L sesja Rady Miejskiej - 24 listopada 2022

VIII kadencja Rady Miejskiej: 2018-2024

 

§ RODO: Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
 
Protokół L/2022 sesji RM -  24 listopada 2022 Protokół do pobrania

Retransmisja L sesji RM

Retransmisja L sesji Rady Miejskiej
Statystyka sesji  Zobacz statystykę sesji
Wykaz podjętych uchwał Zobacz wykaz podjętych uchwał
Wyszukiwarka uchwał RM w BIP https://bip.um.bielsko.pl/Article/id,356.html
Stanowiska, rezolucje, apele RM https://rm.bielsko-biala.pl/stanowiska/2018-2024
Archiwum transmisji sesji Rady Miejskiej VIII kadencji Zobacz archiwum transmisji sesji Rady Miejskiej 2019-2024

* Uwaga: protokół może zawierać zanonimizowane dane osobowe (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - określane jako “RODO”).

 

Punkt
porządku
obrad
Tytuł punktu porządku obrad Plik dźwiękowy Wyniki głosowania Nr podjętej
uchwały RM
1.

Otwarcie sesji Rady Miejskiej.

plik mp3

Wynik
głosowania 1
 

Wynik
głosowania 2

-
2.

Przyjęcie protokołu XLIX sesji Rady Miejskiej.

plik mp3 - -
3.

Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej o interpelacjach i zapytaniach złożonych przez Radnych Rady Miejskiej.

plik mp3 - -
4.

Przyjęcie informacji o realizacji zadań oświatowych miasta Bielska-Białej w roku szkolnym 2021/2022.
SPR. NR 68

plik mp3 Wynik
głosowania 3
Rada Miejska przyjęła informację
4a. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie stałych Komisji Rady Miejskiej.
DRUK NR 1213
Projekt uchwały został wprowadzony do porządku obrad w drodze głosowania w punkcie 1.
plik mp3 Wynik
głosowania 4
L/1155/2022
5.

Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XI/217/2019 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 24 września 2019 r. w sprawie Statutu Miasta Bielska-Białej.
DRUK NR 1212

plik mp3 Wynik
głosowania 5
L/1156/2022
6.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/913/2021 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 21 grudnia 2021 r. - Wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej.
DRUK NR 1199

plik mp3 Wynik
głosowania 6
L/1157/2022
7.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/914/2021 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 21 grudnia 2021 roku - Uchwała budżetowa miasta Bielska-Białej a 2022 rok.
DRUK NR 1200

plik mp3 Wynik
głosowania 7
L/1158/2022
8.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XIII/264/2019 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
DRUK NR 1206

plik mp3 Wynik
głosowania 8
L/1159/2022
9.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr VIII/101/2015 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania dla pojazdów samochodowych na drogach publicznych na obszarze miasta Bielska-Białej.
DRUK NR 1210

plik mp3 Wynik
głosowania 9
L/1160/2022
10.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/102/2015 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania z parkingów miejskich położonych poza drogami publicznymi.
DRUK NR 1211

plik mp3 Wynik
głosowania 10
L/1161/2022
11.

Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu w Gminie Bielsko-Biała.
DRUK NR 1188

plik mp3 Wynik
głosowania 11
L/1162/2022
12.

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XXIV/609/2020 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 29 października 2020 r. w sprawie połączenia jednostek organizacyjnych Miejskiego Zarządu Oświaty w Bielsku-Białej z Centrum Usług Wspólnych oraz nadania statutu Centrum Usług Wspólnych w Bielsku-Białej.
DRUK NR 1186

plik mp3

Punkty 12-13 omówione wspólnie

Wynik
głosowania 12
L/1163/2022
13.

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXIV/611/2020 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 29 października 2020 roku w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej, administracyjnej oraz organizacyjnej jednostek organizacyjnych Miasta Bielsko-Biała.
DRUK NR 1187

plik mp3

Wynik
głosowania 13
L/1164/2022
14.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/634/2017 z dnia 31 października 2017 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.
DRUK NR 1176

plik mp3 Wynik
głosowania 14
L/1165/2022
15.

Podjęcie uchwały w sprawie Programu współpracy Miasta Bielska-Białej z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok.
DRUK NR 1178

plik mp3 Wynik
głosowania 15
L/1166/2022
16.

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań na rzecz osób niepełnosprawnych, finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, na rok 2022.
DRUK NR 1209

plik mp3 Wynik
głosowania 16
L/1167/2022
17.

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla Bielska-Białej na lata 2022-2023.
DRUK NR 1175

plik mp3 Wynik
głosowania 17
L/1168/2022
18.

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie miasta Bielska-Białej, na 2023 rok.
DRUK NR 1179

plik mp3 Wynik
głosowania 18
L/1169/2022
19.

Podjęcie uchwały o zmianie Uchwały nr XXXI/578/2017 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Bielska-Białej.
DRUK NR 1193

plik mp3 Wynik
głosowania 19
L/1170/2022
20.

Podjęcie uchwały o zmianie Uchwały Nr XXXI/579/2017 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
DRUK NR 1194

plik mp3 Wynik
głosowania 20
L/1171/2022
21.

