Wyniki prac Zespołu ds. weryfikacji projektów złożonych do Budżetu Obywatelskiego na 2021 rok

Wyniki prac Zespołu weryfikacyjnego dla projektów złożonych do Budżetu Obywatelskiego na 2021 rok

Podsumowanie prac Zespołu ds. weryfikacji projektów

Zespół ds. weryfikacji projektów złożonych w ramach Budżetu Obywatelskiego Bielska-Białej na 2021 rok zakończył prace związane z opiniowaniem projektów mieszkańców.

Po zapoznaniu się z merytorycznymi opiniami właściwych Rad Osiedli, wydziałów Urzędu Miejskiego i miejskich jednostek organizacyjnych, Zespół na swoich posiedzeniach w dniach 23, 28 i 30 lipca 2020 r. zaopiniował złożone propozycje projektów i wydał stosowne rekomendacje.

W toku analizy projektów członkowie Zespołu skorzystali z możliwości wysłuchania zaproszonych Autorów projektów, co do których pojawiły się uzasadnione wątpliwości związane z oceną możliwości i zakresu wykonania zaproponowanego zadania lub które otrzymały negatywną opinię merytorycznych wydziałów Urzędu Miejskiego.

Rekomendacje Zespołu ds. weryfikacji projektów zostały zamieszczone w opublikowanych poniżej tabelach wraz z odpowiednim ID zadania, imieniem i nazwiskiem Autora, tytułem zadania, zweryfikowaną kwotą szacunkową oraz stosowną opinią.

W tabeli znajdują się opinie pozytywne, opinie pozytywne z uwagami (obie kategorie oznaczają rekomendację projektów do etapu głosowania mieszkańców Bielska-Białej) oraz opinie negatywne. W przypadku każdego projektu podano zweryfikowaną szacunkową kwotę realizacji zadania.

Zespół ds. weryfikacji projektów zaopiniował łącznie 69 złożonych projektów. Opinię pozytywną i pozytywną z uwagami uzyskało 51 projektów, natomiast opinię negatywną Zespół wydał w 18 przypadkach.

Odwołania od opinii Zespołu ds. weryfikacji projektów

Autorzy projektów z opinią negatywną mogą skorzystać z możliwości odwołania się do Prezydenta Miasta od opinii Zespołu ds. weryfikacji projektów w terminie do 14 sierpnia 2020 r. włącznie (od dnia niniejszej publikacji listy wszystkich pozytywnie i negatywnie zaopiniowanych projektów, tj. od 7 sierpnia 2020 r.).

Uchwała Rady Miejskiej Nr IX/165/2019 z dnia 10 czerwca 2019 r. stanowi w § 8 ust. 1 i 2, że: 

„W terminie 7 dni od dnia opublikowania Informacji (...), Autorowi projektu negatywnie opiniowanego służy prawo do wniesienia pisemnego odwołania do Prezydenta Miasta”.

„Prezydent Miasta rozpatruje odwołanie w terminie 14 dni od daty wpływu odwołania do Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej i ostatecznie rozstrzyga w sprawie umieszczenia projektu na liście projektów do głosowania oraz informuje pisemnie Autora projektu o sposobie rozpatrzenia odwołania”.

Ważne 

Odwołanie od negatywnej opinii o projekcie Wnioskodawca (Autor) wnosi:

1) pisemnie do Prezydenta Miasta na adres korespondencyjny: Urząd Miejski w Bielsku-Białej, pl. Ratuszowy 1, 43-300 Bielsko-Biała z dopiskiem "Budżet Obywatelski Bielska-Białej 2021 - odwołanie". Odwołanie w formie pisemnej musi być podpisane przez Wnioskodawcę (Autora).

lub

2) w wersji elektronicznej na adres poczty elektronicznej kontakt@obywatelskibb.pl, pamiętając o wysłaniu go z konta e-mail podanego w projekcie jako adresu właściwego do kontaktu.

Odwołania są rozpatrywane zgodnie z datą wpływu, w terminie określonym ww. Uchwałą.

* fot. Shutterstock