Nabór uzupełniający kandydatów na ławników na kadencję 2020–2023

Wybory ławników sądowych 2020 - 2023

fot. pixabay

Informacja z dnia 20 listopada 2019 r. Prezydenta Miasta Bielska-Białej w sprawie zasad przeprowadzenia naboru uzupełniającego kandydatów na ławników

W związku z Uchwałą Nr 1 z dnia 7 listopada 2019 r. Kolegium Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej ogłaszam nabór uzupełniający kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego do Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Bielsku-Białej.

Rada Miejska w Bielsku-Białej, zgodnie z powołaną Uchwałą Kolegium, powinna wybrać 5 (pięciu) ławników.

Zasady przeprowadzania wyborów ławników oraz tryb zgłaszania kandydatów na ławników określają przepisy:

 • ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 poz. 52 z późn. zm.) dalej ustawa,
 • rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. 2011 Nr 121, poz. 693).

Termin zgłaszania kandydatów upływa 3 stycznia 2020 r.

Kto może być ławnikiem ?

Art. 158 ustawy określa, że ławnikiem może być wybrany ten, kto:

 1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 2. jest nieskazitelnego charakteru;
 3. ukończył 30 lat;
 4. jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
 5. nie przekroczył 70 lat;
 6. jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
 7. posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

Kto nie może być ławnikiem ?

Art. 159 ustawy określa, że ławnikami nie mogą być:

 1. osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
 2. osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
 3. funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
 4. adwokaci i aplikanci adwokaccy;
 5. radcy prawni i aplikanci radcowscy;
 6. duchowni;
 7. żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
 8. funkcjonariusze Służby Więziennej;
 9. radni gminy, powiatu i województwa.

Kto może zgłaszać kandydatów na ławników?

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać Radzie Miejskiej:

 1. prezesi właściwych sądów,
 2. stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych,
 3. co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji (opatrzony datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia).

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą:

 1. imię (imiona),
 2. nazwisko,
 3. numer ewidencyjny PESEL,
 4. miejsce stałego zamieszkania,
 5. własnoręczny podpis - każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.

Kto ponosi koszty za wymagane dokumenty?

Koszty opłaty za:

 1. wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz  aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa,
 2. wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.
Informacje dodatkowe:
 1. Rada Miejska zasięga od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników.
  Informacje o kandydacie na ławnika uzyskuje się i sporządza na zasadach określonych dla informacji o kandydacie do objęcia stanowiska sędziowskiego;
 2. kandydaci przed wyborami podlegają zaopiniowaniu przez Zespół powołany przez Radę Miejską, w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie;
 3. zgłoszenia kandydatów, które wpłynęły do Rady Miejskiej po upływie terminu,  a także zgłoszenia, które nie spełniają wymagań formalnych, pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne. Pozostawienie zgłoszenia bez dalszego biegu Rada Miejska stwierdza w drodze uchwały.

Jak zgłosić kandydatów na ławników ?

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na KARCIE ZGŁOSZENIA, określonej w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz.U. Nr 121, poz. 693). 

Wzór KARTY ZGŁOSZENIA kandydata na ławnika można:

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na KARCIE ZGŁOSZENIA dołącza się następujące dokumenty:

 1. Informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby (zapytanie składa się w Sądzie Okręgowym w Bielsku-Białej, ul. Cieszyńska 10).
 2. Oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 3. Oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona.   
 4. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozu­mieniu przepisów ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika.
 5. Dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.
 6. Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji (opatrzony datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia) lubListę osób zgłaszających kandydata”. Obywatele zgłaszający kandydata muszą posiadać czynne prawo wyborcze i zamieszkiwać stale na terenie miasta Bielska-Białej.

Dokumenty, o których mowa w pkt 1-4, powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia.

Szczegółowych informacji dotyczących naboru kandydatów udzielają pracownicy Biura Rady Miejskiej pod numerami telefonów: (33) 497 14 60 oraz (33) 497 14 56.