LXIV sesja Rady Miejskiej w Bielsku-Białej - 19 października 2023

VIII kadencja Rady Miejskiej: 2018-2024

 

§ RODO: Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
 
Protokół sesji RM Zobacz protokół LXIV sesji Rady Miejskiej z 19 października 2023

Retransmisja sesji RM

Zobacz retransmisję LXIV sesji Rady Miejskiej

Statystyka sesji RM Zobacz statystykę LXIV sesji Rady Miejskiej
Wykaz podjętych uchwał Zobacz wykaz uchwał LXIV sesji Rady Miejskiej
Wyszukiwarka uchwał RM w BIP Zobacz/wyszukaj uchwałę Rady Miejskiej w BIP
Stanowiska, rezolucje, apele RM Zobacz stanowiska Rady Miejskiej 2018-2024
Archiwum retransmisji sesji Rady Miejskiej VIII kadencji Zobacz archiwum retransmisji sesji Rady Miejskiej 2019-2024
Galeria sesji RM

Zobacz galerię LXIV sesji Rady Miejskiej
fot.

* Uwaga: protokół może zawierać zanonimizowane dane osobowe (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - określane jako “RODO”).

Punkt
porządku
obrad
Tytuł punktu porządku obrad Plik dźwiękowy Wyniki głosowania Nr podjętej
uchwały RM
1.

Otwarcie sesji Rady Miejskiej.

plik mp3

Wynik głosowania 1

Wynik głosowania 2

-
2.

Przyjęcie protokołu LXIII sesji Rady Miejskiej.

plik mp3 - -
3.

Podjęcie uchwały w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu.
DRUK NR 1459

plik mp3

Wynik
głosowania 3

LXIV/1413/2023
4.

Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników na kadencję 2024-2027.
DRUK NR 1460

(Część 1/4)

plik mp3

Wynik głosowania 4

Wynik głosowania 5

-
5.

Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej o interpelacjach i zapytaniach złożonych przez Radnych Rady Miejskiej.

plik mp3 - -
6.

Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej dotycząca oświadczeń majątkowych złożonych przez Radnych Rady Miejskiej Bielska-Białej za rok 2022.

plik mp3 - -
7.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LII/1200/2022 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 22 grudnia 2022 r. - Wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej.
DRUK NR 1456

plik mp3

Wynik głosowania 6

LXIV/1414/2023
8.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LII/1201/2022 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 22 grudnia 2022 roku - Uchwała budżetowa miasta Bielska-Białej na 2023 rok.
DRUK NR 1457

plik mp3

Wynik głosowania 7

LXIV/1415/2023
4.

Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników na kadencję 2024-2027.
DRUK NR 1460

Kontynuacja punktu
(Część 2/4)

plik mp3

Wynik głosowania 8

-
8a.

Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2024 rok.
DRUK NR 1462

Projekt uchwały został wprowadzony do porządku obrad w drodze głosowania w punkcie 1.

plik mp3

Wynik głosowania 9

LXIV/1416/2023
9.

Podjęcie uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej - samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, na podstawie Raportu za rok 2022 oraz prognozy na lata 2023-2025.
DRUK NR 1447

plik mp3 Wynik głosowania 10 LXIV/1417/2023
10.

Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej - samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.
DRUK NR 1438 - II WERSJA

plik mp3 Wynik głosowania 11 LXIV/1418/2023
10a.

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Rady Seniorów Miasta Bielska-Białej.
DRUK NR 1461

Projekt uchwały został wprowadzony do porządku obrad w drodze głosowania w punkcie 1.

plik mp3 Wynik głosowania 12 LXIV/1419/2023
11.

Podjęcie uchwały w sprawie Programu współpracy Miasta Bielska-Białej z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok.
DRUK NR 1442

plik mp3 Wynik głosowania 13 LXIV/1420/2023
12.

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr LXI/1373/2023 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, sposobu jej rozliczania oraz sposobów kontroli w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
DRUK NR 1446

plik mp3 Wynik głosowania 14 LXIV/1421/2023
13.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XX/468/2020 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród nauczycielom przedszkoli, szkół, placówek, dla których organem prowadzącym jest Miasto Bielsko-Biała.
DRUK NR 1451

plik mp3 Wynik głosowania 15 LXIV/1422/2023
14.

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XXIV/609/2020 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 29 października 2020 r. w sprawie połączenia jednostek organizacyjnych Miejskiego Zarządu Oświaty w Bielsku-Białej z Centrum Usług Wspólnych oraz nadania statutu Centrum Usług Wspólnych w Bielsku-Białej.
DRUK NR 1440

plik mp3 Wynik głosowania 16 LXIV/1423/2023
15.

