LII sesja RM - 22 grudnia 2022

VIII kadencja Rady Miejskiej: 2018-2024

 

§ RODO: Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
 
Protokół LII/2022 sesji RM -  22 grudnia 2022 Protokół do pobrania

Retransmisja LII sesji RM

Zobacz retransmisję LII sesji Rady Miejskiej
Statystyka sesji  Zobacz statystykę sesji
Wykaz podjętych uchwał Zobacz wykaz podjętych uchwał
Wyszukiwarka uchwał RM w BIP https://bip.um.bielsko.pl/Article/id,356.html
Stanowiska, rezolucje, apele RM https://rm.bielsko-biala.pl/stanowiska/2018-2024
Archiwum retransmisji sesji Rady Miejskiej VIII kadencji Zobacz archiwum retransmisji sesji Rady Miejskiej 2019-2024

* Uwaga: protokół może zawierać zanonimizowane dane osobowe (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - określane jako “RODO”).

 

Punkt
porządku
obrad
Tytuł punktu porządku obrad Plik dźwiękowy Wyniki głosowania Nr podjętej
uchwały RM
1.

Otwarcie sesji Rady Miejskiej.

plik mp3

Wynik głosowania 1

Wynik głosowania 2

-
2.

Przyjęcie protokołu L sesji Rady Miejskiej i protokołu LI sesji Rady Miejskiej.

plik mp3 -  
3.

Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej o interpelacjach i zapytaniach złożonych przez Radnych Rady Miejskiej.

plik mp3 - -
4.

Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przedstawicieli Rady Miejskiej do Rady Działalności Pożytku Publicznego w Bielsku-Białej.
DRUK NR 1233

plik mp3 Wynik głosowania 3 LII/1195/2022
5.

Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XLIII/986/2022 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 24 marca 2022 r. w sprawie zawieszenia konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego w zakresie projektów przewidzianych do realizacji w 2023 r.
DRUK NR 1232

plik mp3 Wynik głosowania 4 LII/1196/2022
6.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/913/2021 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 21 grudnia 2021 r. - Wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej.
DRUK NR 1236 – II WERSJA

plik mp3 Wynik głosowania 5 LII/1197/2022
7.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/914/2021 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 21 grudnia 2021 roku - Uchwała budżetowa miasta Bielska-Białej na 2022 rok.
DRUK NR 1237 – II WERSJA

plik mp3 Wynik głosowania 6 LII/1198/2022
8.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIX/915/2021 z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej udzielanej w 2022 roku z budżetu miasta Bielska-Białej dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej.
DRUK NR 1238

plik mp3 Wynik głosowania 7 LII/1199/2022
9.

Podjęcie uchwały Wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej.
DRUK NR 1201 – II WERSJA PO KOREKCIE DO AUTOPOPRAWKI

plik mp3 Wynik głosowania 8 LII/1200/2022
10.

Podjęcie Uchwały budżetowej miasta Bielska-Białej na 2023 rok.
DRUK NR 1202 – II WERSJA PO KOREKCIE DO AUTOPOPRAWKI.

plik mp3 Wynik głosowania 9 LII/1201/2022
11.

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej udzielanej w 2023 roku z budżetu miasta Bielska-Białej dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej.
DRUK NR 1239

plik mp3 Wynik głosowania 10 LII/1202/2022
12.

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Programu Naprawczego Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej - samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej - aktualizacji na lata 2022-2024.
DRUK NR 1219

plik mp3 Wynik głosowania 11 LII/1203/2022
13.

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań na rzecz osób niepełnosprawnych, finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, na rok 2022.
DRUK NR 1231

plik mp3 Wynik głosowania 12 LII/1204/2022
14.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/538/2012 Rady Miejskiej z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie nadania Statutu Bielskiemu Centrum Kultury w Bielsku-Białej, Galerii Bielskiej BWA w Bielsku-Białej, Książnicy Beskidzkiej w Bielsku-Białej, Miejskiemu Domowi Kultury w Bielsku-Białej, Teatrowi Lalek „Banialuka” im. Jerzego Zitzmana, Teatrowi Polskiemu w Bielsku-Białej.
DRUK NR 1235

plik mp3 Wynik głosowania 13 LII/1205/2022
15.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/964/2022 z dnia 17 lutego 2022 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na wykonanie remontu konserwatorskiego dachu polegającego na wymianie pokrycia i ociepleniu poddasza budynku oświatowego - Dawnej Szkoły Żeńskiej w Bielsku-Białej przy pl. Marcina Lutra 7, dla Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Bielsku.
DRUK NR 1230

plik mp3 Wynik głosowania 14 LII/1206/2022
16.

