LXV sesja Rady Miejskiej w Bielsku-Białej - 23 listopada 2023

VIII kadencja Rady Miejskiej: 2018-2024

 

§ RODO: Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
 
Protokół sesji RM Zobacz protokół LXV sesji Rady Miejskiej
z 23 listopada 2023

Retransmisja sesji RM

Zobacz retransmisję LXV sesji Rady Miejskiej
Statystyka sesji RM Zobacz statystykę LXV sesji Rady Miejskiej
Wykaz podjętych uchwał Zobacz wykaz uchwał LXV sesji Rady Miejskiej
Wyszukiwarka uchwał RM w BIP Zobacz/wyszukaj uchwałę Rady Miejskiej w BIP
Stanowiska, rezolucje, apele RM Zobacz stanowiska Rady Miejskiej 2018-2024
Archiwum retransmisji sesji Rady Miejskiej VIII kadencji Zobacz archiwum retransmisji sesji Rady Miejskiej 2019-2024
Galeria sesji RM

Zobacz galerię LXV sesji Rady Miejskiej
fot.

* Uwaga: protokół może zawierać zanonimizowane dane osobowe (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - określane jako “RODO”).

Punkt
porządku
obrad
Tytuł punktu porządku obrad Plik dźwiękowy Wyniki głosowania Nr podjętej
uchwały RM
1.

Otwarcie sesji Rady Miejskiej.

plik mp3 Wynik głosowania 1 -
2.

Przyjęcie protokołu LXIV sesji Rady Miejskiej.

plik mp3 - -
3.

Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej o interpelacjach i zapytaniach złożonych przez Radnych Rady Miejskiej.

plik mp3 - -
4.

Przyjęcie informacji o realizacji zadań oświatowych miasta Bielska-Białej w roku szkolnym 2022/2023. 
SPR. NR 80

plik mp3 Wynik głosowania 2 Rada Miejska przyjęła informację
5.

Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Bielska-Białej” Pani Grażynie Chorąży.
DRUK NR 1491

plik mp3 Wynik głosowania 3 LXV/1440/2023
6.

Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Bielska-Białej” Panu Stanisławowi Janickiemu.
DRUK NR 1492

plik mp3 Wynik głosowania 4 LXV/1441/2023
7.

Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Bielska-Białej” Panu Marianowi Wnukowi.
DRUK NR 1493

plik mp3 Wynik głosowania 5 LXV/1442/2023
8.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LII/1200/2022 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 22 grudnia 2022 r. - Wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej.
DRUK NR 1479 - II WERSJA

plik mp3 Wynik głosowania 6 LXV/1443/2023
9.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LII/1201/2022 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 22 grudnia 2022 roku - Uchwała budżetowa miasta Bielska-Białej na 2023 rok. 
DRUK NR 1480 - II WERSJA         

plik mp3 Wynik głosowania 7 LXV/1444/2023
10.

Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXXIII/776/2021 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 24 czerwca 2021 roku w sprawie szczegółowych zasad, sposobów i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających miastu Bielsko-Biała i jego jednostkom organizacyjnym.
DRUK NR 1481

plik mp3 Wynik głosowania 8 LXV/1445/2023
11.

Podjęcie uchwały w sprawie wyboru firmy audytorskiej do badania sprawozdania finansowego miasta Bielska-Białej za 2023 i za 2024 rok.
DRUK NR 1482

plik mp3 Wynik głosowania 9 LXV/1446/2023
12.

Podjęcie uchwały w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników oraz kandydatów na strażaka ratownika Ochotniczych Straży Pożarnych, którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu organizowanym przez Państwową Straż Pożarną, gminę i inne uprawnione podmioty.
DRUK NR 1474

plik mp3 Wynik głosowania 10 LXV/1447/2023
13.

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu Zrównoważonej Mobilności dla Aglomeracji Beskidzkiej 2040+.
DRUK NR 1478

plik mp3 Wynik głosowania 11 LXV/1448/2023
14.

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań na rzecz osób niepełnosprawnych, finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, na rok 2023.
DRUK NR 1469

plik mp3 Wynik głosowania 12 LXV/1449/2023
15.

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2024-2028.
DRUK NR 1464

plik mp3 Wynik głosowania 13 LXV/1450/2023
16.

Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego przyznania zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.
DRUK NR 1463

plik mp3 Wynik głosowania 14 LXV/1451/2023
17.

