XLI sesja Rady Miejskiej - 17 lutego 2022 r.

VIII kadencja Rady Miejskiej: 2018-2024

 

§ RODO: Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
 
Protokół XLI/2022 sesji RM - 17 lutego 2022 Protokół do pobrania
Statystyka sesji  Zobacz statystykę
Wykaz podjętych uchwał Zobacz wykaz podjętych uchwał

Retransmisja XLI sesji RM

Zobacz retransmisję XLI sesji Rady Miejskiej

Wyszukiwarka uchwał RM w BIP https://bip.um.bielsko.pl/Article/id,356.html
Stanowiska, rezolucje, apele RM https://rm.bielsko-biala.pl/stanowiska/2018-2024
Archiwum retransmisji sesji Rady Miejskiej VIII kadencji Zobacz archiwum retransmisji sesji Rady Miejskiej 2019-2024

 

Punkt
porządku
obrad
Tytuł punktu porządku obrad Plik dźwiękowy Wyniki głosowania Nr podjętej
uchwały RM
1.

Otwarcie sesji Rady Miejskiej.

Plik mp3

Wynik głosowania 1

Wynik głosowania 2

Wynik głosowania 3

Wynik głosowania 4

Wynik głosowania 5

 
2.

Przyjęcie protokołu XL sesji Rady Miejskiej.

Plik mp3 -  
3.

Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o interpelacjach i zapytaniach złożonych przez Radnych Rady Miejskiej.

Plik mp3 -  
4.

Przyjęcie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.
SPR. NR 56
Z uwagi na problemy techniczne punkt 4 był rozpatrywany po punkcie 6.

Plik mp3 - -
5.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/913/2021 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 21 grudnia 2021 r. - Wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej.
DRUK NR 976

Plik mp3 Wynik głosowania 6 XLI/955/2022
6.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/914/2021 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 21 grudnia 2021 roku - Uchwała budżetowa miasta Bielska-Białej na 2022 rok.
DRUK NR 977

Plik mp3 Wynik głosowania 7 XLI/956/2022
4. Przyjęcie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.
SPR. NR 56
Plik mp3 Wynik głosowania 8 Rada Miejska przyjęła sprawozdanie
7.

Podjęcie uchwały w sprawie uczczenia Jubileuszu 50-lecia powstania IV Liceum Ogólnokształcącego im. KEN w Bielsku-Białej.
DRUK NR 982

Plik mp3
(cz. 1)

Plik mp3
(cz. 2)

Plik mp3
(cz.3)

Wynik głosowania 9

XLI/957/2022
9.

Rozpatrzenie wniosku Komendanta Głównego OHP o wyrażenie zgody na rozwiązanie stosunku pracy z Radnym Rady Miejskiej.

W punkcie 9. Rada Miejska rozpatrywała projekt uchwały przygotowany z inicjatywy Komisji Bezpieczeństwa i Samorządności w sprawie odmówienia wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Rady Miejskiej.
DRUK NR 989

Przesunięcie punktu w porządku obrad z uwagi na problemy techniczne.

Plik mp3 Wynik głosowania 10 XLI/958/2022
8.

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia apelu domagającego się zawetowania tzw. ustawy „lex Czarnek”.
DRUK NR 983 i AUTOPOPRAWKA

Plik mp3 Wynik głosowania 11
Wynik głosowania 12
XLI/959/2022
9.

Rozpatrzenie wniosku Komendanta Głównego OHP o wyrażenie zgody na rozwiązanie stosunku pracy z Radnym Rady Miejskiej.

Projekt uchwały w sprawie odmówienia wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Rady Miejskiej.
DRUK NR 989

Punkt 9. Rada Miejska rozpatrzyła po punkcie 7
(zmiana w porządku obrad z uwagi na problemy techniczne).

 

- - -
10.

Podjęcie uchwały w sprawie terminu pierwszych wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta oraz zmiany uchwały Nr XXXVIII/909/2021 Rady Miejskiej z dnia 9 grudnia 2021 r. zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Bielska-Białej i nadania jej Statutu.
DRUK NR 975

Plik mp3 Wynik głosowania 13 XLI/960/2022
11.

Podjęcie uchwały w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych, którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu organizowanym przez Państwową Straż Pożarną, gminę i inne uprawnione podmioty.
DRUK NR 971

Na wniosek Prezydenta Miasta Rada Miejska przeprowadziła dalszą dyskusję po punkcie 18.

Plik mp3 - -
11a.

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej współwłaścicielom nieruchomości położonej w Bielsku-Białej przy pl. Wolności 5 na wykonanie remontu konserwatorskiego elewacji frontowej i dachu kamienicy posadowionej na tej nieruchomości.
DRUK NR 984

Projekt uchwały został wprowadzony do porządku obrad w drodze głosowania w punkcie 1.

