Zasłużona Danuta Boba

Danuta Boba

Danuta Boba Zasłużona dla Miasta Bielska-Białej, fot. Szymon Gąsowski Wydział Prasowy UM w BB

3 marca podczas XLII sesji bielskiej Rady Miejskiej Danuta Boba odebrała dyplom poświadczający przyznanie tytułu Zasłużonej dla Miasta Bielska-Białej.
Tytuł Zasłużonej dla Miasta Bielska-Białej nadała Danucie Bobie Rada Miejska podczas sesji 18 listopada. Niestety, w tym czasie obrady toczyły się zdalnie i samą ceremonię trzeba było odłożyć. Teraz formalnościom stało się zadość i zaszczytny tytuł wręczyli Danucie Bobie przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik i prezydent Bielska-Białej Jarosław Klimaszewski.
Przed wręczeniem przewodniczący RM odczytał stosowną uchwałę. W uroczystości liczny udział wzięła rodzina wyróżnionej bielszczanki, a córki w jej imieniu podziękowały za to wyróżnienie.
– Mama mówiąc o edukacji domowej, powiedziała kiedyś takie słowa: Chodziło o to, aby wyzwolić w dzieciach wszystkie talenty, aby na świecie przybyło więcej dobra. Myślę, że to zdanie powinno wszystkim edukatorom - nie tylko domowym, ale i szkolnym - przyświecać. Zawsze dobro dziecka, wyzwalanie wszystkich talentów. Nie ma osoby, która byłaby pozbawiona jakiegoś talentu. Nawet osoby chore czy niepełnosprawne mają jakiś talent i jakiś sens istnienia tutaj między nami. Edukacja domowa jest swego rodzaju cieplarnią, która pomaga indywidualnościom. W naszej rodzinie każdy ma wielodyscyplinarne wykształcenie, wykonuje ciekawą pracę. Żyje zaangażowany społecznie i czerpie z życia radość i satysfakcję. Myślę, że korzenie tego stanu rzeczy są bardzo głęboko zanurzone właśnie w edukacji i wychowaniu - mówiła córka Danuty Boby Bożena Boba-Dyga.
Druga córka - Bogumiła Boba - podkreśliła rolę wychowania domowego jako metody ratowania duszy polskiego dziecka przed komunistyczną ideologią.
Danuta Boba była pierwszą po wojnie i jedyną w PRL domową edukatorką swoich dzieci. Zasłynęła jako propagatorka nauczania domowego i czynna uczestniczka walki o prawo do wolności w zakresie wychowania i edukacji dzieci i młodzieży w trudnych czasach komunistycznego reżimu w latach 1952-1962. Jej nieugięta postawa życiowa oraz działania na rzecz domowego nauczania dzieci podejmowane wbrew oczekiwaniom komunistycznych władz, mogą być wzorem do naśladowania.
Władze PRL w ciągu 10 lat wytoczyły rodzinie Bobów 18 procesów. Danuta Boba i jej mąż Bartłomiej byli wielokrotnie nagabywani i zastraszani przez Urząd Bezpieczeństwa, szczególnie gdy zdecydowali się napisać skargę do Trybunału Sprawiedliwości w Hadze. Dzięki heroicznej walce i odwołaniu się do premiera Józefa Cyrankiewicza uzyskali zgodę na edukację domową ze względów światopoglądowych jako jedyna rodzina w PRL. Państwo Bobowie stali się jedynym łącznikiem pomiędzy przedwojenną tradycją edukacji domowej a jej wznowieniem w wymiarze ogólnopolskim po 1989 r.
Danuta Boba urodziła się 27 stycznia 1921 r. Wyjątkowo uzdolniona, osiągała najwyższe noty za naukę. W okresie międzywojennym jako 10-letnia uczennica udzielała korepetycji również krewnym swoich nauczycieli. Pracowała jako korepetytorka dla młodszych koleżanek w gimnazjum, ale także po maturze w okresie wojny, gdy Niemcy zlikwidowali gimnazja. W ramach tajnego nauczania przygotowywała uczennice do matury. Działała w PCK, ukończyła kurs pierwszej pomocy, a po wybuchu II wojny światowej w szpitalu polowym opatrywała rannych żołnierzy i cywilów. W stowarzyszeniach charytatywnych pomagała sierotom. Niosła bezinteresowną pomoc Żydom, wniosła osobisty wkład w uratowanie dwóch koleżanek z klasy licealnej. W późniejszym okresie pracowała na rzecz opieki nad wysiedleńcami z terenów wschodnich.
Danuta Boba wraz z rodziną była przez wiele lat związana z naszym miastem. Jej działalność przyczyniła się do rozsławienia Bielska-Białej i Podbeskidzia jako regionu, w którym – jako jedynym w czasach PRL - praktykowano oficjalnie edukację domową.


JacK