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Programu Wspierania Rodziny oraz Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2024-2026".
DRUK NR 1466

plik mp3 Wynik głosowania 15 LXV/1452/2023
18.

Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat,jak również trybu ich pobierania oraz szczegółowych warunków przyznawania usług sąsiedzkich, ich wymiaru, zakresu i sposobu rozliczania wykonywania takich usług. 
DRUK NR 1472

plik mp3 Wynik głosowania 16 LXV/1453/2023
19.

Podjęcie uchwały w sprawie projektu ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Bielsko-Biała. 
DRUK NR 1468

plik mp3 Wynik głosowania 17 LXV/1454/2023
20.

Podjęcie uchwały o zmianie Uchwały Nr XXXI/579/2017 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
DRUK NR 1484

plik mp3 Wynik głosowania 18 LXV/1455/2023
21.

Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
DRUK NR 1485

plik mp3 Wynik głosowania 19 LXV/1456/2023
22.

Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości.
DRUK NR 1486

plik mp3 Wynik głosowania 20 LXV/1457/2023
23.

Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Bielska-Białej.
DRUK NR 1487

plik mp3 Wynik głosowania 21 LXV/1458/2023
24.

Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody w Bielsku-Białej.
DRUK NR 1465

plik mp3 Wynik głosowania 22 LXV/1459/2023
25.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany załącznika nr 1 do Uchwały nr VI/102/2011Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 12 kwietnia 2011 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Bielsko-Biała.
DRUK NR 1483

plik mp3 Wynik głosowania 23 LXV/1460/2023
26.

Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi publicznej części placu Wojska Polskiego w Bielsku-Białej i wyłączenia jej z użytkowania.
DRUK NR 1473

plik mp3

Wynik głosowania 24

LXV/1461/2023
27.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego z Gminą Wilkowice w sprawie opracowania Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla budowy krajowej trasy rowerowej Velo Biała (odcinek RTR nr 17 wzdłuż rzeki Białej w Bielsku-Białej – odcinek od pętli autobusowej zlokalizowanej przy ul. Bystrzańskiej w Bielsku-Białej do ul. Zdrojowej w Bystrej w Gminie Wilkowice).
DRUK NR 1477

plik mp3

Wynik głosowania 25

LXV/1462/2023
28.

Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Bielsko-Biała oraz Miasta na prawach powiatu Bielsko-Biała, na rzecz ich dotychczasowych użytkowników wieczystych oraz udzielania bonifikat od ceny nieruchomości gruntowych sprzedawanych osobom fizycznym.
DRUK NR 1488

plik mp3

Wynik głosowania 26

LXV/1463/2023
29.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr __ w budynku przy ul. gen. Stefana Grota-Roweckiego _____ w Bielsku-Białej, należącego do zasobów Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
DRUK NR 1467

plik mp3 Wynik głosowania 27 LXV/1464/2023
30.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/671/2021 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas oznaczony oraz czas nieoznaczony oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów najmu nieruchomości stanowiących własność Gminy Bielsko-Biała.
DRUK NR 1494

plik mp3

Wynik głosowania 28

LXV/1465/2023
31.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 10 lat części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, zabudowanej stacją paliw wraz z kompleksem usługowo-handlowym, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Partyzantów 44, w drodze przetargu.
DRUK NR 1495

plik mp3

Wynik głosowania 29

LXV/1466/2023
32.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na czas nieoznaczony części nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, położonej przy ul. Partyzantów oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy.
DRUK NR 1475

plik mp3

Wynik głosowania 30

LXV/1467/2023
33.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na czas nieoznaczony części nieruchomości stanowiących własność Gminy Bielsko-Biała, położonych przy ul. Tarninowej, ul. Południowej, ul. Kazimierza Przerwy-Tetmajera oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych umów.
DRUK NR 1476

plik mp3

Wynik głosowania 31

LXV/1468/2023
34.

Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Kamienicy, na południe od ul. Młodzieżowej, w rejonie skrzyżowania z ul. Zbigniewa Cybulskiego.
DRUK NR 1470

plik mp3

Wynik głosowania 32

LXV/1469/2023
35.

Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Ametystowej.
DRUK NR 1471

plik mp3

Wynik głosowania 33

LXV/1470/2023
36.

Sprawy różne.

plik mp3 - -
37. Zamknięcie obrad. plik mp3 - -