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXIV/611/2020 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 29 października 2020 roku w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej, administracyjnej oraz organizacyjnej jednostek organizacyjnych Miasta Bielsko-Biała.
DRUK NR 1441

plik mp3 Wynik głosowania 17 LXIV/1424/2023
16.

Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Bielska-Białej do złożenia wniosku o dofinansowanie oraz przyjęcia projektu do realizacji pod nazwą: „Adaptacja do zmian klimatu na terenie miasta Bielska-Białej” w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027.
DRUK NR 1443

plik mp3 Wynik głosowania 18 LXIV/1425/2023
17.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego z Gminą Goczałkowice-Zdrój w sprawie powierzenia Gminie Bielsko-Biała wykonywania zadania publicznego związanego z zapewnieniem opieki bezdomnym zwierzętom.
DRUK NR 1448

plik mp3 Wynik głosowania 19 LXIV/1426/2023
18.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako działka 628/409, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Płaskiej, obręb Lipnik.
DRUK NR 1436

plik mp3 Wynik głosowania 20 LXIV/1427/2023
19.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako dz. 2379/2, położonej w Bielsku-Białej przy skrzyżowaniu ul. Ignacego Daszyńskiego z ul. Samodzielną, obręb Komorowice Krakowskie.
DRUK NR 1437

plik mp3 Wynik głosowania 21 LXIV/1428/2023
4.

Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników na kadencję 2024-2027.
DRUK NR 1460

Kontynuacja punktu
(Część 3/4)

plik mp3 - -
20.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości ozn. jako działki o numerach: 374/17 i 408/15 obręb Komorowice Krakowskie, stanowiących własność Gminy Bielsko-Biała, położonych w Bielsku-Białej w rejonie ul. św. Jana Chrzciciela na rzecz Rzymskokatolickiej Parafii św. Jana Chrzciciela oraz wyrażenia zgody na udzielenie przez Prezydenta Miasta bonifikaty w wysokości 80% od ceny zbycia nieruchomości.
DRUK NR 1439

plik mp3 Wynik głosowania 22 LXIV/1429/2023
21.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała ozn. jako dz. 27/88 i dz. 297/3, obj. kw BB1B/_________, obręb Wapienica, zabudowanej budynkiem mieszkalnym nr ___ oraz niemieszkalnym nr ___ przy ul. Jana Sobieskiego w Bielsku-Białej.
DRUK NR 1450

plik mp3 Wynik głosowania 23 LXIV/1430/2023
22.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na czas nieoznaczony nieruchomości i części nieruchomości, stanowiących własność Gminy Bielsko-Biała, położonych przy ul. Wapienickiej i ul. ks. Stanisława Stojałowskiego oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych umów.
DRUK NR 1449

plik mp3 Wynik głosowania 24 LXIV/1431/2023
23.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na czas nieoznaczony części nieruchomości stanowiących własność Gminy Bielsko-Biała, położonych przy ul. Jaśminowej, ul. Rześkiej, ul. Skarpowej, ul. Słowiańskiej, ul. Andrzeja Struga i ul. 1 Maja oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych umów.
DRUK NR 1458

plik mp3 Wynik głosowania 25 LXIV/1432/2023
24.

Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego przy ulicy Legionów, na południe od ulicy Teodora Tomasza Jeża.
DRUK NR 1452

plik mp3 Wynik głosowania 26 LXIV/1433/2023
25.

Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego na południe od ulicy Tokarskiej.
DRUK NR 1453

plik mp3 Wynik głosowania 27 LXIV/1434/2023
4.

Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników na kadencję 2024-2027.
DRUK NR 1460

Kontynuacja punktu
(Część 4/4)

plik mp3 Wynik głosowania 28 LXIV/1435/2023
26.

Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego między ul. Piekarską, ul. Wyzwolenia, terenem PKP i terenem zieleni.
DRUK NR 1454

plik mp3 Wynik głosowania 29 LXIV/1436/2023
27.

Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Komorowicach Krakowskich, w rejonie ulic Bestwińskiej, Maślaków i Samotnej.
DRUK NR 1455

plik mp3 Wynik głosowania 30 LXIV/1437/2023
28.

Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z 2 czerwca 2023 r. na Dyrektor Przedszkola nr 36 w Bielsku-Białej.
DRUK NR 1444

plik mp3 Wynik głosowania 31 LXIV/1438/2023
29.

Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z 11 sierpnia 2023 r. na stanowisko zajęte przez Prezydenta Miasta Bielska-Białej w sprawie wniosku z 24 lutego 2022 r. o dokonanie zmiany w studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego dla miasta Bielska-Białej.
DRUK NR 1445

plik mp3 Wynik głosowania 32 LXIV/1439/2023
30.

Sprawy różne.

plik mp3 - -
31.

Zamknięcie obrad.  

plik mp3 - -