Plik mp3 Wynik głosowania 14 XLI/961/2022
11b.

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej współwłaścicielom nieruchomości – osobom fizycznym, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Ratuszowej 2 na wykonanie remontu konserwatorskiego elewacji, sieni i klatki schodowej oraz izolacji ścian fundamentowych kamienicy posadowionej na tej nieruchomości.
DRUK NR 985

Projekt uchwały został wprowadzony do porządku obrad w drodze głosowania w punkcie 1.

Plik mp3 Wynik głosowania 15 XLI/962/2022
11c.

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej współwłaścicielom nieruchomości – osobom fizycznym, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Zamkowej 8 na wykonanie remontu konserwatorskiego elewacji, sieni i klatki schodowej oraz izolacji ścian fundamentowych kamienicy posadowionej na tej nieruchomości.
DRUK NR 986

Projekt uchwały został wprowadzony do porządku obrad w drodze głosowania w punkcie 1.

Plik mp3 Wynik głosowania 16 XLI/963/2022
11d.

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na wykonanie remontu dachu polegającego na wymianie pokrycia i ociepleniu poddasza budynku oświatowego - Dawnej Szkoły Żeńskiej w Bielsku-Białej przy pl. Marcina Lutra 7, dla Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Bielsku.
DRUK NR 987

Plik mp3 Wynik głosowania 17 XLI/964/2022
11e.

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na wykonanie remontu konserwatorskiego elewacji budynków plebanii przy pl. św. Mikołaja 15 i 16 dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Mikołaja w Bielsku-Białej.
DRUK NR 988

Projekt uchwały został wprowadzony do porządku obrad w drodze głosowania w punkcie 1.

Plik mp3 Wynik głosowania 18 XLI/965/2022
12.

Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania statutu Bielskiemu Centrum Kultury w Bielsku-Białej, Galerii Bielskiej BWA w Bielsku-Białej, Książnicy Beskidzkiej w Bielsku-Białej, Miejskiemu Domowi Kultury w Bielsku-Białej, Teatrowi Lalek „Banialuka” im. Jerzego Zitzmana w Bielsku-Białej, Teatrowi Polskiemu w Bielsku-Białej.
DRUK NR 974

Plik mp3 Wynik głosowania 19 XLI/966/2022
13.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/502/2020 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w sprawie przyjęcia Regulaminu naboru oraz realizacji projektu grantowego pn. "Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Bielska-Białej".
DRUK NR 981

Plik mp3 Wynik głosowania 20 XLI/967/2022
14.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako dz. 703/8, położonej w Bielsku-Białej w rejonie ul. Dzwonkowej, obręb Międzyrzecze Górne.
DRUK NR 972

Plik mp3 Wynik głosowania 21 XLI/968/2022
15.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie lub wynajęcie na czas nieoznaczony oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy lub najmu nieruchomości zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej stanowiących własność Gminy Bielsko-Biała lub Miasta Bielsko-Biała na prawach powiatu.
DRUK NR 973

Plik mp3 Wynik głosowania 22 XLI/969/2022
16.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała oznaczonej jako dz. 941, obj. KW BB1B/00096107/6, obręb Biała Miasto, zabudowanej budynkiem oznaczonym numerem porządkowym 5 przy ul. Łukowej.
DRUK NR 979

Plik mp3 Wynik głosowania 23 XLI/970/2022
17.

Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wprowadzającego zakaz zabudowy, w celu ochrony terenu zieleni w rejonie potoku Krzywa w Bielsku-Białej, na wschód od drogi ekspresowej S-69 i na północ od torów kolejowych - w zakresie zmiany sposobu odprowadzania wód opadowych i roztopowych oraz oczyszczonych ścieków.
DRUK NR 978

Plik mp3 Wynik głosowania 24 XLI/971/2022
18.

Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia petycji dotyczącej wydania zakazów stosowania maseczek ochronnych, kwarantann i izolacji medycznej oraz stosowania szczepionek mRNA.
DRUK NR 980

Plik mp3 Wynik głosowania 25 XLI/972/2022
11.

Podjęcie uchwały w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych, którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu organizowanym przez Państwową Straż Pożarną, gminę i inne uprawnione podmioty.
DRUK NR 971

Kontynuacja punktu.

Plik mp3 Wynik głosowania 26

XLI/973/2022

Rada Miejska podjęła uchwałę wraz z autopoprawką Prezydenta Miasta

19.

Sprawy różne.

Plik mp3 - -
20. Zamknięcie obrad. Plik mp3 - -