Podjęcie uchwały w sprawie nadania skwerowi w mieście Bielsku-Białej nazwy - Skwer Marzeń.
DRUK NR 1214

plik mp3 Wynik głosowania 15 LII/1207/2022
17.

Podjęcie uchwały w sprawie zasięgnięcia opinii jednostek pomocniczych Miasta.
DRUK NR 1227

plik mp3 Wynik głosowania 16 LII/1208/2022
18.

Podjęcie uchwały w sprawie oceny stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego miasta Bielska-Białej.
DRUK NR 1215

plik mp3 Wynik głosowania 17 LII/1209/2022
19.

Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu.
(Red. dot. obrębu Lipnik)
DRUK NR 1225

plik mp3 Wynik głosowania 18 LII/1210/2022
20.

Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu.
(Red. dot. obrębu Żywieckie Przedmieście)
DRUK NR 1226

plik mp3 Wynik głosowania 19 LII/1211/2022
21.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany załącznika nr 1 do Uchwały nr VI/102/2011 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 12 kwietnia 2011 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Bielsko-Biała.
DRUK NR 1242

plik mp3 Wynik głosowania 20 LII/1212/2022
22.

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XXXVI/849/2021 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 21 października 2021 r. w sprawie wprowadzenia wspólnej obsługi informatycznej dla jednostek organizacyjnych Miasta Bielska-Białej.
DRUK NR 1240

plik mp3 Wynik głosowania 21 LII/1213/2022
23.

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za udostępnianie infrastruktury telekomunikacyjnej sieci szerokopasmowej Miasta Bielska-Białej operatorom telekomunikacyjnym.
DRUK NR 1241

plik mp3 Wynik głosowania 22 LII/1214/2022
24.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako dz. 1298/25, położonej w Bielsku-Białej przy ul. gen. Kazimierza Sosnkowskiego, obręb Kamienica.
DRUK NR 1220  

plik mp3 Wynik głosowania 23 LII/1215/2022
25.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na czas nieoznaczony części nieruchomości stanowiących własność Gminy Bielsko-Biała, położonych przy ul. Władysława Broniewskiego oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy.
DRUK NR 1221

plik mp3 Wynik głosowania 24 LII/1216/2022
26.

Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic Poligonowej, Żołnierskiej i Bibliotecznej.
DRUK NR 1222

plik mp3 Wynik głosowania 25 LII/1217/2022
27.

Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Ametystowej.
DRUK NR 1223

plik mp3 Wynik głosowania 26 LII/1218/2022
28.

Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Komorowicach Krakowskich, w rejonie ulic Bestwińskiej, Maślaków i Samotnej.
DRUK NR 1224

plik mp3 Wynik głosowania 27 LII/1219/2022
29.

Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Bielsku-Białej w zakresie mieszkalnictwa i usług, dla fragmentu terenu oznaczonego symbolem "E", położonego pomiędzy ulicą Tarninową a ulicą Listopadową.
DRUK NR 1234

plik mp3 Wynik głosowania 28 LII/1220/2022
30.

Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z 1 września 2022 r. na nienależyte wykonywanie swoich obowiązków przez Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 9 im. Tadeusza Kościuszki w Bielsku-Białej.
DRUK NR 1228

plik mp3 Wynik głosowania 29 LII/1221/2022
31.

Podjęcie uchwały w sprawie uznania petycji dotyczącej uroczystego uczczenia 100. rocznicy uchwalenia pierwszej polskiej, Republikańskiej Konstytucji ("Konstytucji Marcowej"), za niezasługującą na uwzględnienie.
DRUK NR 1229

plik mp3 Wynik głosowania 30 LII/1222/2022
32.

Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia referendum lokalnego w istotnych sprawach dotyczących mieszkańców Miasta Bielska-Białej.
DRUK NR 1243  - II WERSJA (Z DRUGĄ AUTOPOPRAWKĄ)

Projekt uchwały w Druku Nr 1243 - II wersja (z drugą autopoprawką) został zdjęty z porządku obrad w drodze głosowania w punkcie 1

- - -
32.

Informacja Prezydenta Miasta na temat zimowego odśnieżania dróg w mieście Bielsku-Białej.
Informacja została wprowadzona do porządku obrad w drodze głosowania w punkcie 1, w miejsce zdjętego projektu uchwały w Druku Nr 1243 - II wersja (z drugą autopoprawką)

plik mp3 - -
33.

Sprawy różne.

plik mp3 - -
34.

Zamknięcie obrad.  ­

plik mp3 - -