Komisja Bezpieczeństwa i Samorządności - Zakres działania

 • Opiniowanie i wnioskowanie w sprawach związanych z bezpieczeństwem publicznym:
  • współpraca ze Strażą Miejską, Policją i organami wymiaru sprawiedliwości w zakresie utrzymania spokoju, porządku i bezpieczeństwa publicznego,
  • współpraca z organami zawodowej i ochotniczej straży pożarnej, ochrony przeciwpowodziowej i ratownictwa ogólnego,
  • współpraca z organami obrony cywilnej w zakresie ochrony ludności i spraw związanych z obronnością.
 • Opiniowanie i wnioskowanie w sprawach:
  • związanych z ochroną praw obywatelskich,
  • o naruszenie swobód gwarantowanych ustawą konstytucyjną,
  • dotyczących przypadków łamania konwencji i paktów chroniących prawa obywatelskie (np. o uchodźcach, o cudzoziemcach, o dyskryminacji rasowej, religijnej, narodowej, o dostępie do informacji).
 • Opiniowanie i wnioskowanie w sprawach związanych z działalnością samorządową na terenie miasta, a w szczególności:
  • współpraca z Radami i Zarządami Osiedli,
  • pośredniczenie pomiędzy Radą Miejską, a ogniwami samorządowymi w ustalaniu i zmianach granic Osiedli,
  • opiniowanie i współudział w pracach nowelizacji "Statutu Osiedla",
  • kontrola realizacji uchwał Rady Miejskiej dotyczących Osiedli,
  • rozstrzyganie protestów wyborczych związanych z przebiegiem wyborów do Rad Osiedli,
  • inicjowanie zmian Statutu i Regulaminu Rady Miejskiej,
 • Współpraca z Wspólną Komisją Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Bielsko-Biała i Powiatu Bielskiego