V sesja - 26 lutego 2019

VIII kadencja Rady Miejskiej: 2018-2024

 

§ RODO: Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
 
Protokół V/2019 sesji RM -  26 lutego 2019 Protokół do pobrania

Retransmisja V sesji RM

Zobacz retransmisję V sesji Rady Miejskiej

Statystyka V sesji RM Zobacz statystykę sesji
Wykaz podjętych uchwał Zobacz wykaz podjętych uchwał
Wyszukiwarka uchwał RM w BIP https://bip.um.bielsko.pl/Article/id,356.html
Stanowiska, rezolucje, apele RM https://rm.bielsko-biala.pl/stanowiska/2018-2024
Archiwum transmisji sesji Rady Miejskiej VIII kadencji Zobacz archiwum transmisji sesji Rady Miejskiej 2019-2024

* Uwaga: protokół może zawierać zanonimizowane dane osobowe (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - określane jako “RODO”).

 

Punkt
porządku
obrad
Tytuł punktu porządku obrad Plik dźwiękowy Wyniki głosowania Nr podjętej
uchwały RM
1. Otwarcie sesji Rady Miasta plik mp3 Wynik głosowania -
2. Przyjęcie protokołu IV sesji Rady Miejskiej plik mp3 - -
3. Wystąpienia Parlamentarzystów i zaproszonych gości. plik mp3 - -
4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej 
o interpelacjach i zapytaniach złożonych przez Radnych Rady Miejskiej.
plik mp3 - -
5. Przyjęcie sprawozdania Nr MGR.0057.2.2018 Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie realizacji uchwały Rady Miejskiej Nr XXI/572/2008 z dnia 22 lutego 2008 r. w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony 
w IV kwartale 2018 r.
SPR. NR 2
plik mp3 Wynik głosowania -
6. Przyjęcie sprawozdania Nr ON.II.0057.4.2018.BJ Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 31 stycznia 2019 r. z działalności Prezydenta Miasta w IV kwartale2018 roku według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku.
SPR. NR 3
plik mp3 Wynik głosowania -
7. Przyjęcie sprawozdania Nr RM.0008.1.2019.OBB Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 5 lutego 2019 r. z realizacji uchwały Nr XXXIX/773/2018 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dla zapewnienia mieszkańcom Bielska-Białej możliwości partycypacji w procesie podejmowania decyzji co do części wydatków z budżetu miasta. 
SPR. NR 4
plik mp3 Wynik głosowania -
8. Przyjęcie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.
SPR. NR 5
plik mp3 Wynik głosowania -
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady Miejskiej do Rady Działalności Pożytku Publicznego w Bielsku-Białej. 
DRUK NR 47
plik mp3 Wynik głosowania V/40/2019 
10. Podjęcie uchwały w sprawie delegowania przedstawicieli Rady Miejskiej do wspólnej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Bielska-Białej (miasto na prawach powiatu) oraz Powiatu Bielskiego.
DRUK NR 48
plik mp3 Wynik głosowania V/41/2019 
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2019 rok.
DRUK NR 54
plik mp3 Wynik głosowania V/42/2019 
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III/17/2018 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 18 grudnia 2018 r. - Wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej. 
DRUK NR 55 - II WERSJA
plik mp3 Wynik głosowania V/43/2019
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/465/2017 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie 
ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia.
DRUK NR 40
plik mp3 Wynik głosowania V/44/2019 
14. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia Klubu Senior+ przy ul. Jesionowej 13 w Bielsku-Białej.
DRUK NR 43
plik mp3  Wynik głosowania V/45/2019
15. Podjęcie uchwały w sprawie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania pn.: "Kompleksowy program ochrony powietrza atmosferycznego w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery miasta Bielska-Białej z budynków mieszkalnych w roku 2019".
DRUK NR 51
plik mp3 Wynik głosowania V/46/2019
16. Podjęcie uchwały w sprawie zadania pn.: „Kompleksowy program ochrony powietrza atmosferycznego w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery miasta Bielska-Białej z budynków mieszkalnych w roku 2019” oraz w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania. 
DRUK NR 50
plik mp3 Wynik głosowania V/47/2019 
17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Bielska-Białej na 2019 r. 
DRUK NR 57
plik mp3 Wynik głosowania V/48/2019 
18. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez miasto Bielsko-Biała w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi.
DRUK NR 49
plik mp3 Wynik głosowania V/49/2019 
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr VIII/101/2015 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania dla pojazdów samochodowych na drogach publicznych na obszarze miasta Bielska-Białej.
DRUK NR 45
plik mp3 Wynik głosowania V/50/2019
20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XLIV/879/2018 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr VIII/101/2015 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania dla pojazdów samochodowych na drogach publicznych na obszarze miasta Bielska-Białej. 
DRUK NR 46
plik mp3 Wynik głosowania V/51/2019
21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Podleśnej 20.
DRUK NR 41
plik mp3 Wynik głosowania V/52/2019
22. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr LVIII/1352/2010 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Browarnej wraz ze sprzedażą budynku Nr 9. 
DRUK NR 42
plik mp3 Wynik głosowania V/53/2019
23. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako działka 749/3 o pow. 1428 m2, położonej w Bielsku-Białej przy ulicy Konwojowej,  obręb Komorowice Śląskie.
DRUK NR 52
plik mp3 Wynik głosowania V/54/2019
24. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XL/956/2014 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 22 położonego w budynku przy ul. Jesionowej 17 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i urządzeń oraz w prawie własności gruntu w drodze przetargu.
DRUK NR 53
plik mp3 Wynik głosowania V/55/2019
25. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w celu uwzględnienia granic obszarów przedstawionych na mapach zagrożenia powodziowego.
DRUK NR 44
plik mp3 Wynik głosowania V/56/2019 
26. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 7 listopada 2018 roku Pana M_____ L______  na dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Bielsku-Białej oraz dyrektora Miejskiego Zarządu Oświaty w Bielsku-Białej. 
DRUK NR 56
plik mp3 Wynik głosowania V/57/2019
27. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Nr III/25/2018 z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów stanowiących własność Gminy Bielsko-Biała. 
DRUK NR 58
plik mp3 Wynik głosowania Uchwała nie
została podjęta 
z uwagi na wynik głosowania.
28. Sprawy różne. plik mp3 - -
29. Zakończenie obrad. plik mp3 - -