VIII sesja - 14 maja 2019

VIII kadencja Rady Miejskiej: 2018-2024

 

§ RODO: Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
 
Protokół VIII/2019 sesji RM -  14 maja 2019 Protokół do pobrania

Retransmisja VIII sesji RM

Zobacz retransmisję VIII sesji Rady Miejskiej

Statystyka VIII sesji RM Zobacz statystykę sesji
Wykaz podjętych uchwał Zobacz wykaz podjętych uchwał
Wyszukiwarka uchwał RM w BIP https://bip.um.bielsko.pl/Article/id,356.html
Stanowiska, rezolucje, apele RM https://rm.bielsko-biala.pl/stanowiska/2018-2024
Archiwum transmisji sesji Rady Miejskiej VIII kadencji Zobacz archiwum transmisji sesji Rady Miejskiej 2019-2024

* Uwaga: protokół może zawierać zanonimizowane dane osobowe (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - określane jako “RODO”).

 

Punkt Porządku obraz Tytuł punktu porządku obrad Plik dźwiękowy (mp3) Wyniki głosowania Nr podjętej uchwały RM
1. Otwarcie sesji Rady Miejskiej plik mp3

Wyniki głosowania 1

Wyniki głosowania 2

Wyniki głosowania 3

 
2. Przyjęcie protokołu VII sesji Rady Miejskiej plik mp3    
3. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o interpelacjach i zapytaniach złożonych przez Radnych Rady Miejskiej.

plik mp3

plik mp3

plik mp3

   
4. Wystąpienia Parlamentarzystów i zaproszonych gości. plik mp3    
5. Przyjęcie sprawozdania Nr MGR.0057.2.2019 Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 10 kwietnia 2019 r. z realizacji uchwały Rady Miejskiej Nr XXI/572/2008 z dnia 22 lutego 2008 r. w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony w I kwartale 2019 r. SPR. NR 13 plik mp3 Wynik głosowania 4 Rada Miejska przyjęła sprawozdanie.
6. Przyjęcie sprawozdania Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 24 kwietnia 2019 r. z realizacji „Programu współpracy Miasta Bielska-Białej z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok”.
SPR. NR 
plik mp3 Wynik głosowania 5 Rada Miejska przyjęła sprawozdanie.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2019 rok. DRUK NR 108 plik mp3 Wynik głosowania 6 VIII/91/2019
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III/17/2018 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 18 grudnia 2018 r. - Wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej.
DRUK NR 109 + KOREKTA
plik mp3 Wynik głosowania 7
VIII/92/2019
9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań na rzecz osób niepełnosprawnych, finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, na rok 2019.
DRUK NR 97
plik mp3 Wynik głosowania 8 VIII/93/2019
10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia „Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2014-2020”.
DRUK NR 98
plik mp3 Wynik głosowania 9 VIII/94/2019
11. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Szkoły Podstawowej nr 30 z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Mazańcowickiej 34 i nadania jej statutu.
DRUK NR 107
plik mp3 Wynik głosowania 10 VIII/95/2019
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Bielsko-Biała oraz określenia granic ich obwodów, z uwzględnieniem szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Miasta Bielska-Białej prowadzonych przez inne organy prowadzące.
DRUK NR 61 - II WERSJA
plik mp3 Wynik głosowania 11 VIII/96/2019
13. Podjęcie uchwały w sprawie planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych prowadzonych przez Miasto Bielsko-Biała, z uwzględnieniem szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Miasta Bielska-Białej prowadzonych przez inne organy prowadzące, tak aby umożliwić dzieciom i młodzieży realizację odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki, na okres od dnia 1 września 2019 r.
DRUK NR 62 - II WERSJA
plik mp3 Wynik głosowania 12 VIII/97/2019
14. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę nr XLV/890/2018 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w sprawie przystąpienia Gminy Bielsko-Biała jako Partnera do projektu Welcoming International Talent (Witamy Międzynarodowe Talenty) dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu URBACT III.
DRUK NR 96
plik mp3 Wynik głosowania 13 VIII/98/2019
15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zadania pn.: „Kompleksowy program ochrony powietrza atmosferycznego w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery miasta Bielska-Białej z budynków mieszkalnych w roku 2019” oraz w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania.
DRUK NR 106
plik mp3 Wynik głosowania 14 VIII/99/2019
16. Podjęcie uchwały  zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
DRUK NR 105 + II WERSJA
plik mp3 Wynik głosowania 15 VIII/100/2019
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/650/2017 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia „Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Bielska-Białej na lata 2018-2022”.
DRUK NR 102
plik mp3 Wynik głosowania 16 VIII/101/2019
18. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony.
DRUK NR 100 + II WERSJA
plik mp3 Wynik głosowania 17 VIII/102/2019
19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako działki o numerach: 1955/13 i 1955/16 obj. KW BB1B/00060379/2 obręb Stare Bielsko, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Działkowców 12A.
DRUK NR 95
plik mp3 Wynik głosowania 18 VIII/103/2019
20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, ozn. jako działka 384/146, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Józefa Rymera 7 na rzecz współwłaścicieli nieruchomości ozn. jako działka 1242.
DRUK NR 101
plik mp3 Wynik głosowania 19 VIII/104/2019
21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako działka 609/3, położonej przy ul. Pienińskiej obręb Stare Bielsko.
DRUK NR 103
plik mp3 Wynik głosowania 20 VIII/105/2019
22. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako działki: 4594/42 i 6989/3 obręb Lipnik, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Edwarda Dembowskiego.
DRUK NR 104 + II WERSJA
plik mp3 Wynik głosowania 21 VIII/106/2019
23. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XXVIII/549/2017 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 25 kwietnia 2017 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w zachodniej części Bielska-Białej – w rejonie potoku Rudawka oraz na zachód od ul. Grawerskiej.
DRUK NR 99
plik mp3 Wynik głosowania 22 VIII/107/2019
24. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 28 stycznia 2019 r. pana W_______ G_______ na działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej.
DRUK NR 110
plik mp3 Wynik głosowania 23 VIII/108/2019
25. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 21 lutego 2019 roku pana A_______ J_______ na działanie Prezydenta Miasta i służb mu podległych.
DRUK NR 111
    Projekt uchwały 
w Druku Nr 111 został zdjęty z porządku obrad na wniosek Komisji SWiP.
26. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 10 lutego 2019 r. pani M______ H______ zawierającej zarzuty na pismo Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 7 listopada 2018 r.
DRUK NR 112
plik mp3 Wynik głosowania 24 VIII/109/2019
27. Podjęcie uchwały w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie.
DRUK NR 113
plik mp3 Wynik głosowania 25 VIII/110/2019
28. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Osiedla Aleksandrowice.
DRUK NR 114
plik mp3 Wynik głosowania 26