Podjęcie uchwały o zmianie Uchwały nr XXI/509/2020 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz miasta Bielska-Białej.
DRUK NR 1195

plik mp3 Wynik
głosowania 21
L/1172/2022
22.

Podjęcie uchwały o zmianie Uchwały nr XXI/506/2020 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
DRUK NR 1196

plik mp3 Wynik
głosowania 22
L/1173/2022
23.

Podjęcie uchwały o zmianie Uchwały nr XVIII/406/2020 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w sprawie wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości.
DRUK NR 1197

plik mp3 Wynik
głosowania 23
L/1174/2022
24.

Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XV/340/2020 Rady Miejskiej z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie przyjęcia „Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Bielska-Białej na lata 2020-2024".
DRUK NR 1185

plik mp3 Wynik
głosowania 24
L/1175/2022
25.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako działka 362 o pow. 1075 m2 obręb Aleksandrowice, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Ciżemki.
DRUK NR 1189

plik mp3 Wynik
głosowania 25
L/1176/2022
26.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na czas nieoznaczony części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, położonej przy ul. Cieszyńskiej oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy.
DRUK NR 1190

plik mp3 Wynik
głosowania 26
L/1177/2022
27.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na czas nieoznaczony części nieruchomości stanowiących własność Gminy Bielsko-Biała, położonych przy ul. Mierniczej, Szlacheckiej, Skalnej, Elizy Orzeszkowej i Bystrzańskiej oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych umów.
DRUK NR 1198

plik mp3 Wynik
głosowania 27
L/1178/2022
28.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Bielsko-Biała niezabudowanej nieruchomości ozn. jako działki: 1197/4 i 1199/4 obręb Górne Przedmieście, położonej w rejonie ul. Mikołaja Kopernika.
DRUK NR 1180

plik mp3 Wynik
głosowania 28
L/1179/2022
29.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Bielsko-Biała niezabudowanej części nieruchomości KW BB1B___________ obręb Stare Bielsko, składającej się z działek nr: 469/1, 513/1, 516/7, 501, 506, 508, 595, 602, 1774/1.
DRUK NR 1207

plik mp3 Wynik
głosowania 29
L/1180/2022
30.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę niezbudowanej nieruchomości ozn. jako działki 551/10 i 552/4 obręb Komorowice Śląskie, na niezabudowaną nieruchomość ozn. jako działka 551/7 obręb Komorowice Śląskie.
DRUK NR 1191

plik mp3 Wynik
głosowania 30
L/1181/2022
31.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę niezabudowanej nieruchomości ozn. jako działki 42/22 oraz 43/19 obręb Olszówka Górna, na niezabudowane nieruchomości ozn. jako działki 43/14, 43/15 oraz 43/17 obręb Olszówka Górna.
DRUK NR 1208

plik mp3 Wynik
głosowania 31
L/1182/2022
32.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako działka 558/261, położonej w Bielsku-Białej w rejonie ulic: Łagodnej i Ukrytej, obręb Lipnik. DRUK NR 1177

plik mp3 Wynik
głosowania 32
L/1183/2022
33.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako działka 821/121, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Źródlanej, obręb Lipnik.
DRUK NR 1181

plik mp3 Wynik
głosowania 33
L/1184/2022
34.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako działka 257/99, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Bliskiej, obręb Kamienica.
DRUK NR 1182

plik mp3 Wynik
głosowania 34
L/1185/2022
35.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako działka 257/101, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Bliskiej, obręb Kamienica.
DRUK NR 1184

plik mp3 Wynik
głosowania 35
L/1186/2022
36.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako dz. 255/7, położonej w Bielsku-Białej w rejonie ul. Lajkonika, obręb Wapienica.
DRUK NR 1183

plik mp3 Wynik
głosowania 36
L/1187/2022
37.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do udziału w lokalu – garażu nr 4 w zespole garaży usytuowanych na dz. 4294/47 w Bielsku-Białej przy ul. Lwowskiej, obręb Lipnik.
DRUK NR 1192

plik mp3 Wynik
głosowania 37
L/1188/2022
38.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie komunikacji, obejmującego teren położony w Olszówce i Kamienicy w rejonie projektowanej ulicy zbiorczej na przedłużeniu ulicy Długiej do ulicy Drobniewicza i połączeń komunikacyjnych do ulicy Olszówki.
DRUK NR 1203

plik mp3 Wynik
głosowania 38
L/1189/2022
39.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie mieszkalnictwa i usług, obejmującego teren położony w Komorowicach Krakowskich w rejonie ulic Dusznickiej, Gwardzistów i Barkowskiej – dla terenu przy ul. Na Fermie.
DRUK NR 1204

plik mp3 Wynik
głosowania 39
L/1190/2022
40.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego przebieg wschodniej obwodowej Bielska-Białej w ciągu dróg ekspresowych S-1, S-69 na odcinku od węzła „Komorowice-Rosta” do węzła „Krakowska” – dla terenu przy ul. Ametystowej.
DRUK NR 1205

plik mp3 Wynik
głosowania 40

L/1191/2022

41. Sprawy różne plik mp3 - -
42. Zamknięcie obrad plik mp3 - -