plik mp3 Wynik głosowania 20 XLIV/1027/2022
19.

Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu.
DRUK NR 1039

plik mp3 Wynik głosowania 21 XLIV/1028/2022
20.

Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XLVII/1139/2014 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako dz. 1337/10, dz. 1334/21, dz. 1334/23 o łącznej powierzchni 13.370 m², położonej w Bielsku-Białej przy skrzyżowaniu ul. Grondysa i Pileckiego.
DRUK NR 1035

plik mp3 Wynik głosowania 22 XLIV/1029/2022
21.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako działka 792/4, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Za Kuźnią, obręb Komorowice Krakowskie.
DRUK NR 1040

plik mp3 Wynik głosowania 23 XLIV/1030/2022
22.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako działka 792/3, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Za Kuźnią, obręb Komorowice Krakowskie.
DRUK NR 1041

plik mp3 Wynik głosowania 24 XLIV/1031/2022
23.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako dz. 702/3, położonej w Bielsku-Białej w rejonie ul. Dzwonkowej, obręb Międzyrzecze Górne.
DRUK NR 1042

plik mp3 Wynik głosowania 25 XLIV/1032/2022
24

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/344/2020 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony.
DRUK NR 1043 – II WERSJA

plik mp3 Wynik głosowania 26 XLIV/1033/2022
25.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/739/2013 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawki procentowej bonifikaty od ceny zbycia nieruchomości gruntowej na rzecz właścicieli lokali w celu spełnienia wymogów działki budowlanej.
DRUK NR 1044

plik mp3 Wynik głosowania 27 XLIV/1034/2022
26.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/591/2012 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 23 października 2012 r. w sprawie sprzedaży pomieszczenia gospodarczego w budynku przy ul. S. Wyspiańskiego 34 w drodze przetargu.
DRUK NR 1045

plik mp3 Wynik głosowania 28 XLIV/1035/2022
27.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie w drodze darowizny na rzecz Gminy Bestwina prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała.
DRUK NR 1047

plik mp3 Wynik głosowania 29 XLIV/1036/2022
27a.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego teren położony pomiędzy ulicami: Cieszyńską, Smolną, Olszową, Lotniczą, Zwardońską, Antyczną i rejonem ulic: Wierzbowej i Pieczarkowej.
DRUK NR 1059

Punkt 27a został wprowadzony do porządku obrad

plik mp3 Wynik głosowania 30
Wynik głosowania 31
XLIV/1037/2022
27b.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego bielskiej Starówki.
DRUK NR 1060

Punkt 27b został wprowadzony do porządku obrad

plik mp3 Wynik głosowania 32 XLIV/1038/2022
27c.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie mieszkalnictwa, usług i terenów zieleni, dla rejonu ul. Kolistej w Bielsku-Białej.
DRUK NR 1061

Punkt 27c został wprowadzony do porządku obrad

plik mp3 Wynik głosowania 33
Wynik głosowania 34
Wynik głosowania 35

 
XLIV/1039/2022
28.

Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Radę Osiedla Wojska Polskiego.
DRUK NR 1051

plik mp3 Wynik głosowania 36 XLIV/1040/2022
29.

Podjęcie uchwały w sprawie uznania petycji dotyczącej powołania Miejskiej Rady Kobiet za niezasługującą na uwzględnienie.
DRUK NR 1048

plik mp3

Głosowanie 37 - anulowane

Wynik głosowania 38

XLIV/1041/2022
30.

Podjęcie uchwały w sprawie uznania petycji dotyczącej powołania w trybie pilnym centralnego punktu kryzysowego dla Bielska-Białej i okolic w hali pod Dębowcem przy ul. Karbowej 26 za niezasługującą na uwzględnienie.
DRUK NR 1049

plik mp3 Wynik głosowania 39 XLIV/1042/2022
31.

Sprawy różne.

plik mp3 - -
32.

Zamknięcie obrad.

plik mp3 - -