XIII sesja - 19 listopada 2019

VIII kadencja Rady Miejskiej: 2018-2024

 

§ RODO: Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
 
Protokół XIII/2019 sesji RM -  19 listopada 2019 Protokół do pobrania

Retransmisja XIII sesji RM

Zobacz retransmisję XIII sesji Rady Miejskiej

Statystyka XIII sesji RM Zobacz statystykę sesji
Wykaz podjętych uchwał Zobacz wykaz podjętych uchwał
Wyszukiwarka uchwał RM w BIP https://bip.um.bielsko.pl/Article/id,356.html
Stanowiska, rezolucje, apele RM https://rm.bielsko-biala.pl/stanowiska/2018-2024
Archiwum retransmisji sesji Rady Miejskiej VIII kadencji Zobacz archiwum retransmisji sesji Rady Miejskiej 2019-2024

* Uwaga: protokół może zawierać zanonimizowane dane osobowe (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - określane jako “RODO”).

 

Punkt
porządku
obrad
Tytuł punktu porządku obrad Plik dźwiękowy Wyniki głosowania Nr podjętej
uchwały RM
1. Otwarcie sesji Rady Miejskiej. plik mp3

Wynik głosowania 1

Wynik głosowania 2

Wynik głosowania 3

Wynik głosowania 4

-
2.

Przyjęcie protokołu XII sesji Rady Miejskiej.

plik mp3 - -
2a.

Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącej Rady Miejskiej w Bielsku-Białej.
DRUK NR 297
Punkt 2a  wprowadzono do porządku obrad w drodze głosowania w punkcie 1.
(kontynuacja punktu w dalszej części)

plik mp3 Wynik głosowania 5
Wynik głosowania 6
-
3.

Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o interpelacjach i zapytaniach złożonych przez Radnych Rady Miejskiej.
Punkt 3  przesunięty w porządku obrad do punktu 35b - w drodze głosowania w punkcie 1.

- -  
4.

Wystąpienia Parlamentarzystów i zaproszonych gości.

plik mp3 -  
5.

Przyjęcie informacji o realizacji zadań oświatowych Miasta Bielska-Białej
w roku szkolnym 2018/2019.
SPR. NR 25

plik mp3

Wynik głosowania 7 Rada Miejska
przyjęła sprawozdanie
6.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III/17/2018 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 18 grudnia 2018 r. - Wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej.
DRUK NR 283

plik mp3 Wynik głosowania 8 XIII/260/2019
2a.

Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącej Rady Miejskiej
w Bielsku-Białej.
DRUK NR 297   
(kontynuacja punktu)

plik mp3 Wynik głosowania 9

XIII/261/2019

Uchwałę podjęto z uwzględnieniem
wyniku głosowania tajnego. Na Wiceprzewodniczącą  RM wybrano Radną
Dorotę Piegzik-Izydorczyk.

7.

Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2019 rok.
DRUK NR 284

plik mp3 Wynik głosowania 10 XIII/262/2019
8.

Podjęcie uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania
sprawozdania finansowego miasta Bielska-Białej za 2019 i 2020 rok.
DRUK NR 278
(kontynuacja punktu w dalszej części)

plik mp3 - -
9.

Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
na 2020 rok.
DRUK NR 285

plik mp3 Wynik głosowania 11 XIII/263/2019
10.

Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2020 rok.
DRUK NR 286

plik mp3 Wynik głosowania 12

XIII/264/2019
Uchwałę podjęto
wraz ze zgłoszoną autopoprawką
w zakresie tytułu projektu uchwały,
tj. wykreślono słowa „na 2020 rok”.

11.

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi.
DRUK NR 267 + AUTOPOPRAWKA

plik mp3 Wynik głosowania 13 XIII/265/2019
12.

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia rodzaju dodatkowych
usług świadczonych przez Miasto Bielsko-Biała w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi.
DRUK NR 268

plik mp3 Wynik głosowania 14 XIII/266/2019
13.

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań na rzecz osób niepełnosprawnych, finansowanych ze środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, na rok 2019.
DRUK NR 273

plik mp3 Wynik głosowania 15 XIII/267/2019
8.

Podjęcie uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego miasta Bielska-Białej za 2019 i 2020 rok.
DRUK NR 278
(kontynuacja punktu)

plik mp3 Wynik głosowania 16

XIII/268/2019
Uchwałę podjęto wraz ze zgłoszoną autopoprawką w zakresie tytułu projektu uchwały. W miejsce słów "biegłego rewidenta" wprowadzono słowa "firmy audytorskiej".
 

14.

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Programu Naprawczego Beskidzkiego
Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej - samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej - aktualizacji na lata 2019-2021.
DRUK NR 281

plik mp3 Wynik głosowania 17 XIII/269/2019
15.

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Rady Seniorów Miasta Bielska-Białej. 
DRUK NR 270
(kontynuacja punktu w dalszej części)

plik mp3 - -
16.

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie miasta Bielska-Białej, na 2020 rok.
DRUK NR 262

plik mp3 Wynik głosowania 18 XIII/270/2019
17.

Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia Klubu Senior+ przy ul. Jutrzenki 20 w Bielsku-Białej.
DRUK NR 271

plik mp3 Wynik głosowania 19 XIII/271/2019
15.

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Rady Seniorów
Miasta Bielska-Białej.
DRUK NR 270
(kontynuacja punktu w dalszej części)

plik mp3 Wynik głosowania 20 -
18.

Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia Dziennego Domu Senior+ przy ul. Partyzantów 62 w Bielsku-Białej.
DRUK NR 272

plik mp3 Wynik głosowania 21 XIII/272/2019
19.

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składek członkowskich Miasta Bielska-Białej jako członka stowarzyszenia o nazwie Lokalna Organizacja Turystyczna „Beskidy”. 
DRUK NR 274

plik mp3 Wynik głosowania 22 XIII/273/2019
20.

Podjęcie uchwały w sprawie Programu współpracy Miasta Bielska-Białej z  organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok.
DRUK NR 275

plik mp3 Wynik głosowania 23 XIII/274/2019
21.

Podjęcie uchwały w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert oraz kryteriów wyboru ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego.
DRUK NR 269

plik mp3 Wynik głosowania 24 XIII/275/2019
22.

Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego współdziałania gmin wchodzących w skład aglomeracji Bielsko-Biała Komorowice przy realizacji zadania polegającego na aktualizacji obszaru i granic aglomeracji Bielsko-Biała Komorowice.
DRUK NR 265

plik mp3 Wynik głosowania 25 XIII/276/2019
23.

Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego współdziałania gmin wchodzących w skład aglomeracji Bielsko-Biała Wapienica przy realizacji zadania polegającego na aktualizacji obszaru i granic aglomeracji Bielsko-Biała Wapienica.
DRUK NR 266

plik mp3 Wynik głosowania 26 XIII/277/2019
24.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Zarządu Dróg w Bielsku-Białej.
DRUK NR 287

plik mp3 Wynik głosowania 27 XIII/278/2019
25.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany załącznika nr 2 do uchwały nr VI/102/2011 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 12 kwietnia 2011 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Bielsko-Biała.
DRUK NR 292

plik mp3 Wynik głosowania 28 XIII/279/2019
26.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr V/68/2011 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 8 marca 2011 r. w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych.
DRUK NR 293

plik mp3 Wynik głosowania 29 XIII/280/2019
27.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako działka 1300/504, położonej przy ul. Małopolskiej obręb Lipnik.
DRUK NR 276

plik mp3 Wynik głosowania 30 XIII/281/2019
28.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy niezabudowanych części nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako działka 168/1, położonej przy ul. Leszczyńskiej obręb Lipnik.
DRUK NR 277

plik mp3 Wynik głosowania 31 XIII/282/2019
29.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy niezabudowanej części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako działka 765/2 o pow. 28 m2, położonej przy ul. Oświęcimskiej obręb Aleksandrowice.
DRUK NR 279

plik mp3 Wynik głosowania 32 XIII/283/2019
30.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy niezabudowanej części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako działka 193/23 o pow. 96 m2, położonej przy ul. Olszówka obręb Mikuszowice Śląskie.
DRUK NR 280

plik mp3 Wynik głosowania 33 XIII/284/2019
15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Rady Seniorów
Miasta Bielska-Białej.
DRUK NR 270
(kontynuacja punktu w dalszej części)
plik mp3 - -
31.

Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren położony w Lipniku w rejonie ulicy Polnej.
DRUK NR 282

plik mp3 Wynik głosowania 34 XIII/285/2019
32.

Podjęcie uchwały w sprawie uznania petycji Towarzystwa Patriotycznego im. Jana Olszewskiego o nadanie miejscu publicznemu w centrum Bielska-Białej (ulica, plac) imienia niedawno zmarłego byłego Premiera III RP śp. Jana Olszewskiego za częściowo zasługującą na uwzględnienie.
DRUK NR 288

plik mp3 Wynik głosowania 35

Projekt uchwały został zdjęty z porządku obrad w drodze głosowania w tym punkcie. 

33.

Podjęcie uchwały w sprawie uznania petycji Stowarzyszenia Beskidzki Dom dotyczącej nadania nowych nazw ulic w Bielsku-Białej za częściowo zasługującą na uwzględnienie.
DRUK NR 289

plik mp3 Wynik głosowania 36 XIII/286/2019
15.

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Rady Seniorów Miasta Bielska-Białej.
DRUK NR 270
(kontynuacja punktu)

plik mp3 Wynik głosowania 37 XIII/287/2019
34.

Podjęcie uchwały w sprawie przekazania organowi właściwemu skargi z dnia 3 kwietnia 2019 r. na działania Dyrektora Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego w Bielsku-Białej.
DRUK NR 290

plik mp3 Wynik głosowania 38 XIII/288/2019
35.

Podjęcie uchwały w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
DRUK NR 291

plik mp3 Wynik głosowania 39 XIII/289/2019
35a.

Podjęcie uchwały w sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej do dokonywania czynności dotyczących podróży służbowych Przewodniczącego Rady Miejskiej.
DRUK NR 296

Punkt 35a  wprowadzony do porządku obrad - w drodze głosowania w punkcie 1.

plik mp3 Wynik głosowania 40 XIII/290/2019
35b.

Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o interpelacjach i zapytaniach złożonych przez Radnych Rady Miejskiej.
Punkt 35b – temat przesunięty z punktu 3. porządku obrad w drodze głosowania w punkcie 1.

plik mp3 - -
36.

Sprawy różne.

plik mp3 - -
37.

Zakończenie obrad.

plik mp3 - -