Wybory do Młodzieżowej Rady Miasta - AKTUALIZACJA

Sala sesyjna UM BB

AKTUALIZACJA z dnia 27.09.2023 r.

INFORMACJA KOMISJI WYBORCZEJ

o zakończeniu procedury wyborczej na kadencję 2023 – 2025 zmierzającej do wyboru kandydata do Młodzieżowej Rady Miasta przez uczniów zamieszkałych w Bielsku-Białej, a kształcących się w szkołach ponadpodstawowych poza granicami Bielska-Białej.

W wyznaczonym terminie, tj. do dnia 27 września 2023 r., nie wpłynęło żadne zgłoszenie na członka Młodzieżowej Rady Miasta na kadencję 2023 – 2025 w wyborach dla uczniów zamieszkałych w Bielsku-Białej, a kształcących się w szkołach ponadpodstawowych poza granicami miasta.

W związku z powyższym Komisja Wyborcza, na podstawie § 2 ust. 9 Zarządzenia Nr ON-II.120.82.2023. Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 11 września 2023 r., zakończyła procedurę wyborczą.

 

                                                                                               Przewodniczący Komisji Wyborczej

                                                                                                                 /-/ Janusz Kaps

 

 

INFORMACJA
o naborze kandydatów na członka Młodzieżowej Rady Miasta Bielska-Białej na kadencję 2023-2025

W Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej rozpoczęły się procedury związane z wyborami do Młodzieżowej Rady Miasta Bielska-Białej na kadencję 2023 – 2025.

Wybory odbędą się:

  1. W każdej ze szkół ponadpodstawowych dla uczniów, mieszkańców Bielska-Białej, uczących się w szkołach na terenie Miasta w terminie i godzinach ustalonych przez samorządy uczniowskie (wybory te przeprowadzają samorządy uczniowskie),
  2. W Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej dla uczniów, mieszkańców Bielska-Białej, uczących się w szkołach ponadpodstawowych poza terenem Miasta w dniu 5 października 2023 r. w godzinach od 8:00 do 18:00 (pl. Ratuszowy 1, sala nr 30).

W przypadku młodzieży z Bielska-Białej uczącej się w szkołach ponadpodstawowych poza naszym Miastem wybory są organizowane i przeprowadzane przez Komisję Wyborczą na zasadach określonych w Zarządzeniu Nr ON-II.120.82.2023.RM Prezydenta Miasta Bielska-Białej z 11 września 2023 r. oraz w Statucie Młodzieżowej Rady Miasta, stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XXXVIII/909/2021 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z 9 grudnia 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego poz. 8180).

Wymienione dokumenty są dostępne w załącznikach.

Uczniowie, którzy są mieszkańcami Miasta Bielska-Białej a uczą się w szkołach poza Miastem wybierają 1 członka Młodzieżowej Rady Miasta.

Kandydatem na członka Młodzieżowej Rady Miasta może być uczeń szkoły ponadpodstawowej publicznej lub niepublicznej, kształcącej stacjonarnie poza granicami Bielska-Białej, z wyłączeniem szkół policealnych i szkół dla dorosłych, zamieszkały w Bielsku-Białej, który w dniu wyborów nie ukończył 21 roku życia. Zgłoszenie kandydata na członka Młodzieżowej Rady Miasta dokonuje się na karcie zgłoszenia na członka Młodzieżowej Rady Miasta na kadencję 2023 – 2025, która zawiera imię i nazwisko kandydata, datę jego urodzenia, adres zamieszkania, nazwę i adres szkoły ponadpodstawowej, do której kandydat uczęszcza oraz podpis zgłaszającego. Kandydat może dokonać zgłoszenia osobiście lub zostać zgłoszony przez osobę kształcącą się stacjonarnie poza granicami Bielska-Białej, której przysługuje czynne prawo wyborcze. W przypadku gdy zgłaszający nie jest jednocześnie kandydatem na członka Młodzieżowej Rady Miasta, to takie zgłoszenie winno dodatkowo zawierać: imię i nazwisko zgłaszającego, jego datę urodzenia, adres zamieszkania, nazwę i adres szkoły ponadpodstawowej, do której zgłaszający uczęszcza, a do takiego zgłoszenia należy dodatkowo dołączyć zgodę na kandydowanie podpisaną przez kandydata.

Dla ułatwienia kontaktu z kandydatem lub osobą zgłaszającą kandydata prosimy o podanie także numeru telefonu komórkowego. Do zgłoszenia kandydata do Młodzieżowej Rady Miasta Bielska-Białej należy wykorzystać gotowy formularz zgłoszeniowy wraz z drukiem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. Oba w załącznikach.

Pisemne zgłoszenia kandydatów przyjmuje Komisja Wyborcza w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej przy placu Ratuszowym 1, sekretariat Biura Rady Miejskiej – pokój nr 48, tel. 33/4971 456, 33/4971 457.

Godziny pracy Urzędu Miejskiego:

poniedziałek – środa: 7.30 – 15.30, czwartek: 7.30 – 18.00, piątek: 7.30 – 13.00.

Termin zgłaszania kandydatów na członka Młodzieżowej Rady Miasta upływa 27 września 2023 r. – decyduje data wpływu zgłoszenia do Urzędu Miejskiego. Szczegóły znajdują się w uchwale Komisji Wyborczej, która zawiera harmonogram przyjmowania zgłoszeń i przeprowadzenia wyborów i znajduje się w załączniku do informacji.

Zapraszam wszystkich uczniów - będących mieszkańcami naszego miasta i uczęszczających do szkół ponadpodstawowych poza granicami Bielska-Białej - do zgłaszania kandydatów na członka Młodzieżowej Rady Miasta jak i do głosowania w tych wyborach.

 

                                                                     Przewodniczący Komisji Wyborczej

                                                                                  /-/ Janusz Kaps

 

fot. Paweł Sowa Wydział Prasowy UM w BB