IX sesja - 10 czerwca 2019

VIII kadencja Rady Miejskiej: 2018-2024

 

§ RODO: Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
 
Protokół IX/2019 sesji RM -  10 czerwca 2019 Protokół do pobrania

Retransmisja IX sesji RM

Zobacz retransmisję IX sesji Rady Miejskiej

Statystyka IX sesji RM Zobacz statystykę sesji
Wykaz podjętych uchwał Zobacz wykaz podjętych uchwał
Wyszukiwarka uchwał RM w BIP https://bip.um.bielsko.pl/Article/id,356.html
Stanowiska, rezolucje, apele RM https://rm.bielsko-biala.pl/stanowiska/2018-2024
Archiwum retransmisji sesji Rady Miejskiej VIII kadencji Zobacz archiwum retransmisji sesji Rady Miejskiej 2019-2024

* Uwaga: protokół może zawierać zanonimizowane dane osobowe (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - określane jako “RODO”).

 

Punkt
porządku
obrad
Tytuł punktu porządku obrad Plik dźwiękowy Wyniki głosowania Nr podjętej
uchwały RM
1. Otwarcie sesji Rady Miejskiej    

plik mp3

plik mp3

Wynik głosowania -
2. Przyjęcie protokołu VIII sesji Rady Miejskiej plik mp3 - -
3. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Bielsku-Białej na 2019 rok.
DRUK NR 157
plik mp3 Wynik głosowania IX/141/2019
4. Rozpatrzenie Raportu o stanie miasta Bielska-Białej za rok 2018. Debata nad Raportem. 
SPR. NR 18
plik mp3   -
5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Bielska-Białej wotum zaufania. 
DRUK NR 170
plik mp3 Wynik głosowania IX/142/2019
6.

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania finansowego miasta Bielska-Białej za 2018 rok” wraz ze „Sprawozdaniem Prezydenta Miasta Bielska-Białej z wykonania budżetu za rok 2018”.
DRUK NR 154

Sprawozdanie finansowe miasta Bielska-Białej za 2018 rok wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta.
(SPR. NR 17)

Sprawozdanie Prezydenta Miasta Bielska-Białej z wykonania budżetu miasta za 2018 rok.
(SPR. NR 11)

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Bielsko-Biała oraz miasta na prawach powiatu Bielsko-Biała wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.
(SPR. NR 10 + ERRATA)

plik mp3 Wynik głosowania IX/143/2019
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Prezydenta Miasta z tytułu wykonania budżetu miasta Bielska-Białej za rok 2018. 
DRUK NR 155
plik mp3 Wynik głosowania IX/144/2019
8. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o interpelacjach i zapytaniach złożonych przez Radnych Rady Miejskiej. plik mp3    
9. Wystąpienia Parlamentarzystów i zaproszonych gości.  plik mp3    
10. Przyjęcie sprawozdania Nr ON.II.0057.1.2019.BJ Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 8 maja 2019 r. z działalności Prezydenta Miasta w I kwartale 2019 roku według stanu na dzień 31 marca 2019 roku.
SPR. NR 15    
plik mp3 Wynik głosowania Rada Miejska przyjęła sprawozdanie.
11. Przyjęcie sprawozdania Prezydenta Miasta z dnia 15 maja 2019 roku z wykonania budżetu miasta Bielska-Białej za okres do początku roku do dnia 31 marca 2019 roku.
SPR. NR 16
plik mp3 Wynik głosowania Rada Miejska przyjęła sprawozdanie. 
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2019 rok.
DRUK NR 163 - II WERSJA
plik mp3 Wynik głosowania IX/145/2019
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III/17/2018 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 18 grudnia 2018 r. - Wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej.
DRUK NR 164 - II WERSJA
plik mp3 Wynik głosowania IX/146/2019
14. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zespołu ds. Wyborów Ławników na kadencję 2020-2023.
DRUK NR 156
plik mp3 Wynik głosowania

IX/147/2019

Uchwałę podjęto wraz z uzupełnieniem w § 1 ust. 1 w pkt 11-17 sędziów Sądu Okręgowego i Sądu Rejonowego. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie miasta Bielska-Białej, na 2019 r.
DRUK NR 145
plik mp3 Wynik głosowania IX/148/2019
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/506/2017 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
DRUK NR 147   
plik mp3 Wynik głosowania IX/149/2019
17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu „Miejsce przyjazne dla seniorów”.
DRUK NR 149
plik mp3 Wynik głosowania

IX/150/2019

Uchwałę podjęto wraz z autopoprawką.

18. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.
DRUK NR 160    
plik mp3 Wynik głosowania IX/151/2019
19. Podjęcie uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi dla jednostki organizacyjnej - Podbeskidzkiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Bielsku-Białej.
DRUK NR 167 - II WERSJA
plik mp3 Wynik głosowania IX/152/2019
20. Podjęcie uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo-księgowej, administracyjnej i organizacyjnej dla przedszkoli, szkół i placówek oświatowych oraz żłobków, dla których organem prowadzącym jest Miasto Bielsko-Biała.
DRUK NR 168
plik mp3 Wynik głosowania

IX/153/2019

Uchwałę podjęto wraz z autopoprawką.

21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/998/2009 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 2 czerwca 2009 roku w sprawie nadania statutu Miejskiemu Zarządowi Oświaty w Bielsku-Białej.
DRUK NR 169
plik mp3 Wynik głosowania

IX/154/2019

Uchwałę podjęto wraz z autopoprawką.

22. Podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Miasta Bielska-Białej przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż Miasto Bielsko-Biała, a także trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu Miasta Bielska-Białej.
DRUK NR 159    
plik mp3 Wynik głosowania IX/155/2019
23. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy rondu w mieście Bielsku-Białej. 
(red. im. Trzeciego Szeregu Solidarności)
DRUK NR 144    
plik mp3 Wynik głosowania IX/156/2019
24. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody w Bielsku-Białej.
DRUK NR 161
plik mp3 Wynik głosowania IX/157/2019
25. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Bielska-Białej.
DRUK NR 165    
plik mp3 Wynik głosowania IX/158/2019
26. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
DRUK NR 166
plik mp3 Wynik głosowania IX/159/2019
27.

Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Bielska-Białej do ustalania opłat za korzystanie z parkingów stanowiących własność Miasta Bielska-Białej zlokalizowanych poza pasami drogowymi dróg publicznych. 
DRUK NR 150

Projekt uchwały w Druku Nr 150 został zdjęty z porządku obrad na wniosek Prezydenta Miasta (w tym punkcie obrad).

plik mp3 Wynik głosowania -
28.

Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały nr VIII/103/2015 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z parkingów miejskich położonych poza drogami publicznymi.
DRUK NR 151

Projekt uchwały w Druku Nr 151 został zdjęty z porządku obrad na wniosek Prezydenta Miasta (w pkt 27).

- - -
29.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/102/2015 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania z parkingów miejskich położonych poza drogami publicznymi. 
DRUK NR 152

Projekt uchwały w Druku Nr 152 został zdjęty z porządku obrad na wniosek Prezydenta Miasta (w pkt 27).

- - -
30. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako działka 966 obręb Biała Miasto w Bielsku-Białej przy ul. Władysława Broniewskiego.
DRUK NR 146
plik mp3 Wynik głosowania IX/160/2019
31. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia na czas nieoznaczony zabudowanej nieruchomości o pow. 1297 m2, oznaczonej jako dz. 39/174, obręb Wapienica, położonej przy ul. Tadeusza Regera 109 w Bielsku-Białej.
DRUK NR 148
plik mp3 Wynik głosowania IX/161/2019
32. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy niezabudowanej części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako działka 821/64, położonej przy ul. Mierniczej obręb Lipnik.
DRUK NR 153
plik mp3 Wynik głosowania IX/162/2019
33. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości o pow. 8990 m2, oznaczonej jako dz. 364/5, obręb Lipnik, położonej przy ul. Lipnickiej w Bielsku-Białej.
DRUK NR 158
plik mp3 Wynik głosowania IX/163/2019
34. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako działki: 150/4 i 150/5, obj. KW BB1B/00005166/3, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Stanisława Staszica, obręb Biała Miasto.
DRUK NR 162
plik mp3

Wynik głosowania

Wynik głosowania

IX/164/2019

Uchwałę podjęto wraz z autopoprawką.

35. Podjęcie uchwały w sprawie Budżetu Obywatelskiego Bielska-Białej.
DRUK NR 171
plik mp3

Wynik głosowania

Wyniki głosowania

IX/165/2019
36. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pana J. S. na dyrektora Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 17 w Bielsku-Białej. 
DRUK NR 17
plik mp3 Wynik głosowania IX/166/2019
37. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pani P. Ś. na działania Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej. 
DRUK NR 173
plik mp3 Wynik głosowania IX/167/2019
38. Podjęcie uchwały w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie.
DRUK NR 174
plik mp3

Wynik głosowania

Wyniki głosowania

IX/168/2019
39. Podjęcie uchwały w sprawie uznania petycji za częściowo zasługującą na uwzględnienie.
DRUK NR 175
plik mp3 Wynik głosowania IX/169/2019
40. Podjęcie uchwały w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie.
DRUK NR 176
plik mp3 Wynik głosowania IX/1702019
40a. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 21 lutego 2019 roku pana A. J. na działanie Prezydenta Miasta i służb mu podległych.
DRUK NR 177
plik mp3 Wyniki głosowania X/171/2019
41. Sprawy różne. plik mp3 - -
42.

Zakończenie obrad.

plik mp3 - -