VIII/111/2019

Uchwałę podjęto wraz 
z autopoprawką Komisji BiS.

29. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Osiedla Beskidzkiego.
DRUK NR 115
plik mp3 Wynik głosowania 27

VIII/112/2019

Uchwałę podjęto wraz 
z autopoprawką Komisji BiS.

30. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Osiedla Biała Krakowska.
DRUK NR 116
plik mp3 Wynik głosowania 28

VIII/113/2019

Uchwałę podjęto wraz 
z autopoprawką Komisji BiS.

31. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Osiedla Biała Północ.
DRUK NR 117     
plik mp3 Wynik głosowania 29

VIII/114/2019

Uchwałę podjęto wraz 
z autopoprawką Komisji BiS.

32. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Osiedla Biała Śródmieście.
DRUK NR 118
plik mp3 Wynik głosowania 30

VIII/115/2019

Uchwałę podjęto wraz 
z autopoprawką Komisji BiS.

33. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Osiedla Biała Wschód.
DRUK NR 119
plik mp3 Wynik głosowania 31

VIII/116/2019

Uchwałę podjęto wraz 
z autopoprawką Komisji BiS.

34. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Osiedla Bielsko Południe.
DRUK NR 120
plik mp3 Wynik głosowania 32

VIII/117/2019

Uchwałę podjęto wraz 
z autopoprawką Komisji BiS.
 

35. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Osiedla Dolne Przedmieście.
DRUK NR 121
plik mp3 Wynik głosowania 33

VIII/118/2019

Uchwałę podjęto wraz 
z autopoprawką Komisji BiS.

36. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Osiedla Górne Przedmieście.
DRUK NR 122
plik mp3 Wynik głosowania 34

VIII/119/2019

Uchwałę podjęto wraz 
z autopoprawką Komisji BiS.

37. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Osiedla Grunwaldzkiego.
DRUK NR 123
plik mp3 Wynik głosowania 35

VIII/120/2019

Uchwałę podjęto wraz 
z autopoprawką Komisji BiS.

38. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Osiedla Hałcnów.
DRUK NR 124
plik mp3 Wynik głosowania 36

VIII/121/2019

Uchwałę podjęto wraz 
z autopoprawką Komisji BiS.

39. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Osiedla Kamienica.
DRUK NR 125 
plik mp3 Wynik głosowania 37

VIII/122/2019

Uchwałę podjęto wraz 
z autopoprawką Komisji BiS.

40. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Osiedla Karpackiego.
DRUK NR 126
pliki mp3 Wynik głosowania 38

VIII/123/2019

Uchwałę podjęto wraz 
z autopoprawką Komisji BiS.

41. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Osiedla Komorowice Krakowskie.
DRUK NR 127
plik mp3 Wynik głosowania 39

VIII/124/2019

Uchwałę podjęto wraz 
z autopoprawką Komisji BiS.

42. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Osiedla Komorowice Śląskie.
DRUK NR 128     
plik mp3 Wynik głosowania 40

VIII/125/2019

Uchwałę podjęto wraz 
z autopoprawką Komisji BiS.

43. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Osiedla  Kopernika.
DRUK NR 129
plik mp3 Wynik głosowania 41

VIII/126/2019

Uchwałę podjęto wraz 
z autopoprawką Komisji BiS.
 

44. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Osiedla Leszczyny.
DRUK NR 130    
plik mp3 Wynik głosowania 42

VIII/127/2019

Uchwałę podjęto wraz 
z autopoprawką Komisji BiS.

45. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Osiedla Lipnik.
DRUK NR 131
plik mp3 Wynik głosowania 43

VIII/128/2019

Uchwałę podjęto wraz 
z autopoprawką Komisji BiS.

46. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Osiedla Mieszka I.
DRUK NR 132
plik mp3 Wynik głosowania 44

VIII/129/2019

Uchwałę podjęto wraz 
z autopoprawką Komisji BiS.

47. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Osiedla Mikuszowice Krakowskie.
DRUK NR 133    
plik mp3 Wynik głosowania 45

VIII/130/2019

Uchwałę podjęto wraz 
z autopoprawką Komisji BiS.

48. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Osiedla Mikuszowice Śląskie.
DRUK NR 134
plik mp3 Wynik głosowania 46

VIII/131/2019

Uchwałę podjęto wraz 
z autopoprawką Komisji BiS.

49. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Osiedla Piastowskiego.
DRUK NR 135
plik mp3 Wynik głosowania 47

VIII/132/2019

Uchwałę podjęto wraz 
z autopoprawką Komisji BiS.

50. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Osiedla Polskich Skrzydeł.
DRUK NR 136
plik mp3 Wynik głosowania 48

VIII/133/2019

Uchwałę podjęto wraz 
z autopoprawką Komisji BiS.

51. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Osiedla Słonecznego.
DRUK NR 137
plik mp3 Wynik głosowania 49

VIII/134/2019

Uchwałę podjęto wraz 
z autopoprawką Komisji BiS.

52. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Osiedla Stare Bielsko.
DRUK NR 138    
plik mp3 Wynik głosowania 50

VIII/135/2019

Uchwałę podjęto wraz 
z autopoprawką Komisji BiS.

53. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Osiedla Straconka.
DRUK NR 139    
plik mp3 Wynik głosowania 51

VIII/136/2019

Uchwałę podjęto wraz 
z autopoprawką Komisji BiS.

54. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Osiedla Śródmieście Bielsko.
DRUK NR 140    
plik mp3 Wynik głosowania 52

VIII/137/2019

Uchwałę podjęto wraz 
z autopoprawką Komisji BiS.

55. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Osiedla Wapienica.
DRUK NR 141    
plik mp3 Wynik głosowania 53

VIII/138/2019

Uchwałę podjęto wraz 
z autopoprawką Komisji BiS.

56. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Osiedla Wojska Polskiego.
DRUK NR 142
plik mp3 Wynik głosowania 54

VIII/139/2019

Uchwałę podjęto wraz 
z autopoprawką Komisji BiS.

57. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Osiedla Złote Łany.
DRUK NR 143
plik mp3 Wynik głosowania 55

VIII/140/2019

Uchwałę podjęto wraz 
z autopoprawką Komisji BiS.

58. Sprawy różne plik mp3    
59. Zakończenie obrad plik mp3